Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen

Geldend van 14-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen

Burgemeester en Wethouders van Vaals

 • Gelet op het bepaalde in de APV in artikel 4:17 t/m 4:19;

 • overwegende dat het wenselijk is om ten behoeve van kamperen bij de boer en groepskamperen op basis van artikel 4:19 lid 1 APV plaatsen aan te wijzen waarop het verbod van artikel 4:18 lid 1 APV niet geldt;

 • overwegende dat het wenselijk is om op basis van artikel 4:19 lid 2 APV nadere regels te stellen voor het kamperen bij de boer en groepskamperen;

 • overwegende dat reguliere campings op basis van het bestemmingsplan buitengebied positief bestemd zijn en dus geen locatie-aanwijzing behoeven;

Besluiten:

Vast te stellen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 4:19 lid 1 APV met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen en

 • 2.

  nadere regels als bedoeld in artikel 4:19 lid 2 APV met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen.

1. Uitgangspunten

Het landschap en buitengebied van Vaals eist een zorgvuldige afweging tussen economische groeikansen, kwaliteit en kwantiteit van de toeristische sector en het in stand houden c.q. uitbreiden van de kwaliteit van het buitengebied. Daarom stellen we regels voor wat betreft groepskamperen.

Agrariërs geven blijk van een grote betrokkenheid bij het landschap (aanplant, onderhoud en beheer) en sluiten voor wat betreft de doelgroep van kamperen bij de boer aan bij één van de beleidsmatige doelgroepen: jonge gezinnen en de (natuur)rust zoekende toerist. Daarom stellen we regels voor wat betreft kamperen bij de boer.

2. Aanwijzingsbesluit

Artikel 2.1 Kamperen bij de boer

Op de navolgende locaties is het verbod van artikel 4:18 lid 1 APV niet van toepassing en is het aldus toegestaan om ten behoeve van recreatief nachtverblijf, zijnde kamperen bij de boer, kampeermiddelen te plaatsen, onder naleving van de regels onder artikel 3.1.

Vijlenstraat 21 / 6294 BA Vijlen / J. Kullen

Camerig 3 / 6294 NA Vijlen / Fam. P. Mullenders

Camerig 4 / 6294 NA Vijlen / Fam. F. Mullenders

Camerig 17 / 6294 NB Vijlen / dhr. Voncken

Cottessen 10 / 6294 NE Vijlen / Fam. Crombach-Godschalk

Melleschet 38 / 6294 NK Vijlen / R. Vandenbooren

Harles 3 / 6294 NG Vijlen / Fam. Schrouff

Artikel 2.2 Groepskamperen

Op de navolgende locaties is het verbod van artikel 4:18 lid 1 APV niet van toepassing en is het aldus toegestaan om ten behoeve van recreatief nachtverblijf, zijnde groepskamperen, kampeermiddelen te plaatsen, onder naleving van de regels onder artikel 3.2.

 • Buiten de bebouwde kom met uitzondering van gebieden met de bestemming natuurgebied.

 • Op de 2 sportterreinen in Vijlen en Lemiers.

3. Nadere regels

Artikel 3.1 Kamperen bij de boer

 • 3.1.1 Gedurende de periode 15 maart tot en met 31 oktober mogen maximaal 20 kampeermiddelen op de aangewezen locaties worden geplaatst;

 • 3.1.2 het aantal locaties in de gemeente Vaals waar kamperen bij de boer mogelijk is, is beperkt tot maximaal 7, met elk maximaal 20 kampeerplaatsen;

 • 3.1.3 bij beëindiging van een exploitatie vergunning kan een andere initiatiefnemer, zijnde de eigenaar van een volwaardig agrarisch bedrijf, een aanvraag indienen om de vrijgekomen locatie in te vullen.

Artikel 3.2 Groepskamperen

 • 3.2.1 Groepskamperen is alleen toegestaan voor groepen van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sportieve, culturele, educatieve, religieuze of wetenschappelijke aard

 • 3.2.2 de kampeermiddelen mogen voor maximaal 7 aansluitende overnachtingen worden geplaatst;

 • 3.2.3 het aantal keren in een kalenderjaar dat op de betreffende locatie kampeermiddelen mogen worden geplaatst is gemaximeerd op 3;

 • 3.2.4 organisaties die willen groepskamperen, dienen hiertoe 6 weken voorafgaand aan de eerste kampeerdag een ontheffing aan te vragen bij de gemeente Vaals, Klantcontactcentrum info@vaals.nl, waarbij zij aangeven om welke locatie het gaat, hoeveel kampeermiddelen men wil plaatsen en de aankomst- en vertrekdag.

4. Inwerkingtreding

Het aanwijzingsbesluit en de nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Bekend gemaakt in het Vaalser Weekblad en op de gemeentelijke website in week 23 2016.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

drs. R.L.T. van Loo

Burgemeester