Aanwijzingsbesluit deurwaarder Land van Cuijk 2022

Geldend van 21-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit deurwaarder Land van Cuijk 2022

(aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren in belastingfuncties ex. artikel 231, lid 2 sub d. en e. van de Gemeentewet)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

gelet op art. 231 Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990;

BESLUIT:

  • I.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, lid 2 sub d. Gemeentewet, de (administratief) invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit B.V. handelend onder de naam Invoned;

  • II.

    aan te wijzen als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, lid 2 sub e. Gemeentewet, de (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van GGN Mastering Credit B.V. en de belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit B.V. handelend onder de naam Invoned;

  • III.

    het aanwijzingsbesluit deurwaarder Land van Cuijk 2022 van 15 februari 2022 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 12 juli 2022,

Johan Postma

secretaris

Wim Hillenaar

wnd. Burgemeester