Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Land van Cuijk,

Overwegende,

 • -

  de aan hem toekomende bevoegdheden inzake de gemeentelijke belastingen;

 • -

  dat het college van burgemeester en wethouders de invordering van gemeentelijke belastingen en de afhandeling van bezwaren op (de kosten van de) invordering, heeft uitbesteed aan GGN Mastering Credit B.V., h.o.d.n. Invoned, (hierna te noemen Invoned), gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Arnhem aan het adres Burgemeester Matsersingel 200, één en ander als vastgelegd in de overeenkomst uitbesteding invorderingsdiensten;

 • -

  dat het noodzakelijk is om de directeur en de medewerkers van Invoned, bevoegdheden te verlenen om rechtsgeldig de invordering van gemeentelijke belastingen en het beslissen op bezwaarschriften tegen (de hoogte van) de kosten van de invordering door Invoned uit te kunnen voeren, in een functie als bedoeld in artikel 1 lid 2 Ambtenarenwet 2017 in samenhang met artikel 2 lid b en lid c Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, één en ander zonder aanspraak op loon;

Gelet op het bepaalde in onder andere de Ambtenarenwet, Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Invorderingswet en de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

 • I.

  Mandaat te verlenen aan:

  • 1.

   De directeur en de medewerkers van Invoned voor de invordering van de gemeentelijke belastingen;

  • 2.

   De directeur en de medewerkers van Invoned voor het beslissen op bezwaarschiften gericht op de (hoogte van) de kosten van de invordering;

 • II.

  Machtiging te verlenen aan:

  • 1.

   De directeur en de medewerkers van Invoned om de gemeente Land van Cuijk te vertegenwoordigen in administratiefrechtelijke procedures ten aanzien van verweerschriften en beroepschriften op beslissingen als bedoeld onder sub I 2.

 • III

  Aan het mandaat worden de volgende voorwaarden verbonden:

  • 1.

   De bij mandaat te nemen beslissing dient in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten.

  • 2.

   Onder-mandaat is niet mogelijk.

  • 3.

   Indien de gemandateerde van oordeel is dan wel redelijkerwijs te verwachten is, dat een te nemen beslissing bestuurlijke implicaties kan hebben, legt de gemandateerde de zaak met zijn advies voor aan de heffingsambtenaar.

  • 4.

   De gemandateerde is gehouden de heffings- en invorderingsambtenaar inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

  • 5.

   De gemandateerde is gehouden alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan op te maken in een vorm waaruit blijkt, dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid.

   Dit gebeurt door het bezigen van de volgende ondertekening:

   Hoogachtend,

   De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Land van Cuijk, namens deze, de directeur van Invoned

 • IV

  Slotbepaling

  • 1.

   Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2022.

  • 2.

   Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022'.

Ondertekening

De beleidsadviseur belastingen (bij collegebesluit van 15 februari 2022 aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar)