Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere subsidieregels sport 2023

Geldend van 02-08-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere subsidieregels sport 2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 12 juli 2022 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS SPORT 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Breedtesport: alle sport die niet op top(sport)niveau wordt beoefend. Plezier en ontspanning staan daarbij voorop. Competitie kan, maar hoeft geen onderdeel van breedtesport te zijn. Er wordt gesport bij sportverenigingen, sportscholen, fitnesscentra of op eigen gelegenheid (ongeorganiseerde sporters).

 • b)

  FLOT: flexibel onderwijs en topsport; heeft betrekking op een actieplan dat is gericht op de verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief voor topsporters. Het doel is dat topsporters competentiegerichte studiekeuzes kunnen maken, een flexibel onderwijsaanbod kunnen volgen en dat het combineren van een studie en topsport financieel haalbaar is.

 • c)

  Good governance: goed bestuur voor nu en op de langere termijn; inhoudende het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van (beleids)doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

 • d)

  Inactieve burgers: burgers die noch aan sportbeoefening, noch aan beweegactiviteiten deelnemen.

 • e)

  Instroomprogramma: programma dat erop gericht is om talenten (globale doelgroep 12-16 jarigen) in een bepaalde tak van sport te ondersteunen zodat zij op termijn kunnen doorstromen naar een opleidings- dan wel topsportprogramma.

 • f)

  Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2021-2024: door NOC*NSF vastgestelde lijst van wedstrijdsportdisciplines met de kwalificatie Olympisch, Paralympisch of niet Olympisch (te vinden op: https://nocnsf.nl/media/4101/lijst-erkende-topsport-en-internationale-wedstrijdsportdisciplines-2021-2024.pdf).

 • g)

  Ondersteunde sporten: atletiek/running, basketbal, handbal, handboogschieten, judo, klimmen, paardensport, tafeltennis, tennis/padel, triatlon, turnen, volleybal en wielrennen dan wel naderhand door het College van Gedeputeerde Staten erkend als nieuw ondersteunde sport.

 • h)

  Opleidingsprogramma: programma dat erop gericht is om talenten in een bepaalde tak van sport (fulltime) op te leiden c.q. te ondersteunen, een high performance omgeving te creëren waarin talentvolle sporters zich optimaal kunnen ontwikkelen, met de ambitie om te presteren op de Olympische Spelen of Paralympische Spelen in 2028 (Los Angeles), Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen of met deze kampioenschappen vergelijkbare toernooien.

 • i)

  Platform: een rechtspersoon die door de stakeholders (onder andere de sportbond) van een sporttak erkend wordt. Het platform is het eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders van de betreffende sporttak. Het platform ontwikkelt een jaarlijks werkprogramma waarin opgenomen staat op welke wijze de betreffende sporttak in Limburg wordt georganiseerd en uitgevoerd.

 • j)

  Provinciaal sporttakplan: een actueel meerjarig plan voor de ondersteunde sporten atletiek/running, handbal, paardensport, triatlon en wielrennen waarin door het betreffende sporttakplatform, in afstemming met de betreffende sportbond en de betrokken Limburgse sportverenigingen, -stichtingen, evenementorganisaties en overige stakeholders ambities en beleid zijn uitgewerkt om de betreffende sport op het terrein van breedtesport, talentontwikkeling, topsport, evenementen en accommodaties duurzaam te versterken in Limburg.

 • k)

  Sporttakcoördinator: een door het platform aangestelde functionaris, die namens het platform het eerste aanspreekpunt is voor de betreffende sporttak voor alle stakeholders van de betreffende sporttak.

 • l)

  Structurele sportdeelname: minimaal wekelijks sporten en/of bewegen.

 • m)

  Talentherkenning: proces om te komen tot talentidentificatie en talentbevestiging.

 • n)

  Talentontwikkeling: instroom- en/of opleidings- en/of topsportprogramma’s in samenwerking met een topsport talentschool en het FLOT met alle activiteiten die de opleiding van talenten tot topsporter vormen. Leidend zijn hierbij de normen en richtlijnen van de sportbond (meerjarenopleidingsplan).

 • o)

  Topsportprogramma: programma dat erop gericht is om topsporters in een bepaalde tak van sport op te leiden c.q. te ondersteunen met de ambitie om te presteren op de eerstvolgende Olympische Spelen of Paralympische Spelen (Parijs 2024), Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen of met deze kampioenschappen vergelijkbare toernooien (bij de beste 10 van de wereld horen).

 • p)

  Topsport Talentschool: school die van het Ministerie van OCW een licentie heeft gekregen die deze scholen het exclusieve recht geeft om af te wijken van de normale onderwijsregelgeving. Van dit recht kan gebruik gemaakt worden door sporttalenten die een topsportstatus of een talentstatus hebben. Deze sport statussen worden verstrekt op basis van afgesproken prestatienormen tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF.

 • q)

  Werkplan: beschrijft de jaarlijkse activiteiten van het platform van een sporttak.

Artikel 2 Doelstelling van de regeling

Met deze regeling dragen wij bij aan onze missie dat de Nederlandse provincie Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland wordt, zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!) en ondersteunen wij sporttakplatforms in hun ontwikkeling naar zelfstandige en onafhankelijke organisaties waardoor een optimale aansluiting tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport wordt gecreëerd.

Artikel 3 Aanvragers

Voor een subsidie komen in aanmerking:

 • 1.

  Bestaande platforms van de ondersteunde sporten zoals opgenomen in artikel 1, sub g, van deze nadere subsidieregels en:

 • 2.

  Een nieuw opgericht platform van een nieuwe ondersteunde sport, door het College van Gedeputeerde Staten op voorhand bij besluit als zodanig erkend. Indien de mogelijkheid tot het erkennen van een nieuwe ondersteunde sport wordt geboden wordt hiertoe separaat een Uitvoeringsregeling erkenning nieuwe ondersteunde sporten vastgesteld. In die uitvoeringsregeling wordt opgenomen waar een eventuele aanvraag tot erkenning als nieuwe ondersteunde sport aan dient te voldoen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan alle volgende algemene criteria:

 • 1.

  Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als de aanvrager een duidelijke relatie met heeft met de Nederlandse provincie Limburg, hetgeen inhoudt dat het project of de activiteiten uit het werkplan grotendeels in de Nederlandse provincie Limburg plaatsvinden.

 • 2.

  Per sporttak is één organisatie, het sporttakplatform, verantwoordelijk om op samenhangende wijze breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen te versterken in haar sporttak. Het sporttakplatform is het aanspreekpunt voor zowel de Provincie Limburg als de betreffende sport.

 • 3.

  Binnen deze regeling is voor dezelfde (terugkerende) activiteit(en) éénmaal per kalenderjaar subsidie mogelijk.

Artikel 5 Specifieke subsidiecriteria betreffende werkplan

 • 1. Voor een werkplan als bedoeld in artikel 1, onder sub q, kan subsidie worden verstrekt. Het werkplan van het betreffende platform heeft een looptijd van maximaal één (kalender)jaar, zijnde het jaar 2023, en dient de volgende onderdelen te bevatten, invulling te geven aan en concrete resultaten te benoemen te aanzien van:

  • a)

   Organisatie platform, waaronder ‘good governance’;

  • b)

   Breedtesport(stimulering);

  • c)

   Talentontwikkeling en topsport(ontwikkeling);

  • d)

   Evenementen;

  • e)

   Verbinding tussen talentontwikkeling en breedtesport; talentherkenning,

 • waarmee de betreffende sporttak in de Nederlandse provincie Limburg wordt versterkt.

 • 2. Het werkplan dient op de onderdelen opgenomen in het eerste lid te beschrijven hoe het platform de onderdelen gaat realiseren en welk effect daarmee wordt beoogd.

 • 3. Er is bij het werkplan van de onder artikel 1, sub j, genoemde sporten sprake van een onderliggend provinciaal sporttakplan. Het sporttakplan dient in ieder geval het jaar 2023 te beslaan.

 • 4. Het verdient aanbeveling dat een platform het onderdeel ‘aangepast sporten’ (gehandicaptensport) toevoegt in haar werkplan. Indien dit van toepassing is dient dit onderdeel vooraf afgestemd te zijn met het platform voor gehandicaptensport Iedereen Kan Sporten Limburg.

 • 5. Het werkplan dient het onderdeel ‘Communicatie’ te bevatten; hierin wordt beschreven hoe het platform communicatie gaat inzetten voor het bereiken en zichtbaar maken van haar doelen.

Artikel 6 Specifieke subsidiecriteria betreffende instroom-, opleidings- en topsportprogramma’s

 • 1. Instroom-, opleidings- en topsportprogramma’s van de sporttakplatform leggen maximale verbinding en samenwerking met Topsport talentscholen en voor zover van toepassing met FLOT.

 • 2. Het instroomprogramma dient goedgekeurd te zijn door de Technisch Directeur van de betreffende sportbond. Deze separate goedkeuring wordt als bijlage bij het werkplan gevoegd.

 • 3. De betreffende sporttak dient erkend te zijn door NOC*NSF als topsport of als internationale wedstrijdsport als bedoeld op de lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2021-2024.

 • 4. Het instroom-, opleidings-, dan wel topsportprogramma moet onderdeel zijn van het topsportbeleid / de opleidingsstructuur en moet terug te vinden zijn in het meerjarig investerings- en opleidingsplan van de van toepassing zijnde sportbond.

 • 5. Het opleidings- en/of topsportprogramma moet erkend en financieel worden ondersteund door NOC*NSF.

 • 6. Een instroomprogramma dient inhoudelijk en financieel los te staan van clubtrainingen. De van toepassing zijnde sportbond controleert of de kosten van het instroomprogramma in overeenstemming zijn met het programma.

 • 7. Bovenstaande eisen moeten worden opgenomen in het werkplan en aldaar worden beschreven.

Artikel 7 Inspanningsverplichtingen platforms

 • 1. Een op grond van deze nadere subsidieregels verleende subsidie en daaraan gekoppelde inzet dient de betreffende sport c.q. sporter zo veel mogelijk ten goede te komen.

 • 2. Platforms zetten zich maximaal in om samen te werken met andere platforms die instroom- dan wel opleidingsprogramma’s aanbieden.

 • 3. Platforms zetten zich in om een bijdrage van de betreffende sportbond te ontvangen ten behoeve van het instroom-, opleidings-, dan wel topsportprogramma.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  Het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2.

 • 2.

  De subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3.

 • 3.

  Niet wordt voldaan aan de algemene subsidiecriteria in artikel 4 en/of de specifieke subsidiecriteria in de artikelen 5 en 6.

 • 4.

  De Provincie Limburg dezelfde activiteit(en)/project al op een andere wijze subsidieert/financiert en/of:

 • 5.

  De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11, eerste lid.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 9 Maximale subsidiebedragen Provincie Limburg

 • 1. Het maximale subsidiebedrag dat voor 2023 aan een platform wordt verleend is maximaal het bedrag dat in 2022 aan subsidie is verleend aan het betreffende platform. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd van dit uitgangspunt af te wijken. Bij de hoogte van het subsidiebedrag van de onder artikel 1, sub j genoemde sporten kan rekening kan worden gehouden met de in de voorgaande jaren opgebouwde reserves.

 • 2. Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan de doelstellingen uit het Beleidskader Limburg, Sport! 2020-2023. Om maximaal resultaat te behalen met de sporttakplatforms wordt in 2023 verder ingezet op een beweging om met minder provinciale middelen vergelijkbare doelstellingen ten behoeve van de sport te bereiken.

 • 3. Van de verleende subsidie voor het onderdeel talentontwikkeling dient 75% (van dit specifieke onderdeel), te worden besteed aan het financieren van de (dagelijkse) trainingssituatie, bestaande uit:

  • a)

   Loon van coaches.

  • b)

   Accommodatie.

  • c)

   Noodzakelijke trainingsmaterialen.

  • d)

   Specialistische begeleiding (inclusief testen en meten).

 • 4. Een platform dient aannemelijk te maken dat is getracht cofinanciering (zowel van overheid als bedrijfsleven) binnen te halen in relatie tot de uitvoering van het werkplan, om zo een minder financiële afhankelijke positie van de provincie Limburg te bereiken.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. Subsidieaanvragen van de aanvragers dienen uiterlijk 1 oktober 2022 te zijn ontvangen.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 2 augustus 2022.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die voor die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels sport 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 12 juli 2022,

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

secretaris,