Regeling vervallen per 20-07-2023

Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023

Geldend van 30-07-2022 t/m 19-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht; overwegende dat het gemeentebestuur cultuurparticipatie op amateurniveau wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen; gelet op de Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht; besluit vast te stellen de Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Aanhorig gezelschap: een bij een gezelschap of een groepering ondergebracht onderdeel dat als zodanig zelfstandig uitvoeringen kan geven;

 • -

  Activiteit: vrijwilligersactiviteit c.q. -initiatief zonder winstoogmerk uitgevoerd door en/of met vrijwilligers, eventueel ondersteund door een beroepskracht, ter behartiging van belangen van ideële en/of materiële aard;

 • -

  Activiteitensubsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor een activiteit of een programma van activiteiten.

 • -

  Amateurkunsten: de beoefening van een van de volgende kunstdisciplines: muziek, zang, toneel, dans, theater, audiovisueel, beeldende kunst, literatuur en majorette zonder het oogmerk daarmee in het levensonderhoud te voorzien;

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht;

 • -

  Boekjaar: het boekjaar loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  Boekjaarsubsidie: een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt aan een rechtspersoon ter bekostiging van hun structurele activiteiten;

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Maastricht;

 • -

  Fair practice code: de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie (https://fairpracticecode.nl );

 • -

  Gezelschap: een vrijwilligersorganisatie die de beoefening van muziek, zang of toneel ten doel heeft of een zelfstandige majorettevereniging vormt zonder het oogmerk daarmee in het levensonderhoud te voorzien;

 • -

  Groepering: een vrijwilligersorganisatie met volledige c.q. gedeeltelijke rechtsbevoegdheid die de beoefening van dans, theater, audiovisueel, beeldende kunst of literatuur ten doel heeft zonder het oogmerk daarmee in het levensonderhoud te voorzien, dan wel een gezelschap, dat geen per boekjaar verstrekte subsidie van de gemeente ontvangt;

 • -

  Lid: iemand die als actief musicerend, zingend, toneelspelend of als dansende majorette staat ingeschreven bij een gezelschap en geen vergoeding ontvangt voor zijn of haar diensten voor de dit gezelschap;

 • -

  Muziekgezelschap: gezelschap dat zich bezighoudt met de beoefening van muziek, uitgezonderd zangkoren;

 • -

  Programma van activiteiten: reeks van activiteiten binnen het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • -

  Projectsubsidie: een eenmalige verstrekking van subsidie waarbij de subsidierelatie tussen gemeente en aanvrager steeds zal ophouden te bestaan nadat de aanvrager zijn gesubsidieerde activiteit of programma van activiteiten heeft voltooid, de subsidie is vastgesteld en uitbetaald (of verrekend met eventuele voorschotten);

 • -

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift;

 • -

  Subsidiejaar: zie boekjaar

 • -

  Vrijwilligersorganisatie: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk activiteiten uitvoert met voor een groot deel vrijwilligers, eventueel ondersteund door een of meerdere beroepskrachten, ter behartiging van belangen van ideële en/of materiële aard;

 • -

  Zangkoor: een groep vocalisten die tezamen een stuk muziek zingen, al dan niet met instrumentele begeleiding.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor projecten of voor activiteiten die hoofdzakelijk bijdragen aan de cultuurparticipatie op amateurniveau in Maastricht.

 • 2. Op grond van deze regeling kan uitsluitend een boekjaarsubsidie of een projectsubsidie/activiteitensubsidie worden verstrekt, zoals nader geregeld in de onderdelen A en B van deze regeling.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in de artikelen 6 en 13 bedraagt het subsidieplafond in totaal per jaar: € 357.264,00

 • 2. Jaarlijks vindt er een indexering van het subsidieplafond plaats.

 • 3. Wijzigingen in het subsidieplafond na de vaststelling zoals bedoeld in art. 2, behoudens wijzigingen als gevolg van jaarlijkse prijsindexeringen, worden eveneens door het college vastgesteld en openbaar bekend gemaakt.

 • 4. Het in enig boekjaar resterend gemeentelijk subsidieplafond wordt niet herverdeeld, ook eventueel teruggevorderde bedragen naar aanleiding van de definitieve vaststellingen, worden niet herverdeeld.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1. Het bedrag van het subsidieplafond dat resteert na verlening van de boekjaarsubsidies is beschikbaar voor de projectsubsidies.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

A. Boekjaarsubsidie

Artikel 6. Activiteiten

De activiteiten dienen:

 • a.

  een positieve impact te hebben op het culturele leven in Maastricht; en

 • b.

  uitgevoerd te worden door een vrijwilligersorganisatie of vereniging die repeteert en/of gevestigd is in Maastricht; en

 • c.

  inclusief te zijn; iedereen dient onbeperkt mee kunnen doen of meemaken; en

 • d.

  uitgevoerd te worden door een gezelschap dat onder artistieke leiding staat van een dirigent, instructeur of regisseur/spelstimulator die in het bezit is van de hiervoor bedoelde einddiploma’s of op basis van kennis en ervaring over aantoonbare kwaliteiten beschikt die vergelijkbaar zijn met de kwaliteiten van iemand die in het bezit is van de hiervoor bedoelde einddiploma’s.

Artikel 7. Doelgroep

Een boekjaarsubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, zijnde muziekgezelschappen, zangkoren, majoretteverenigingen of toneelverenigingen waarbij de organisatie gericht is op het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in Maastricht.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De boekjaarsubsidie voor een vrijwilligersorganisatie bestaat uit het basisbedrag en de som van de bedragen per lid zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Basisbedrag

Bedrag per lid

Muziekgezelschap

1358

97,5

Zangkoor

825

48,5

Majorettevereniging

450

42,5

Toneelvereniging

1945

0

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. De aanvraag om een boekjaarsubsidie dient:

  • a.

   Vergezeld te gaan van een overzicht van de activiteit(en) of het programma van activiteiten, waarin wordt aangegeven welke activiteit of programma van activiteiten is gepland voor het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   Overzicht van het aantal leden op peildatum 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

  • c.

   Curriculum Vitae van de betrokken artistiek leider, dirigent, instructeur of regisseur/spelstimulator waaruit blijkt dat deze beschikt over aantoonbare kwaliteiten op basis van diploma’s, kennis en/of ervaring.

 • 2. Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een boekjaarsubsidie wordt uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop deze aanvraag betrekking heeft ingediend.

Artikel 11. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken nadat de complete aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. In het geval van een boekjaarsubsidie kan, overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV, subsidieverlening worden geweigerd als:

  • a.

   een gezelschap verbonden is aan of onderdeel is van een andere vereniging, stichting, instelling, instituut, bedrijf of een vergelijkbare organisatie, zoals een dienstgezelschap, bedrijfsgezelschap, beroepsgezelschap of een gezelschap dat verbonden is aan een inrichting, een onderwijsinstelling of een levensbeschouwelijk genootschap;

  • b.

   een gezelschap is aan te merken als een aanhorig gezelschap;

  • c.

   een gezelschap zijn openbare en daarom voor iedereen toegankelijke optredens slechts gedurende een zeer beperkte periode in het boekjaar laat plaatsvinden in het kader van of gekoppeld aan evenementen die in hun opzet en/of programmering niet primair van muzikale aard zijn of voor het uitvoeren van een toneelvoorstelling;

  • d.

   naar oordeel van burgemeester en wethouders aannemelijk is dat een gezelschap in de beoefening van toneel, muziek, zang of majorette onvoldoende actief is;

  • e.

   indien jaarlijks minder dan twee openbaar toegankelijke optredens worden verzorgd in Maastricht;

  • f.

   de vrijwilligersorganisatie een louter politiek en/of religieus karakter heeft.

B. Projectsubsidie

Artikel 13. Activiteiten

De activiteiten dienen:

 • a.

  uitgevoerd te worden in of voor Maastricht; en

 • b.

  inclusief te zijn; iedereen dient onbeperkt mee kunnen doen of meemaken; en

 • c.

  afgerond te zijn vóór 1 januari van het jaar volgend op het subsidiejaar; en

 • d.

  een sociaal maatschappelijke impact te hebben en/of de artistieke ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie te bevorderen.

Artikel 14. Doelgroep

Een projectsubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (vrijwilligers)organisaties die actief zijn in en voor Maastricht voor een project of een activiteit (of programma van activiteiten) gericht op het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in en voor Maastricht.

Artikel 15. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project of de activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor projectsubsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   interne loonkosten;

  • b.

   vergoedingen voor vrijwilligers;

  • c.

   kosten die door de subsidieaanvrager zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag;

  • d.

   kosten die reeds gesubsidieerd of gefinancierd worden vanuit een andere subsidie- of inkooprelatie;

  • e.

   kosten waarop een andere gemeentelijke subsidieregeling reeds ziet;

  • f.

   kosten voor activiteiten die uit eigen middelen worden verricht en gefinancierd.

Artikel 16. Hoogte van de subsidie

Een projectsubsidie bedraagt maximaal € 5.000,-

Artikel 17. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

Betaling van medewerkers geschiedt volgens de wijze zoals opgenomen in de Fair Practice Code.

Artikel 18. Aanvraag

 • 1. De aanvraag om een projectsubsidie dient:

  • a.

   inzichtelijk te maken hoe het project of de activiteit wordt uitgevoerd;

  • b.

   inzichtelijk te maken wat de looptijd is van het project binnen het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • c.

   inzichtelijk te maken wat de sociaal maatschappelijke impact is en/of de artistieke ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie wordt bevorderd.

  • d.

   inzichtelijk te maken hoe het project of de activiteit bijdraagt aan de beoogde doelstellingen;

  • e.

   een overzicht te geven van de aan het project of de activiteit verbonden begrote inkomsten en uitgaven (begroting).

 • 2. Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Artikel 19. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een projectsubsidie wordt 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend.

Artikel 20. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken nadat de complete aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 21. Wijze van verdeling van de projectsubsidies

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 22. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. In het geval van een projectsubsidie kan, overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV, subsidieverlening worden geweigerd als:

  • a.

   een activiteit of een programma van activiteiten van de aanvrager niet gericht zal zijn op de gemeente Maastricht of niet aanwijsbaar ten goede komt aan ingezetenen van de gemeente;

  • b.

   de subsidieverstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente;

  • c.

   de middelen niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor het subsidie beschikbaar wordt gesteld;

  • d.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit of zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • e.

   een activiteit of een programma van activiteiten een jubileum of een feest betreft van aanvrager zelf dan wel een andere vergelijkbare aard heeft;

  • f.

   een activiteit of een programma van activiteiten een politiek en/of religieus karakter heeft;

  • g.

   voor de activiteit of programma van activiteiten reeds subsidie is verleend door het college.

 • 2. Indien er reeds een boekjaarsubsidie is verleend, wordt geen projectsubsidie verstrekt voor de twee openbaar toegankelijke optredens in Maastricht, dan wel een onderdeel daarvan.

AFSLUITENDE ARTIKELEN (geldend voor zowel boekjaar- als projectsubsidies)

Artikel 23. Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen in de verleningsbeschikking specifieke verplichtingen opleggen.

Artikel 24. Verantwoording

Bij subsidies van meer dan € 5.000 en ten hoogste € 75.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

Artikel 25. Subsidievaststelling

 • 1. Een subsidie wordt conform de ASV vastgesteld.

 • 2. De projectsubsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 • 3. Het vastgestelde bedrag kan niet hoger zijn dan het verleende bedrag.

 • 4. In afwijking van artikel 14, tweede lid ASV, bevat de aanvraag tot vaststelling van de boekjaarsubsidie in ieder geval een bewijs dat de activiteit of het programma van activiteiten dat gepland stond voor het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd doorgang heeft gehad.

Artikel 26. Bevoorschotting

 • 1. In geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 5.000,- wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

 • 2. In geval van verlening van een subsidie van meer dan € 5.000,- wordt een voorschot verleend van 90%.

 • 3. Een voorschot wordt binnen zes weken na verzenddatum van de verleningsbeschikking overgemaakt op de rekening van de subsidieontvanger.

Artikel 27. Hardheidsclausule

 • 1. In gevallen, de uitvoering van deze subsidieregeling betreffend, waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college;

 • 2. Het college kan afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 28. Slotbepalingen

 • 1. De Regeling subsidies amateurkunsten 2015 Gemeente Maastricht wordt ingetrokken op het moment dat de Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023 in werking treedt.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de wettelijke bekendmaking.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht in de collegevergadering van 19 juli 2022

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

TOELICHTING

Het cultuurbeleid van Maastricht (Maastrichtse Cultuurvisie: Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur; d.d. 26 november 2019) is gebaseerd op twee hoofdverantwoordelijkheden:

 • 1.

  De verantwoordelijkheid om de actieve cultuurparticipatie in al zijn aspecten (van amateurkunst tot erfgoed) zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren; en

 • 2.

  De verantwoordelijkheid die de stad draagt voor de aanwezige professionele kunsten, kunstvakopleidingen en presentatie-instellingen.

Deze subsidieregeling is een instrument om het eerste doel voor wat betreft de amateurkunsten mede te bereiken.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 3 Activiteiten

Op grond van deze regeling kan uitsluitend een boekjaarsubsidie of een projectsubsidie worden verstrekt. De boekjaarsubsidie betreft een waarderingssubsidie: een waardering voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van muziek, zang, majorette of toneel voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van de amateurkunsten. Een boekjaarsubsidie kan alleen verstrekt worden aan muziekgezelschappen, zangkoren, majoretteverenigingen of toneelverenigingen. Een projectsubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (vrijwilligers) organisaties die actief zijn in en voor Maastricht voor een project of een activiteit (of programma van activiteiten) gericht op het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in en voor Maastricht. Deze subsidie kan ook aangevraagd worden door de doelgroep van de boekjaarsubsidies.

Artikel 25. Subsidievaststelling

Subsidies tot en met € 5.000 worden door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Bij subsidies van meer dan € 5.000 en ten hoogste € 75.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in. De subsidiegever moet – op aanvraag – aan de hand van een adequate administratie kunnen controleren of de subsidie rechtmatig is verstrekt.