Regeling vervalt per 16-11-2024

Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea

Geldend van 07-07-2023 t/m 15-11-2024 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op gelet op de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea met het daarbij behorende subsidieplafond vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 12 juli 2022

Kenmerk 5.15/2022001082

Uitgegeven: 31 augustus 2022

Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

De-minimisverordening: De-minimisverordening: VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

Monument: een in het Rijksmonumentenregister, een op de Provinciale Monumentenlijst of een op de Gemeentelijke Monumentenlijst opgenomen beschermd gebouwd monument;

Musea van Provinciaal Belang: Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, Hunebedcentrum in Borger, Museum De Buitenplaats in Eelde en Museum De Proefkolonie in Frederiksoord;

Register Kennis & Kunde: register waarin gecertificeerde uitvoerende (gespecialiseerde) bedrijven zijn opgenomen die staan voor een goed niveau van restauratiekwaliteit.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het museale aanbod en het weerbaarder maken van de museale sector in Drenthe.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten die betrekking hebben op investeringen in de gebouwen of op het terrein van het museum:

 • a.

  vernieuwing van de vaste tentoonstelling; of

 • b.

  verbeteringen aan het gebouw of de buitenruimte die gericht zijn op de vaste presentatie; of

 • c.

  verbeteringen aan het gebouw of de buitenruimte gericht op het creëren van extra verdienmodellen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine en middelgrote musea die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 1 september 2022 tot en met 15 november 2024.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 14 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager eerder op grond van deze regeling subsidie heeft ontvangen; of

 • b.

  de aanvrager de status heeft van Museum van Provinciaal Belang; of

 • c.

  de aanvrager het Drents Museum is of Veenpark; of

 • d.

  uit de aanvraag blijkt dat de subsidie niet nodig is om de activiteiten uit te voeren; of

 • e.

  de aanvrager is gestart met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten voordat de subsidieaanvraag op grond van deze regeling bij de provincie Drenthe is ingediend.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende criteria:

 • a.

  het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk; en

 • b.

  het museum beheert en ontsluit een collectie; en

 • c.

  het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden; en

 • d.

  het museum is aangesloten bij het Platform Drentse Musea; en

 • e.

  de gemeente is aantoonbaar financieel betrokken bij het museum; en

 • f.

  het project wordt binnen drie jaar na ontvangst van de subsidie afgerond; en

 • g.

  het project heeft inhoudelijke kwaliteit, welke wordt beoordeeld aan de hand van inhoudelijke samenhang, authenticiteit, originaliteit en visie; en

 • h.

  in het projectplan wordt het onderwerp toegankelijkheid, voor mensen met een beperking, geadresseerd; en

 • i.

  indien het een project betreft met betrekking tot een monument wordt het project geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door een bedrijf dat opgenomen is in het Register Kennis & Kunde.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Kosten die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

Onderhoudskosten voor het museum zijn niet subsidiabel.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,--.

Artikel 12 Subsidievaststelling

Subsidies tot € 25.000 worden door Gedeputeerde Staten direct vastgesteld.

Artikel 13 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 14 Subsidieplafond

De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 250.000,--.

Artikel 15 Staatssteun

Subsidie wordt verstrekt met toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2022 en vervalt van rechtswege op 16 november 2024.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die voor 16 november 2024 zijn aangevraagd op grond van deze regeling.

Toelichting

Artikel 3

De subsidiabele activiteiten richten zich op de versterking van de inhoud van het museum of het creëren of versterken van een extra verdienmodel. Dit laatste kan bijvoorbeeld een proportionele horecagelegenheid zijn of een museumwinkeltje. Bij de versterking van de inhoud kunnen wel andere aspecten, zoals toegankelijkheid, duurzaamheid of klimaatbeheersing worden meegenomen. Bijvoorbeeld: een museum wil haar tentoonstellingsruimte verbeteren door het verplaatsen van een aantal wanden en het maken van extra ramen. Dan is ook het aanbrengen van goede isolatie en HR++-beglazing subsidiabel. Maar de inhoud moet centraal staan. Zo is het aanleggen van alleen een alarmsysteem of klimaatbeheersing bijvoorbeeld niet subsidiabel.

Artikel 8 sub h

Niet elk museum is volledig toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, denk bijvoorbeeld aan een museummolen. Maar het uitgangspunt van het provinciaal cultuurbeleid is: iedereen doet ertoe, iedereen doet mee. Uit het projectplan moet blijken dat er is nagedacht over de toegankelijkheid van het museum en dat er actief wordt gewerkt om de toegankelijkheid van het museum te optimaliseren. In het projectplan dient uitgelegd te worden hoe hier vorm aan wordt gegeven.

Ondertekening