Opheffingsbesluit Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Intitulé

Opheffingsbesluit Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Overwegende dat:

Beide gemeenten de centrumregeling per 1-1-2024 willen beëindigen;

Gelet op:

  • De toestemmingsbesluiten van de gemeenteraad van Dantumadiel van 21 december 2021 en van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân van 23 juni 2022;

  • De toepasselijke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 30, lid 7 van de Wet waardering onroerende zaken;

  • De toepasselijke bepalingen en artikel 22 van de Centrumregeling samenwerking Noardeast-Fryslân en Dantumadiel;

Besluiten:

  • De Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân per 1-1-2024 op te heffen.

Ondertekening

Aldus besloten door

Het college van de gemeente Dantumadiel in de vergadering van 5 juli 2022,

De secretaris de burgemeester

R.G. Dijksterhuis N.L. Agricola

De burgemeester van de gemeente Dantumadiel bij besluit van 5 juli 2022,

N.L. Agricola

Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân in de vergadering van 6 juli 2022,

De secretaris de burgemeester

H.J.C.M. Verbunt, MBA mr. J.G. Kramer

De burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân bij besluit van 6 juli 2022,

mr. J.G. Kramer