Besluit subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 17-05-2022, PZH-2022-803452951;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

  • 1. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op daarbij in die tabel behorende bedragen.

  • 2. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verhoogd respectievelijk verlaagd met de in die tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I en II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds voorjaarsnota 2022.

Ondertekening

Den Haag, 06-07-2022

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlage behorende het Besluit subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Tabellen bij artikel 1 en 2 van het Besluit subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Tabel I subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

 

Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland

€ 1.000.000

2022

Op volgorde van binnenkomst

Subsidieregeling circulair Zuid-Holland

€ 500.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst en deels op basis van kwalitatieve criteria

Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland

€ 2.300.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikel 9 van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland

Tabel II verhogingen/verlaging subsidieplafonds voorjaarsnota 2022

Subsidieregeling en nummer

Bedrag verhoging/

verlaging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

€ 1.408.000

€ 12.672.000 / € 14.080.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 3.6, deels op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikelen 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

€ 1.800.000

€ 8.795.000 / € 10.595.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

€ 205.000

€ 1.500.000 / € 1.705.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 2.8, 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

1.6.88 Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

€ 417.500

€ 1.000.000 / € 1.417.500

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

1.6.93 Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

- € 1.000.000

€ 4.000.000 / € 3.000.000

2020 - 2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

1.6.104 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

€ 405.000

€ 1.400.000 / € 1.805.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

1.6.105 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland

€ 172.500

€ 1.300.000 / € 1.472.500

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland

1.6.106 Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

€ 1.250.000

€ 2.250.000 / € 3.500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

1.6.107 Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland

€ 315.877

€ 2.538.083 / € 2.853.960

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland

1.6.108. Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

€ 2.250.000

€ 0 / € 2.250.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland