Beleidsregels alternatieve trouwlocaties in Heerde

Geldend van 22-09-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-09-2009

Intitulé

Beleidsregels alternatieve trouwlocaties in Heerde

Inleiding

In toenemende mate worden gemeenten geconfronteerd met verzoeken om bepaalde locaties aan te wijzen voor het voltrekken van huwelijken. Ook Heerde heeft al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om andere locaties dan het gemeentehuis als “huis der gemeente” aan te wijzen (Kasteel Vosbergen en éénmalige trouwlocaties). Een concreet verzoek van de eigenaar van een gebouw om als trouwlocatie te mogen dienen is aanleiding geweest om de bestaande “regels toe te passen bij het trouwen op locatie” nader te bezien. Deze nieuwe beleidsregels alternatieve trouwlocaties in Heerde worden ook elders in den lande toegepast.

Daar waar in deze regels van huwelijk of bruidspaar wordt gesproken dient ook registratie van het partnerschap of partners te worden gelezen.

Voorwaarden éénmalige trouwlocatie

Aanstaande bruidsparen kunnen een verzoek indienen om een gebouw in de gemeente Heerde als éénmalige trouwlocatie aan te wijzen. Om dit verzoek te kunnen honoreren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Openbaarheid

Uit artikel 63, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, blijkt dat het huwelijk in het openbaar moet worden voltrokken. Dat wil zeggen dat het gebouw voor iedereen toegankelijk moet zijn;

Mindervalide personen

Het gebouw moet toegankelijk zijn voor mindervalide personen, dan wel moet er iets georganiseerd worden, waardoor de mindervalide personen wel het gebouw kunnen betreden;

Veiligheid

Het gebouw dient te voldoen aan de eisen van de openbare orde en de (brand)veiligheid en dient te beschikken over de eventueel noodzakelijke vergunningen;

Bereikbaarheid

Een huwelijk trekt vaak publiek. Deze mensen moeten zonder al te veel problemen de locatie kunnen bereiken. Daarnaast is het van belang dat het huwelijk niet tot ongewenste verkeersproblemen leidt. Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de locatie is daarom van belang;

Representatief

De locatie dient representatief te zijn als “huis der gemeente” ;

Inrichting

De eigenaar of beheerder is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van het gebouw. In ieder geval dienen er voldoende tafels, stoelen en verlichting aanwezig te zijn, evenals een aparte ruimte voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Financiën

De eventuele kosten voor het gebruik van de locatie komen volledig voor rekening van het bruidspaar en worden door de eigenaar of beheerder van de locatie rechtstreeks in rekening gebracht bij het bruidspaar.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De gemeente is, behoudens de feitelijke huwelijksvoltrekking, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag. De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het éénmalig aanwijzen van de trouwlocatie, het beschikbaar stellen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een bode en de formele afhandeling van de huwelijksvoltrekking.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd het voltrekken van het huwelijk op te schorten dan wel te annuleren, als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Aanvraagprocedure

  • Het bruidspaar sluit zelf een overeenkomst met de eigenaar of beheerder van het als trouwlocatie aan te wijzen gebouw;

  • Het verzoek tot aanwijzing van een trouwlocatie moet schriftelijk, minimaal 13 weken voor de huwelijksdatum worden ingediend, via een volledig ingevuld aanvraagformulier “verzoek een gebouw aan te wijzen als éénmalige trouwlocatie”;

  • De beslissing op het verzoek wordt uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van het verzoek schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bruidspaar;

  • De eigenaar of beheerder van het gebouw dient schriftelijk toestemming te geven tot het beschikbaar stellen van de locatie;

  • De gemeente heeft het recht een aanwijzing van een trouwlocatie in te trekken als niet meer aan de voorwaarden kan worden voldaan;

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 september 2009.

Het college van Heerde,

secretaris, burgemeester,