Mandaatbesluit leefgeld ontheemde Oekraïners

Geldend van 16-07-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit leefgeld ontheemde Oekraïners

De burgemeester van de gemeente Zeewolde,

overwegende dat:

 • -

  het van groot belang wordt geacht dat de vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne gevluchte Oekraïners ook in Nederland, waaronder de gemeente Zeewolde, worden opgevangen en van leefgeld worden voorzien;

 • -

  hieraan door de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid door middel van een tijdelijke wettelijke spoedmaatregel, genaamd Regeling opvang ontheemden Oekraïne, gevolg is gegeven;

 • -

  krachtens deze ministeriële regeling de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan is;

 • -

  de verstrekking van leefgeld als bedoeld in de ministeriële regeling verwantschap vertoont met de verstrekking van sociale voorzieningen, specifiek met bijstandsverlening;

 • -

  de uitvoering van deze (college)bevoegdheid is belegd bij Meerinzicht,

gelet op het bepaalde in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne,

besluit vast te stellen het volgende mandaatbesluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Zeewolde;

 • b.

  gemandateerde: de medewerker aan wie een bevoegdheid is overgedragen en die namens de burgemeester deze bevoegdheid uitoefent;

 • c.

  leefgeld: de financiële toelage als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b van de ministeriële regeling, onderscheidenlijk de diverse toelagen als bedoeld in artikel 12 van de ministeriële regeling in geval van opvang in een particuliere opvangvoorziening;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e.

  mandaat: de bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Awb om namens de burgemeester besluiten te nemen zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Awb; hieronder wordt mede verstaan het ondertekenen van de besluiten;

 • f.

  Meerinzicht: de bedrijfsvoerings- en uitvoeringsorganisatie Meerinzicht;

 • g.

  ministeriële regeling: de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • h.

  overige voorziening: de voorziening in buitengewone kosten als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de ministeriële regeling, onderscheidenlijk die als bedoeld in artikel 12 lid 9 van de ministeriële regeling in geval van opvang in een particuliere opvangvoorziening;

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

In dit besluit wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

Artikel 3. De mandaatverlening

 • 1. De burgemeester mandateert de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over de verstrekking van leefgeld aan het bestuur, de directieraad, de directeur Domein Sociaal en de afdelingshoofden Domein Sociaal van Meerinzicht, met de mogelijkheid van ondermandaat aan medewerkers van Meerinzicht.

 • 2. Onder het mandaat in de zin van het vorige lid wordt tevens verstaan het nemen van besluiten alsmede de voorbereiding en uitvoering daarvan, met uitzondering van:

  • a.

   de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als hiervoor bedoeld, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

  • b.

   de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid omschreven mandaat komt de gemandateerde slechts toe met inachtneming van het navolgende:

  • a.

   de gemandateerde kan uitsluitend gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting en voor zover het desbetreffende budget toereikend is;

  • b.

   de gemandateerde blijft bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid te allen tijde binnen de door de burgemeester vastgestelde (financiële en beleids)kaders;

  • c.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van vigerende formele en materiële wet- en regelgeving, in het bijzonder de ministeriële regeling;

  • d.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de burgemeester;

  • e.

   de gemandateerde laat het besluit nemen door een in lijn hogere functionaris of door de burgemeester, indien de gemandateerde belanghebbende is bij het besluit; de gemandateerde mag niet betrokken zijn bij de voorbereiding van dit besluit.

 • 4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid tot verstrekking van een overige voorziening. Daarbij kan naar analogie met de verlening van bijzondere bijstand worden gehandeld, mits geen sprake is van een situatie, waarin:

  • a.

   het gaat om kosten die een bedrag van € 1.000 euro per persoon overschrijden;

  • b.

   aannemelijk is dat er sprake kan zijn van ongewenste precedentwerking;

  • c.

   aannemelijk is dat een aanvraag politiek gevoelig ligt.

  In gevallen als hiervoor onder a, b en c genoemd dient de burgemeester geconsulteerd te worden door de gemandateerde, alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan.

 • 5. Geen mandaat wordt verleend voor bevoegdheden waarvoor rechtens geen mandaat kan worden verleend of waarvan de aard en strekking zich tegen het verlenen van mandaat verzetten.

 • 6. De burgemeester behoudt het recht om gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 • 7. De burgemeester kan door hem gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

Artikel 4. Ondertekening bij mandaat

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken als volgt ondertekend:

namens de burgemeester,

handtekening gemandateerde

naam gemandateerde

functieaanduiding van de gemandateerde

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit leefgeld ontheemde Oekraïners’.

Ondertekening

Zeewolde, 23 juni 2022,

De burgemeester,

G.J. Gorter