Besluit deelplafond Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voorjaarsnota 2022

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafond Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voorjaarsnota 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafond Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voorjaarsnota 2022

Artikel 1 Hoogte en wijze van verdeling plafond

Het deelplafond voor de paragraaf genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, wordt vastgesteld op het daarbij in die tabel behorende bedrag en verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafond Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voorjaarsnota 2022

Ondertekening

Den Haag, 17-05-2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT,

voorzitter

drs. H.M.M. KOEK,

secretaris

Bijlage behorende bij Besluit deelplafond Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voorjaarsnota 2022

Tabel behorende bij artikel 1 van het Besluit deelplafond Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voorjaarsnota 2022

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

2.10 Initiatieven voor Vitale Landbouw

€ 200.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016