Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Maasgouw 2010

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Maasgouw 2010

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (art. 14 t/m 18), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en verkeersbord E 6 van de hierbij behorende Bijlage 1, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:81);

B E S L U I T E N :

Vast te stellen de Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Maasgouw 2010.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  Gehandicaptenparkeerplaats: een gereserveerde parkeerplaats die is aangeduid met het bord E6 van bijlage I van het RVV en een onderbord en is gereserveerd voor degene die de desbetreffende parkeerplaats heeft toegewezen gekregen.

 • 2.

  Aanvrager: degene die verzoekt om voor hem of haar een gedeelte van de openbare weg als gehandicaptenparkeerplaats in te richten.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dient schriftelijk te worden ingediend bij het college.

 • 2. Het college stelt een aanvraagformulier ter beschikking. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en te zijn voorzien van een handtekening van de aanvrager.

 • 3. Bij het aanvraagformulier voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

  • a.

   afschrift van geldig rijbewijs (indien aanvrager als bestuurder een gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt;)

  • b.

   afschrift van het kentekenbewijs motorvoertuig

  • c.

   afschrift van gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 3 Onvolledig ingevulde bescheiden

Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen, dan stelt het college de aanvrager in de gelegenheid deze binnen twee weken nadat hem dit is meegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 4 Toewijzingscriteria:

Om in aanmerking te komen voor enkele gereserveerde gehandicapten parkeerplaats dient de aanvrager te voldoen aan de volgende criteria.

 • 1.

  De aanvrager dient in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.

 • 2.

  De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs.

 • 3.

  De aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een door haar/hemzelf bestuurde eigen moorvoertuig op meer dan twee wielen.

 • 4.

  Het voertuig is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager.

 • 5.

  De aanvrager heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren of kan deze ook niet op redelijke wijze realiseren.

 • 6.

  De gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in gevaar brengen.

 • 7.

  De gereserveerde parkeerplaats kan alleen voor het woonadres van de aanvrager worden aangevraagd. Voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij het werkadres dient de werkgever te zorgen.

 • 8.

  Indien de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagier en de verkeersituatie het niet toelaat dat de passagier veilig bij de woning in en uit kan stappen.

 • 9.

  De gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen de loopafstand/ verplaatsingsmogelijkheden van de aanvrager, in ieder geval binnen een afstand van 100 meter. De gemeente Maasgouw behoudt zich het recht voor een locatie aan te wijzen die afwijkt van de voorkeur van de aanvrager. De afwijkende locatie dient wel binnen de loopafstand van 100 meter te vallen;

Artikel 5 Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een toegewezen aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats intrekken:

  • a.

   op verzoek van degene voor wie de desbetreffende parkeerplaats is ingericht.

  • b.

   bij verhuizing van degene voor wie de desbetreffende parkeerplaats is ingericht.

  • c.

   bij overlijden van degene voor wie de desbetreffende parkeerplaats is ingericht.

  • d.

   indien degene voor wie de desbetreffende parkeerplaats is ingericht, niet meer voldoet aan de criteria zoals die zijn vermeld in artikel 4 van deze beleidsregel.

  • e.

   bij oneigenlijk gebruik of gebruik strijdig met de bepalingen van deze beleidsregel.

 • 2. Een besluit tot intrekking, als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager kenbaar gemaakt

Artikel 6 Kosten

 • 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het eventueel treffen van een verkeersbesluit voor de aanleg van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden geen kosten in rekening gebracht.

 • 2. Indien de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt toegekend, worden de werkelijke kosten van aanleg in rekening gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de aanvrager ter goedkeuring voorgelegd.

 • 3. De kosten voor het wijzigen van het onderbord op verzoek van de aanvrager zijn voor rekening van deze aanvrager. Ook deze kosten zullen vooraf ter goedkeuring aan de aanvrager bekendgemaakt worden.

 • 4. De kosten voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van Maasgouw is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar hun oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor de aanvrager kan leiden, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de publicatie ervan.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen Maasgouw 2010”

Ondertekening

Maasbracht, 5 januari 2010

Burgemeester en wethouders,

De burgemeester

F.J.M. Wilms

De secretaris

H.J.M. Coumans