Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 22-07-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn 2022

Nijverdal, 14 juni 2022 nr. 2022-010014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

overwegende dat:

 • de Minister van Medische Zorg op 3 april 2020 de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 heeft vastgesteld;

 • op 30 maart 2020 de gemeente, samen met verscheidene sportpartners, het Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn heeft ondertekend;

 • per besluiten van 15 september 2020, 4 maart 2021, 15 september 2021 en 22 maart 2022 aan de gemeente Hellendoorn uitkeringen zijn toegekend op basis van de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022;

 • het gewenst is om deze uitkeringen in te zetten voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord Gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5 en 7 van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021 en in de artikelen 1, eerste lid onderdeel f en 2, eerste lid onderdeel e van het Instellingsbesluit voor de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en sport;

B e s l u i t:

vast te stellen de

Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 • b.

  Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn: een set van afspraken tussen gemeente en diverse partijen uit het Hellendoornse sportlandschap over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en beweging binnen de gemeente willen bereiken;

 • c.

  subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze regeling, zoals aangeduid in artikel 8;

 • d.

  de BLOS: de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en sport.

Artikel 2 Reikwijdte

De Nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van subsidies door de BLOS voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten gericht op het stimuleren van sport en bewegen door inwoners van de gemeente Hellendoorn. De activiteiten moeten bovendien bijdragen aan ten minste één van de pijlers uit het lokaal sportakkoord gemeente Hellendoorn, namelijk:

  • a.

   inclusief sporten en bewegen: de ambitie is dat iedere inwoner van de gemeente Hellendoorn een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg;

  • b.

   vitale sport- en beweegaanbieders: de ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht, zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen;

  • c.

   vaardig in bewegen: de ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

 • 2.

  De activiteit(en) dien(t)(en):

  • a.

   betrekking te hebben op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking of een verbreding van een bestaande activiteit;

  • b.

   plaats te vinden binnen de gemeente.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (sport)verenigingen en instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten.

Artikel 5 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van artikel 5, tweede en derde lid van de ASV legt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens over:

 • a.

  het daarvoor bestemde ingevulde aanvraagformulier;

 • b.

  een begroting met de inkomsten en uitgaven van de activiteit.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, ingediend tussen 1 augustus en 9 oktober van het jaar 2022.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verstrekking van de subsidie plaats in volgorde van de door de BLOS aangebrachte rangschikking, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Bij de rangschikking van de aanvragen kent de BLOS punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal punten:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de pijlers van het lokaal sportakkoord, zoals genoemd in artikel 3;

  • b.

   de mate waarin de activiteit ten goede komt aan inwoners van de gemeente Hellendoorn;

  • c.

   de mate waarin de activiteit voor een grotere groep of met meer activiteiten – binnen de gemeente Hellendoorn – kan worden herhaald;

  • d.

   de mate waarin de activiteit geborgd wordt in de organisatie en ook na uitvoering (financieel) zelfstandig kan voortbestaan;

  • e.

   de mate waarin er sprake is van cofinanciering.

   Per onderdeel kunnen maximaal 2 punten worden gescoord, 0=onvoldoende, 1= voldoende, 2= goed.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV weigert de BLOS een subsidie als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van de BLOS niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze Nadere regels;

 • b.

  de aanvraag niet is aangevraagd door de bevoegde aanvrager;

 • c.

  de subsidie aangevraagd is voor bestaande activiteiten van de aanvrager;

 • d.

  de subsidieaanvraag de reguliere personele - of organisatiekosten van de aanvrager betreft;

 • e.

  de kosten van de activiteit niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen.

Artikel 10 Behandeling van de aanvraag

Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslist de BLOS binnen dertien weken na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.

Artikel 11 Verplichtingen en verantwoording

De aanvrager is verplicht tot medewerking aan (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.

Artikel 12 Hardheidsclausule

De BLOS kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze Nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze Nadere regels treden in werking op de dag, volgende op die waarop ze bekend zijn gemaakt.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Nadere regels subsidie lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn 2022 ”.

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester