Beleidsregel ‘subsidiering nieuwe regeling naleving en controle coronatoegangsbewijzen’

Geldend van 26-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ‘subsidiering nieuwe regeling naleving en controle coronatoegangsbewijzen’

Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017;

 • b.

  CTB: het coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 6.29, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 • c.

  Beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een Publieke plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van publiek tot die plaats;

 • d.

  Publieke plaats: locatie of voorziening waar personen aanwezig kunnen zijn, de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen niet meegerekend;

 • e.

  Sportclubs: organisaties, met welke rechtsvorm dan ook, die gelegenheid bieden tot sportbeoefening;

 • f.

  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19: Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784401-214492-WJZ, houdende tijdelijke bepalingen voor het Europese deel van Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);

 • g.

  Identificatiedocument: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 2: Doel

Subsidie op grond van deze regeling is bedoeld voor het compenseren van Beheerders van in de gemeente Emmen gevestigde Publieke plaatsen, die extra kosten hebben gemaakt die samenhangen met de verplichting van een Beheerder om op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 controle uit te oefenen op het bezit van een CTB en Identiteitsdocument bij of nabij Publieke plaatsen, bij aanvang van de deelname of toegang (artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

Artikel 3: Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door Beheerders van in de gemeente Emmen gevestigde Publieke plaatsen, waarvoor het beschikken over een geldig CTB en Identiteitsdocument wettelijk was voorgeschreven.

Artikel 4: De aanvraag

 • 1. Voor controles op het CTB die hebben plaatsgevonden tussen 26 januari 2022 en 25 februari 2022 kan per Publieke plaats een eenmalige subsidie aangevraagd worden.

 • 2. Een aanvraag voor een incidentele subsidie voor controles op het CTB, kan, in afwijking van het in de ASV bepaalde, bij het college worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking van deze regeling tot uiterlijk 25 augustus 2022.

 • 3. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 4. Het college behandelt en beslist op aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 • 5. Aan de Beheerder die een aanvraag indient die onvoldoende gegevens bevat voor een goede beoordeling, wordt eenmalig een hersteltermijn geboden van twee weken, zonder dat hij zijn plaats op de lijst van binnengekomen aanvragen verliest. Aanvragen die enkel en alleen NAW-gegevens bevatten, zijn van deze herstelmogelijkheid uitgezonderd. Indien blijkt dat de hersteltermijn niet, niet tijdig of onvoldoende is benut, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten en schuiven nadien ingediende aanvragen een plaats op voor zover het betreft de volgorde van binnenkomst.

Artikel 5: Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 wordt een subsidie geweigerd indien:

 • a.

  De aanvraag naar het oordeel van het college niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze regeling;

 • b.

  De aanvraag buiten de termijn van artikel 4, tweede lid, is ingediend;

 • c.

  De aanvraag niet is ingediend door of niet ten goede komt aan de verantwoordelijke Beheerder van de Publieke plaats waarvoor de wettelijk verplichte controle op het CTB en Identificatiedocument geldt;

 • d.

  De aanvraag het maximaal te subsidiëren bedrag per Beheerder c.q. Publieke plaats, als bedoel in artikel 8, leden 3 en 4, overstijgt. Het meerdere wordt geweigerd;

 • e.

  De aanvraag een Publieke plaats betreft waarvoor al eerder een aanvraag op grond van deze nadere regels is ingediend en waarop door het college een beslissing is genomen;

 • f.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 6: Verplichtingen van de aanvrager

 • 1. De aanvrager dient consequent uitvoering te hebben geven aan de controle op het CTB.

 • 2. De aanvrager verleent medewerking aan toekomstige controles van het college op een rechtmatige besteding van de verkregen subsidie.

Artikel 7: Beslistermijn

 • 1. Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslist het college binnen 2 weken na de ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het niet beslissen binnen de in lid 1 genoemde termijn leidt niet tot een subsidieverlening van rechtswege (lex silencio positivo). Het college blijft bevoegd alsnog een besluit op de aanvraag te nemen.

Artikel 8: Subsidieplafond en maximale subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 408.955,-.

 • 2. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van aanvragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, lid 5.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt voor sportclubs en buurthuizen maximaal € 500 per aanvraag.

 • 4. De hoogte van de subsidie bedraagt voor overige aanvragers (maximaal) € 4.000 per aanvraag.

 • 5. De hoogte van de subsidie voor overige aanvragers, als bedoeld in het vorige lid, wordt vastgesteld door middel van het invullen van een rekentool die onderdeel uitmaakt van het aanvraagformulier.

Artikel 9: Verlening, vaststelling en betaling

 • 1. Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen.

 • 2. De subsidie is eenmalig, in die zin dat een Beheerder per Publieke plaats slechts éénmaal een subsidie kan aanvragen.

Artikel 10: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken, indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, besluit het college.

Artikel 11: Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking en vervalt van rechtswege op de dag waarop hij in zijn geheel is uitgewerkt..

 • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘subsidiering nieuwe regeling naleving en controle coronatoegangsbewijzen’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 12 juli 2022.