Regeling vervallen per 01-03-2023

Verordening vergoeding leden rekenkamer gemeente Maashorst 2022

Geldend van 27-07-2022 t/m 28-02-2023 met terugwerkende kracht vanaf 14-07-2022

Intitulé

Verordening vergoeding leden rekenkamer gemeente Maashorst 2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van Maashorst d.d. 13 juni 2022:

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Verordening Rekenkamer gemeente Maashorst 2022;

gelet op artikel 81k van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening vergoeding leden rekenkamer gemeente Maashorst 2022

Artikel 1 Vergoeding voorzitter en leden rekenkamer gemeente Maashorst

  • 1. De maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden bedraagt voor de voorzitter vijfentwintig procent en voor de leden twintig procent van de maximale vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid per maand voor een gemeente met de inwonersklasse van de gemeente Maashorst (tabel 5) zoals vastgelegd in artikel 3.1.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  • 2. De maandelijkse onkostenvergoeding voor de voorzitter bedraagt vijfentwintig procent en voor de leden twintig procent van de onkostenvergoeding van een raadslid per maand zoals vastgelegd in artikel 3.1.6. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  • 3. De voorzitter en de leden hebben aanspraak op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de rekenkamer overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.7 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers juncto artikel 3.1 Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot en met de dag van vaststelling.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering 14 juli 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter,

drs. P.L.A. Rüpp