Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2022

Geldend van 22-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 17-03-2022

Intitulé

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2022

De manager van de clusters Financieel beleid en Financiele administratie, voorheen de manager van het team Administratie en vastgoed en de manager van het team Bedrijfseconomische control, door het college van Heusden bij besluit van 26 juli 2007 aangewezen tot respectievelijk am btenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub b en tot ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub c van de Gemeentewet;

overwegende dat:

• op 17 maart 2022 Mandaatkaderregeling gemeente Heusden 2022 (Mandaatkaderregeling) in werking is getreden en de Mandaatregeling Heusden 2007 is komen te vervallen;

• daardoor mogelijk onduidelijkheid is ontstaan omtrent de door de heffings- en invorderingsambtenaar (intern) verleende mandaten aan ondergeschikten;

• met invoering van Mandaatkaderregeling geenszins bedoeld is om wijziging te brengen in deze mandaten;

• de heffings- en invorderingsambtenaar deze mandaten heeft gecontinueerd en iedere onduidelijkheid daaromtrent wenst weg te nemen,

gelet op de artikelen 10:3 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:

met terugwerkende kracht tot en met 17 maart 2022, aan de Coordinator Belastingen en WOZ te mandateren:

1. het beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot te heffen belastingen en rechten;

2. het beslissen op een verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen;

3. het beslissing op bezwaarschriften met betrekking tot de waardevaststelling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken.

aan de medewerkers van cluster Belastingen te mandateren:

1. het vaststellen van te heffen belastingen en rechten.

Aldus besloten en ondertekend op 19 juli 2022, de heffingsambtenaar c.q. invorderingsambtenaar

Manager cluster Financieel beleid

Manager cluster Financiele administraties