Verordening op de fractie-assistenten 2012, eerste wijziging

Geldend van 28-04-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de fractie-assistenten 2012, eerste wijziging

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de Verordening op de fractie-assistenten 2012, eerste wijziging.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: een (afsplitsing van een) politieke groepering in de gemeenteraad van Sluis dan wel een combinatie van zodanige politieke groeperingen;

 • b.

  g emeente: de gemeente Sluis;

 • c.

  gemeentebestuur: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;

 • d.

  de raad: de gemeenteraad van Sluis;

 • e.

  raadslid: lid van de gemeenteraad;

 • f.

  fractie-assistent: degene die door de fractie is aangesteld om haar bij te staan bij het verrichten van haar werkzaamheden (inhoudelijke en administratieve ondersteuning) ten behoeve van raad en van door de raad ingestelde raadscommissies en die als zodanig is aangemeld bij de griffier.

Artikel 2

 • 1.

  Fractie-assistenten kunnen alleen zijn ingezetenen van de gemeente Sluis die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zijn vermeld op de kandidatenlijst van de desbetreffende politieke groepering voor de laatst gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad, doch die niet worden verkozen en zijn voorgedragen door de politieke groepering voor wie zij op de kandidatenlijst staan vermeld.

 • 2.

  Het fractie-assistentschap is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur van Sluis aangesteld of daaraan ondergeschikt.

 • Het bepaalde in de eerste volzin is niet van toepassing op ambtenaren van de burgerlijke stand, noch op hen die als vrijwilliger, dus niet bij wijze van beroep, hulpdiensten verrichten alsmede op onderwijzend personeel.

 • Met ambtenaren worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij die in dienst van de gemeente Sluis op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Artikel 3

Een fractie-assistent mag niet:

 • a.

  als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

 • b.

  als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

 • c.

  als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:

 • 1.

  overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

 • 2.

  overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

 • d.

  rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

 • 1.

  het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;

 • 2.

  het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;

 • 3.

  het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;

 • 4.

  het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

 • 5.

  het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

 • 6.

  het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

 • 7.

  het onderhands huren of pachten van de gemeente.

Artikel 4

 • 1.

  Door een fractie kunnen maximaal twee fractie-assistenten bij de griffier worden aangemeld.

 • 2.

  Uit de aanmelding moet blijken dat de aangemelde aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3 voldoet.

Artikel 5

Zodra door de voorzitter van de raad is verklaard, dat de aangemelde voldoet aan de in deze verordening genoemde eisen, is deze verordening op de fractie-assistent van toepassing en kan zij/hij als zodanig optreden.

Artikel 6

 • 1.

  Een fractie-assistent neemt niet eerder plaats in een raadscommissie dan nadat is voldaan aan de artikel 5.

 • 2.

  Een fractie-assistent, tevens lid van de desbetreffende raadscommissie, kan aan de beraadslagingen van de raadscommissie deelnemen.

 • 3.

  De fractie-assistent heeft toegang tot de vergadering van de raadscommissie met gesloten deuren, tenzij de betreffende raadscommissie anders besluit.

Artikel 7

 • 1.

  De fractie-assistent heeft toegang tot de raadleeskamer. Hij/zij heeft het recht kennis te nemen van de in de raadleeskamer voor de raad gedeponeerde stukken. De fractie-assistent neemt met betrekking tot de in de raadsleeskamer gedeponeerde stukken dezelfde zorgvuldigheid in acht als van de raadsleden wordt verwacht.

 • 2.

  Stukken die de fractie-assistent mag inzien worden, indien deze aan de raadsleden worden toegezonden, tevens aan de fractie-assistent toegezonden.

Artikel 8

 • 1.

  De fractie-assistent heeft toegang tot besloten raadsbijeenkomsten en/of raadsvergaderingen.

 • 2.

  De fractie-assistent heeft geen toegang tot:

 • a.

  het presidium;

 • b.

  het seniorenconvent.

Artikel 9

De fractie-assistent is met betrekking tot vertrouwelijke informatie, die vanwege de gemeente te zijner/hare kennis komt, op gelijke wijze tot geheimhouding verplicht als een lid van de raad en neemt overigens dezelfde zorgvuldigheid in acht als van ieder raadslid wordt verwacht.

Artikel 10

 • 1.

  Een fractie-assistent, die de bij deze verordening opgelegde verplichtingen niet nakomt, wordt door de voorzitter van de raad de in deze verordening omschreven rechten ontnomen;

 • 2.

  Met ingang van de datum van beslissing van de voorzitter van de raad tot aan het einde van de zittingsperiode van de raad mag de betreffende fractie-assistent de in deze verordening bedoelde rechten niet uitoefenen.

 • 3.

  De raadsgriffier doet daarvan, onder overlegging van een afschrift van het betreffende besluit, mededeling aan de betreffende fractie-assistent, aan de fractie die hem/haar heeft aangemeld en aan de raad.

Artikel 11

Het fractie-assistentschap eindigt:

 • a.

  bij het eindigen van de zittingsperiode van de raad;

 • b.

  met ingang van de dag waarop door de raadsgriffier een brief is ontvangen waaruit blijkt dat de aanmelding van de betreffende fractie-assistent door de fractie is ingetrokken.

 • c.

  met ingang van de dag waarop door de raadsgriffier een brief is ontvangen, waaruit blijkt dat de fractie-assistent zich heeft teruggetrokken;

 • d.

  met ingang van de dag waarop de fractie-assistent geen ingezetene meer is van de gemeente Sluis dan wel een betrekking als bedoeld in artikel 2, lid twee, vervult.

Artikel 12

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening op de fractie-assistenten 2012”, eerste wijziging.

 • 2.

  Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

 • 3.

  Op dat tijdstip vervalt de verordening op fractie-assistenten 2012, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Sluis van 28 april 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs mr. M.D.D. Vermue