Regeling vervalt per 01-03-2025

Subsidieregeling doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland 2022- 2023

Geldend van 30-09-2022 t/m 21-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland 2022- 2023

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet

 • 2.

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Artikel 2 Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Gemeenten: de gemeenten in Zaanstreek-Waterland die deelnemen aan het project stimuleren doorstroming senioren, te weten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad;

 • b.

  Senior/senioren: huishouden van maximaal twee personen, waarbij minimaal een lid van het huishouden is 65 jaar of ouder;

 • c.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018;

 • d.

  Woningcorporaties; de woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland die deelnemen aan het project stimuleren doorstroming senioren, te weten Eigen Haard, Intermaris, Parteon, Rochdale, Wooncompagnie, WoonzorgNederland, WormerWonen en ZVH.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland willen de gemeenten samen met de woningbouwcorporaties en hun huurdersorganisaties in deze gemeenten stimuleren dat in de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 100 tot 300 senioren naar een passende huurwoning verhuizen, waardoor tevens doorstroming op gang komt.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland is van toepassing op senioren, woonachtig in een sociale huurwoning van een van de deelnemende woningcorporaties, die verhuizen naar een woning die door de deelnemende corporaties is gelabeld voor ’65 plus verhuisvoordeel’.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een senior die huurder is van een van de deelnemende woningcorporaties

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvrager is 65 jaar of ouder;

 • 2.

  De aanvrager verhuist vanuit een sociale huurwoning van een van de deelnemende woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland;

 • 3.

  De aanvrager verhuist naar een sociale huurwoning van een van de deelnemende woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland, die gelabeld is voor ‘65 verhuisvoordeel’.

 • 4.

  Het betreft een sociale huurwoning die vóór 1 juli 2023 op basis van het voorrangslabel 65 plus verhuisvoordeel voor verhuur wordt aangeboden.

 • 5.

  De ingangsdatum van het contract van de sociale huurwoning waarnaar toe wordt verhuisd ligt na de datum van de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 6. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt eenmalig € 1.000,-.

Art. 7. Aanvragen subsidie

De subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 6 weken na ondertekening van het huurcontract digitaal via de website van de gemeente Zaanstad ingediend met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier en de voor de beoordeling van de aanvraag relevante bijlagen. Deze bijlagen zijn:

 • a.

  Een kopie van het bankbewijs (bankpas of afschrift) met daarop zichtbaar de naam van de aanvrager en het bankrekeningnummer;

 • b.

  Een kopie van het huurcontract van de nieuwe woning.

Artikel 8. Subsidiabele periode

Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling, tot en met 30 september 2023, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies gekoppeld aan woningen die tot 1 juli 2023 op basis van de voorrangsregeling 65 plus verhuisvoordeel worden aangeboden, geldt een subsidieplafond van € 150.000. Als het subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  De toekenning van de subsidie gebeurt na beoordeling van de aanvraag.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders uiterlijk binnen 9 weken over de vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met maximaal 9 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college behoudt zich het recht voor om te controleren of de verhuizing daadwerkelijk is uitgevoerd.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 14. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 30 september 2022 vervalt met ingang van 30 september 2023 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum ingediende aanvragen van subsidies.

Ondertekening