Aanwijsbesluit toezichthouder regionale prostitutie controle team

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouder regionale prostitutie controle team

Overwegende,

 • dat het toezicht op de prostitutiebranche op regionaal niveau wordt georganiseerd;

 • dat dit betekent dat toezichthouders van verschillende gemeenten samengebracht worden in het regionale prostitutiecontrole team om controles uit te voeren bij gereguleerd en niet-gereguleerde seksinrichtingen op de naleving van de voorschriften op basis van de APV en aanverwante wetgeving.

 • dat hiermee het toezicht op de naleving van deze voorschriften effectiever en met meer kwaliteit kan worden uitgeoefend;

 • dat daardoor de kans op misstanden in de prostitutiebranche kunnen worden verminderd of voorkomen;

 • dat het gewenst is om voor de gemeente Zandvoort toezichthouders aan te wijzen.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Zandvoort, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zandvoort en gelet op de volgende artikelen:

 • 5:11 Algemene wet bestuursrecht

 • 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • 92 Woningwet

 • 33 lid 1 Huisvestingswet 2014

 • 7.1 en 7.2 Wet ruimtelijke ordening

 • 4.2 Wet basisregistratie personen

 • 6:2 Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zandvoort

Besluit:

 • 1.

  tot het aanwijzen als toezichthouder op de naleving van de regels voor de prostitutiebranche:

  • a.

   de toezichthouders van de afdeling Veiligheid & Handhaving, team Integrale handhaving en van de afdeling Schulden Minima en Sociale Recherche, team Sociale recherche en debiteurenbeheer van de gemeente Haarlem,

  • b.

   de medewerkers Toezicht en/of Specialist Handhaving van de afdeling cluster Veiligheid van de gemeente Haarlemmermeer,

 • allen voor zover zij als toezichthouder verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in district Kennemerland, en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Huisvestingswet 2014, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de, ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Haarlem;

 • 2.

  tot het aanwijzen van de toezichthouders die verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in district Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland als toezichthouder bedoeld in het eerste lid;

 • 3.

  dat de aanwijzing zoals opgenomen onder het eerste lid tevens geldt voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Ondertekening

Zandvoort, 10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Zandvoort,

De burgemeester van Zandvoort,

de secretaris,

M. Pippel

de burgemeester,

D. Moolenburgh

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift dient ingediend te worden binnen zes weken gerekend vanaf de dag dat dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (https://www.zandvoort.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u bezwaar maakt kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de President van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.