Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 26 april 2022 tot vaststelling van het "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet"

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 26 april 2022 tot vaststelling van het "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet"

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

Omdat het van belang is toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de Wmo 2015 en de Jeugdwet;

Gelet op het bepaalde in titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.1 Wmo 2015 en artikel 2.9 sub d Jeugdwet;

Besluit:

De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet, gedurende hun dienstverband bij de gemeente Oosterhout: 

  • -

    Mevrouw J.M.J. Heijkoop

  • -

    Mevrouw L. Verweij

  • -

    Meneer J.A.H.M. Smekens

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

burgemeester,

secretaris.