Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie 2022 (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie 2022)

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie 2022 (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie 2022)

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

  • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam “MijnGemeenteDichtbij” is opgericht;

  • de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel bepaalt dat de bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging kunnen verlenen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij en hij weer de mogelijkheid heeft tot het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging;

  • de bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij hebben verleend;

  • de bestuursorganen van de deelnemers daarbij alle aan hen toegekende bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 3 van de mandaatbesluiten van de deelnemers aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

  • het wenselijk is om personeel van MijnGemeenteDichtbij te ondermachtigen tot het opvragen van gegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie;

  • de verstrekking van politiegegevens is geregeld in de Wet politiegegevens en het daarbij behorende Besluit politiegegevens, in het bijzonder § 4 van dit Besluit, handelende over de verstrekking van politiegegevens aan derden;

  • de verstrekking van justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens is geregeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, en het daarbij behorende Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, in het bijzonder hoofdstuk 3 van dit Besluit, handelende over de verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens aan derden;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie 2022 (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie 2022)

Artikel 1.

Medewerkers van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij worden ondergemachtigd tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie conform het bijgevoegde register.

Artikel 2.

Het is de teammanager van een team, zoals bedoeld in het bijgevoegde register, en zijn plaatsvervanger toegestaan om wat zijn team betreft namen van medewerkers van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij toe te voegen dan wel te verwijderen in het bijgevoegde register.

Artikel 3.

  • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie 2022.

  • 2. Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

  • 3. Het ‘Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie’ wordt ingetrokken.

Ondertekening

Boxtel,14 juli 2022.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de secretaris,

L.H. Derksen

de voorzitter,

H.J. Looijen

Bijlage - Register bij ‘Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie 2022’

Bevoegdheid

Bevoegdheid van

Team

Ondermachtiging aan

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Alcoholwet

Burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de Wet op de Kansspelen

College van burgemeester en wethouders

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening en openbare orde

College van burgemeester en wethouders / Burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wabo

College van burgemeester en wethouders

Vergunningen, Toezicht en Handhaving / Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de beoordeling van de aanvraag om een vergunning voor het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handeling met een derde, tegen betaling

Burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de adviserende taak, bedoeld in het Reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Bestuurssecretariaat

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie, als bedoeld in artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in verband met de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij

Burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie, als bedoeld in artikel 4:7 Besluit politiegegevens en artikel 31 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek

College van burgemeester en wethouders

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet

College van burgemeester en wethouders / burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de als bedoeld in artikel 13a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete

College van burgemeester en wethouders / burgemeester

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wet Bibob

College van burgemeester en wethouders

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van een TIP-verzoek (art. 26 Wet Bibob)

College van burgemeester en wethouders

Bestuursondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Jeugdwet

College van burgemeester en wethouders

Jeugd

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

College van burgemeester en wethouders

Zorg

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 en andere sociale zekerheidswetten

College van burgemeester en wethouders

Zorg

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de ten behoeve van de beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Dienstencentrum, cluster Burgerzaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]