Besluit subsidieplafonds kadernota 2023-2026

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds kadernota 2023-2026

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 17 mei 2022, met het besluitnummer PZH-2022-803993006;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds kadernota 2023-2026

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds kadernota 2023-2026.

Ondertekening

Den Haag, 6 juli 2022

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlage behorende het Besluit subsidieplafonds kadernota 2023-2026

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit subsidieplafonds kadernota 2023-2026

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

€ 3.600.000

2023

Deels op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikelen 10 en 23, en deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 36 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

€ 590.000

2023

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 7 en 16 en deels op volgorde van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 28 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

1.6.90 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

€ 2.450.000

2023

Op volgorde van binnenkomst aan aanvragers die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

1.6.102 Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

€ 500.000

2023

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland