Vervangingsregeling directie en management gemeente Peel en Maas

Geldend van 26-07-2022 t/m heden

Intitulé

Vervangingsregeling directie en management gemeente Peel en Maas

Het College van Burgemeester en Wethouders van Peel en Maas,

Gelet op de artikel 2 lid 1 van de “Mandaatregeling Peel en Maas”;

Gelet op de “Regeling producthouderschap Peel en Maas’;

Gelet op het voorstel van het MT d.d. 1 en 8 juli 2021;

Gelet op het voorstel van de directie d.d. 12 juli 2022;

Besluit vast te stellen:

De ‘Vervangingsregeling directie en management van de gemeente Peel en Maas’.

Paragraaf 1. Vervanging leden directie

Art. 1 Aanwijzing plaatsvervanger directie

 • 1. De algemeen directeur/gemeentesecretaris en de adjunct-directeur vormen tezamen de directie.

 • 2. Het afwezige directielid draagt zorg voor een adequate vervanging bij diens afwezigheid.

 • 3. Hij/zij wijst daartoe een plaatsvervanger aan.

 • 4. Als plaatsvervanger kan uitsluitend het andere lid van de directie optreden of een vooraf aangewezen teammanager.

Art. 2 Bevoegdheden en beperkingen

 • 1. De plaatsvervanger is bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van het directielid uit te oefenen bij diens afwezigheid. De tweede plaatsvervanger is daartoe bevoegd bij afwezigheid van de eerste plaatsvervanger.

 • 2. Het te vervangen directielid kan beperkingen stellen aan de uitoefening van diens taken en verantwoordelijkheden voor de plaatsvervanger.

 • 3. De beperkingen als bedoeld in het vorige lid worden alsdan schriftelijk vastgelegd.

 • 4. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden ‘plaatsvervangend functietitel afwezige’, gevolgd door eigen naam en functie.

Vervanging directie

FUNCTIE

1e vervanger

2e vervanger

3e vervanger

Gemeentesecretaris

Adjunct directeur

Teammanager Advies & Control (A&C)

Teammanager WIJZ

Adjunct directeur

Gemeentesecretaris

Teammanager Advies & Control (A&C)

Teammanager WIJZ

Paragraaf 2. Vervanging teammanagers

Art. 3 Aanwijzing plaatsvervangers teammanagers

 • 1. De teammanager draagt zorg voor een adequate vervanging bij diens afwezigheid.

 • 2. De algemeen directeur/gemeentesecretaris wijst daartoe een eerste en een tweede plaatsvervangend teammanager aan.

 • 3. Als eerste en tweede plaatsvervangend teammanager worden teammanagers aangewezen. Uitsluitend met toestemming van de algemeen directeur/gemeentesecretaris kan hiervan worden afgeweken.

Art. 4 Bevoegdheden en beperkingen

 • 1. De plaatsvervanger is bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van de teammanager uit te oefenen bij diens afwezigheid. De tweede plaatsvervanger is daartoe bevoegd bij afwezigheid van de eerste plaatsvervanger.

 • 2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden ‘plaatsvervangend functietitel afwezige’, gevolgd door eigen naam en functie.

Vervanging Teammanagers

FUNCTIE

1e vervanger

2e vervanger

3e vervanger

Teammanager Advies en Control (A&C)

Teammanager FIT

Teammanager KCC

Teammanager WIJZ

Teammanager Buitendienst (BD)

Teammanager OO

Teammanager FIT

Teammanager WIJZ

Teammanager Facilitair en Informatietechnologie (FIT)

Teammanager KCC

Teammanager A&C

Teammanager OR

Teammanager Klant Contact Centrum (KCC)

Teammanager FIT

Teammanager WIJZ

Teammanager OR

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Teammanager WIJZ

Teammanager OR

Teammanager OO

Teammanager Omgevingsontwikkeling (OO)

Teammanager VTH

Teammanager OR

Teammanager MO

Teammanager Openbare Ruimte (OR)

Teammanager OO

Teammanager FIT

Teammanager WIJZ

Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Teammanager OO

Teammanager OR

Teammanager WIJZ

Teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)

Teammanager MO

Teammanager A&C

Teammanager OR

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Art. 5 Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de algemeen directeur/gemeentesecretaris en treft deze zo nodig maatregelen.

Art. 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Art. 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Vervangingsregeling directie en management van de gemeente Peel en Maas’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

De secretaris,

L.P.J. Breukers

De burgemeester.

W.J.G. Delissen-van Tongerlo