Beleidsregel samenscholingsverbod Gele Loper

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel samenscholingsverbod Gele Loper

De burgemeester van Groningen;

gelet op artikel 2:1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2021;

Besluit vast te stellen de Beleidsregel samenscholingsverbod Gele Loper.

Achtergrond

De laatste maanden is een toename zichtbaar van overlast door de aanwezigheid van personen in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt (m.n. de Folkingestraat en zijstraten), die zich bezighouden met drugs dealen en intimiderend gedrag naar omstanders. De overlast concentreert zich vooral in het gebied bij de kruising Folkingestraat-Nieuwstad en de Vismarkt (nabij de Folkingestraat).

Het voorgaande blijkt uit informatie van de politie, BOA’s en het Meldpunt Overlast en Zorg en wordt nadrukkelijk bevestigd door ondernemers en bewoners van de Folkingestraat en omliggende straten. Er is een duidelijke toename zichtbaar van:

 • -

  drugsoverlast, in de vorm van drugshandel op straat;

 • -

  ruzies en geschreeuw;

 • -

  geluidsoverlast;

 • -

  intimidatie van voorbijgangers, ondernemers en/of bewoners;

 • -

  mishandelingen.

Uit een analyse door de politie blijkt dat het aantal meldingen en constateringen van de genoemde overlastfeiten in de afgelopen maanden is gestegen.

Het gehele gebied tussen de Vismarkt en het Gedempte Zuiderdiep wordt in dit besluit aangeduid als de ‘Gele Loper’.

Gelet op de hardnekkigheid van de overlast die op dit moment wordt ervaren dient de toenemende overlast in de Folkingestraat, Haddingestraat en omliggende straten proactief en gedegen te worden aangepakt.

De aard van de problematiek vereist een breed pakket aan maatregelen. Naast de inzet van repressieve maatregelen, worden de overlast veroorzakende personen doorlopend in beeld gebracht en de mogelijkheden van inzet van hulpverlening onderzocht waar mogelijk. In samenhang daarmee en indien hulpverlening niet mogelijk blijkt, worden repressieve en andere bestuurlijke maatregelen ingezet, waarbij het doel eveneens is dat hiervan een preventieve werking uitgaat.

De inzet van camera`s helpen, in samenhang met andere maatregelen, om de overlast in beeld te krijgen en te voorkomen en tegen te gaan.

Inhoud beleid

Artikel 2:1, eerste lid, van de APVG 2021 luidt als volgt:

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden, dan wel te vechten.

Het begrip “samenscholing” is in de APVG 2021 niet nader gedefinieerd. Gelet hierop is het wenselijk om met het oog op de specifieke aanpak van de overlast in het Gele Lopergebied beleid op te stellen omtrent de wijze waarop in deze buurt invulling wordt gegeven aan (de handhaving van) het in de APVG 2021 opgenomen samenscholingsverbod.

Gebied

Het beleid samenscholingsverbod Gele Loper geldt voor het volgende gebied: alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door het Gedempte Zuiderdiep, Schoolholm, Akerkhof, Vismarkt en Pelsterstraat. De genoemde straten die de grenzen van het gebied aangeven maken deel uit van het gebied waarvoor het beleid geldt.

Zie als bijlage bij deze beleidsregel een kaartje van dit gebied.

Geldigheidsduur

De Beleidsregel samenscholingsverbod Gele Loper is gedurende 12 kalendermaanden na inwerkingtreding dagelijks van kracht.

Invulling samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod wordt met name nadrukkelijk gehandhaafd ten aanzien van zich in het genoemde gebied op de openbare weg bevindende drugsgebruikers, drugsdealers en zogenoemde “omhangers” (o.a. personen die de “nachtscène” komen bekijken). Of sprake is van 'samenscholing', is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het moet in ieder geval gaan om het samenscholen van meer dan twee personen. Het tijdselement speelt daarbij een rol: het samenzijn in kwestie zal enige tijd moeten duren, wil sprake zijn van samenscholing in de zin van de APVG 2021. Het begrip 'samenscholing' omvat niet slechts het groepsgewijs staan. Ook het zich anderszins ophouden in een groep kan onder dit begrip vallen.

In het “proces-verbaal van overtreding” wordt een relaas gegeven van de feitelijke situatie die zich op dat moment (dus bij aankomst op de betreffende locatie / pleegdatum) voordoet. Daarbij wordt aangegeven wat de groepsdynamiek is (hoeveelheid aanwezige personen, welke overlast wordt veroorzaakt et cetera). Uit de genoemde redenen van wetenschap valt daarmee duidelijk af te leiden dat sprake is van een samenscholing. Het enkele feit dat een persoon zich op de betreffende locatie bevindt, betekent niet per definitie dat kan worden gezegd dat hij/zij daarmee deelneemt aan een samenscholing.

Strafbepaling

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 6.1 van de APVG 2021. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 6.1 APVG 2021 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, en van de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan de op grond van deze verordening verleende vergunningen of ontheffingen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of met een geldboete van de tweede categorie.

Extra maatregelen

De actieve handhaving van het samenscholingsverbod is één van de maatregelen die worden genomen om de overlast in het Gele Lopergebied tegen te gaan. De aanpak van de overlast omvat ook andere repressieve maatregelen om de overlast in het Gele Lopergebied snel terug te dringen. Notoire overlastgevers krijgen daarbij extra aandacht van de politie en Stadstoezicht en in onder anderen het Zorg- en Veiligheidshuis.

Inwerkingtredingen inzage

Het beleid samenscholingsverbod Gele Loper treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit beleid.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangeduid als: Beleidsregel samenscholingsverbod Gele Loper.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 juli 2022

De burgemeester van Groningen,

Koen Schuiling

Bijlage: kaart gebied