Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeente Lochem 2021

Geldend van 28-07-2022 t/m heden

Intitulé

Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeente Lochem 2021

De gemeenteraad van Lochem;

gelezen het voorstel van het presidium van 11 oktober 2021;

gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

Besluit van de gemeenteraad van Lochem tot vaststelling van de gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeente Lochem 2021

Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeente Lochem 2021

1. Algemene bepalingen

 • 1.1

  Deze gedragscode geldt voor raadsleden en beëdigde fractievertegenwoordigers van de gemeente Lochem.

 • 1.2

  In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het presidium.

 • 1.3

  De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.4

  Raadsleden ontvangen bij aantreden een exemplaar van de gedragscode.

2. Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 2.1

  Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3

  Een raadslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 2.4

  Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

3. Nevenfuncties

 • 3.1

  Een raadslid is transparant over zijn nevenfuncties en vermijdt verstrengeling van belangen in de voorbereiding tot besluitvorming en bij besluitvorming.

 • 3.2

  Een raadslid maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens zijn openbaar en door derden te raadplegen.

 • 3.3

  De kosten die een raadslid maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het ambt (q.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.

4. Informatie

 • 4.1

  Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt.

 • 4.2

  Een raadslid maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

5. Meningsuitingen

 • 5.1

  Een raadslid spreekt zich in het openbaar niet uit over het functioneren van individuele bij de gemeente werkende ambtenaren.

6. Aannemen van geschenken

 • 6.1

  Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 6.2

  Indien een raadslid geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en hoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

 • 6.3

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het presidium waar een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

7. Declaraties

 • 7.1

  Een raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze zijn of worden vergoed.

 • 7.2

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

 • 7.3

  Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de reden van de gemaakte kosten vermeld.

 • 7.4

  Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 • 7.5

  De griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Hij parafeert de declaraties voor akkoord. Vervolgens worden declaraties van raadsleden administratief afgehandeld door de afdeling Bestuur en Organisatie.

 • 7.6

  In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de voorzitter van de raad. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan het presidium voorgelegd.

8. Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 8.1

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan.

 • 8.2

  Raadsleden kunnen op basis van een overeenkomst ten behoeve van zakelijk gebruik een device in bruikleen ter beschikking krijgen.

9. Slotbepaling

De gedragscode voor raadsleden wordt periodiek geactualiseerd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Lochem in zijn openbare vergadering van 13 december 2021.

de griffier, de voorzitter,

M. Veenbergen S.W. van ’t Erve