Besluit tot wijziging Beleidsregels woonsituatie gemeente Stein 2021

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot wijziging Beleidsregels woonsituatie gemeente Stein 2021

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein,

 • 1.

  gelet op het bepaalde in artikel 27 van de Participatiewet;

 • 2.

  gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluit

De ‘Beleidsregels woonsituatie gemeente Stein 2021’ alsvolgt te wijzigen:

overwegende dat:

 • 1.

  Op 1 januari 2022 artikel 2.23 Wet BRP in werking is getreden, waardoor het college verplicht is om daklozen met een briefadres als ingezetene in de BRP op te nemen.

 • 2.

  Hierdoor een categorie personen zich voor bijstand bij de gemeente Stein kan melden die voorheen naar de centrumgemeente werden doorverwezen.

 • 3.

  Het nodig is om deze beleidsregels aan te passen, zodat het mogelijk is om een gestandaardiseerde verlaging op de bijstand toe te passen voor deze groep.

Artikel I

De Beleidsregels woonsituatie gemeente Stein 2021 alsvolgt te wijzigen:

Artikel 2 komt alsvolgt te luiden:

 • 1.

  Verlaging in verband met woonsituatie De verlaging in verband met de woonsituatie, zoals bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt:

  • 1.

   a. 20% van de gehuwdennorm als bedoeld in artikel 21 onder b van de wet voor de belanghebbende van 21 jaar of ouder die een woning bewoont waaraan voor hem geen woonkosten zijn verbonden;

  • 2.

   b. 20% van de gehuwdennorm als bedoeld in artikel 21 onder b van de wet voor de belanghebbende van 21 jaar of ouder die geen woning bewoont, die een briefadres heeft in de gemeente Stein en die géén kosten maakt voor maatschappelijke opvang.

18% van de gehuwdennorm als bedoeld in artikel 21 onder b van de wet voor de belanghebbende van 21 jaar of ouder die geen woning bewoont, die een briefadres heeft in de gemeente Stein en die kosten maakt voor maatschappelijke opvang.

Artikel II

De toelichting van de Beleidsregels woonsituatie gemeente Stein 2021 wordt gewijzigd. De bestaande toelichting op artikel 2, onderdeel a blijft ongewijzigd. De bestaande toelichting op artikel 2, onderdeel b komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende tekst:

In de onderdelen b en c wordt de verlaging vastgesteld ingeval er door belanghebbende in het geheel geen woning wordt bewoond en indien belanghebbende staat ingeschreven op een briefadres is in de gemeente Stein. Een belanghebbende die geen woning bewoont wordt geacht lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te hebben vanwege het ontbreken van woonkosten. In onderdeel b is de verlaging vastgesteld op 20% (van de gehuwdennorm) indien belanghebbende een briefadres heeft en geen kosten maakt voor maatschappelijke opvang. In onderdeel c is de verlaging vastgesteld op 18% (van de gehuwdennorm) in gevallen waarin belanghebbende wel kosten maakt voor maatschappelijke opvang. Met dit laatste worden met name gevallen bedoeld die gebruik maken van ondersteuning door de Stichting Moveoo.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Stein in zijn vergadering van 5 juli 2022

De Burgemeester M.F.H. Leurs-Mordang,

De Secretaris Drs. J.H.J. Sanders