Regeling vervallen per 31-12-2023

Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord- Limburg

Geldend van 01-08-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord- Limburg

Het projectplan “Cultuurregio Noord-Limburg 2021-2024” is op 6 mei 2021 vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Noord-Limburg en daarna door alle separate colleges van de deelnemende gemeenten in Noord en Midden Limburg (nader te noemen als de cultuurregio Noord-Limburg). Op 31 oktober 2019 is de samenwerkingsovereenkomst voor het samenwerkingsverband Cultuurregio Noord-Limburg ondertekend, en daarna nog aangevuld en ondertekend door enkele nieuw toegetreden gemeenten. Het mandaat voor het verstrekken van subsidies vanuit deze samenwerking is hiermee verleend aan het college van de gemeente Venray. Ter uitwerking stelt het college op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Venray (ASV) de volgende nadere regels vast.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Begrippen die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht dan wel de ASV.

 • 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Venray,

  • b.

   Cultuurregio Noord-Limburg: De gemeenten uit Noord- en Midden Limburg die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten en uitvoering geven aan het projectplan. Hierna te noemen; de Cultuurregio,

  • c.

   De wet: de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

  • d.

   Gemeente: Gemeente Venray,

  • e.

   Activiteit: De werkzaamheid die door de instelling wordt uitgevoerd en die door de gemeente kan worden gesubsidieerd,

  • f.

   Instelling: Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid of stichting. In bijzondere situaties wordt hieronder ook de vereniging met een beperkte rechtspersoonlijkheid (ex artikel 2:30 BW) verstaan en ZZP er, die ingeschreven is bij de KvK; dit is ter beoordeling van het college,

  • g.

   Projectbegroting: Een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven van het project van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd,

  • h.

   Projectverantwoording: Een financieel verslag (overzicht van de inkomsten en uitgaven van het project) van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en een inhoudelijk verslag (een weergave of beschrijving van de activiteiten en resultaten).

Artikel 2 Toetsingskader

Dit Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord Limburg vormt tezamen met de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht titel 4.2 en de ASV het toetsingskader voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

Artikel 3 Incidentele subsidie

Voor eenzelfde activiteit wordt eenmalig een subsidie verleend.

Artikel 4 Wie komt in aanmerking

Er wordt slechts subsidie verleend aan:

 • verenigingen of stichtingen statutair gevestigd in de Cultuurregio, zonder winstoogmerk. Zelfstandige makers kunnen een aanvraag doen in samenwerking met een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.

Artikel 5 Doel subsidie

Deze subsidieregeling heeft als doel een impuls te geven aan het culturele veld van de Cultuurregio. Samenwerking binnen de cultuurregio is complementair aan en geen vervanging van het beleid van de individuele gemeenten.

Er kan daarom alleen subsidie aangevraagd worden voor projecten die voldoen aan minstens 2 van de 3 pijlers van het projectplan en de daarin vastgelegde programma’s popmuziek, film en urban culture.

 • -

  Vergroten zichtbaarheid. Met zichtbaarheid wordt bedoeld dat de lokale cultuur, zowel euregionaal als landelijk beter zichtbaar moet gaan worden, van professional tot amateur de culturele identiteit van de cultuurregio uitstralen.

 • -

  Bevorderen talentontwikkeling.. Bij het bevorderen van talentontwikkeling gaat het om twee zaken: 1) het middels cultuureducatie de individuele cultuurmaker ondersteunen zich te bekwamen in zijn/haar talent en 2) om organisaties te helpen hun presentatie functie te versterken.

 • -

  Vruchtbaar productieklimaat. Met productieklimaat wordt er gestreefd naar het ondersteunen van innovatieve producties, kennisdeling en samenwerkingen tussen cultuurmakers.

Artikel 6 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Er wordt subsidie verleend voor specifieke activiteiten:

 • 1.

  die niet behoren tot de reguliere cultuuractiviteiten van een vereniging of instelling;

 • 2.

  die bijdragen aan kunst en cultuurdeelname van de inwoners van de Cultuurregio;

 • 3.

  die bijdragen aan de zichtbaarheid van de regionale kunst en cultuur;

 • 4.

  die bijdragen aan samenwerkingen tussen organisaties of innovatieve samenwerking;

 • 5.

  die een overstijgend bovengemeentelijk karakter, met regionale en/of (inter)nationale ambitie hebben;

 • 6.

  die gedekt worden door een sluitende projectbegroting met meerdere inkomstenbronnen;

 • 7.

  die nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden met verschillende partners binnen en buiten de eigen sector/discipline bevorderen;

 • 8.

  die de samenhang in het cultuuraanbod in de regio versterken;

 • 9.

  die samenwerkingen tussen amateur en professional bevorderen;

 • 10.

  die leiden tot het delen en verspreiden van opgedane kennis en ervaring.

Artikel 7 Hoogte subsidie

Voor subsidie komt in aanmerking:

 • 1.

  Het tekort in de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit(en).

 • 2.

  Een subsidie mag maximaal 60% bedragen van de totale projectbegroting en nooit meer dan het geraamde of feitelijke tekort dat resteert na aftrek van de bijdragen van derden.

Artikel 8 Algemene uitgangspunten

Er wordt geen subsidie verleend voor:

 • 1.

  activiteiten met een religieus, levensbeschouwelijk of politiek karakter;

 • 2.

  activiteiten met een commercieel karakter;

 • 3.

  hobbymatige of recreatieve activiteiten;

 • 4.

  kosten van consumpties, waaronder in ieder geval hapjes, drankjes en consumpties wordt verstaan;

 • 5.

  kosten van prijzen, attenties en ledenwerfacties;

 • 6.

  aanschaf van instrumenten;

 • 7.

  reis- en verblijfskosten.

Artikel 9 De aanvraag

 • 1. De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten ingediend worden.

 • 2. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 3. Bij het aanvraagformulier worden de volgende bescheiden overlegd:

  • a.

   de statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;

  • b.

   een projectbegroting.

  • c.

   een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 10 De verantwoording

 • 1. Voor subsidies beneden de € 5.000,00 dient binnen 8 weken na afloop van de activiteit een compacte inhoudelijke verantwoording te worden overlegd. Deze mag een creatieve vorm hebben.

 • 2. Voor subsidies boven de € 5000,00 dient binnen 8 weken na afloop van de activiteit verantwoording overgelegd te worden door middel van een volledige projectverantwoording. Dit geldt tevens als een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 3. Uit het activiteitenverslag moet in ieder geval blijken:

  • a.

   Het aantal deelnemers of bezoekers,

  • b.

   De uitgevoerde activiteiten en de mate waarin voldaan is aan de bij de subsidieverlening opgelegde verplichtingen en de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden.

 • 4. Na het indienen van de gevraagde verantwoording wordt de subsidie vastgesteld, uiterlijk voor 31 december 2023.

Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2022 en eindigt op 31 december 2023 of zoveel te eerder het budget op is.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord-Limburg.

Ondertekening