Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Geldend van 20-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-07-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de raad van de gemeente Moerdijk, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft:

gelet op de artikelen 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg), artikel 26f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);

BESLUITEN

aan te wijzen

Mevrouw P.A. Loos-Schellekens als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder gelijktijdige intrekking van de aanwijzing van de heer J.A.J. Roest als Functionaris Gegevensbescherming

Artikel 1 Definitie

Onder "Functionaris Gegevensbescherming" wordt in dit besluit verstaan: de medewerker die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).

Artikel 2 Taken

De bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op naleving van de AVG, adviseert en stuurt.

Artikel 3 Bevoegdheden

De Functionaris Gegevensbescherming heeft ter vervulling van de taken, de aan toezichthouders toekomende bevoegdheden overeenkomstig titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor zover die benodigd zijn voor de uitoefening van het toezicht.

Artikel 4 Onafhankelijkheid

Vanuit een onafhankelijke positie houdt de Functionaris Gegevensbescherming intern toezicht op de manier waarop door de gemeente wordt omgegaan met persoonsgegevens en ontvangt daarbij geen instructies vanuit de gemeente en verwerkers. De Functionaris Gegevensbescherming rapporteert zelfstandig en onafhankelijk aan de verantwoordelijke en ondervindt geen nadeel van de uitoefening van zijn/haar taak. Er worden de Functionaris Gegevensbescherming voldoende middelen ter beschikking gesteld om de taken goed te vervullen.

Artikel 5 Belangenconflicten

Bij combinatie van de functie van Functionaris Gegevensbescherming met eventuele andere taken worden belangenconflicten vermeden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2022.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 14 juli 2022,

De griffier, de voorzitter,

Aldus besloten door het college op 12 juli 2022,

De secretaris, de burgemeester,

Aldus besloten door de burgemeester op 12 juli 2022,

De burgemeester,

Ondertekening