Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022

Geldend van 18-07-2022 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022

Het college van de gemeente IJsselstein;

 • -

  gelezen het voorstel van 12 juli 2022 met zaaknummer 1355510 (D-15567)

 • -

  gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015;

besluit vast te stellen de volgende:

Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015;

Aanvraagtermijn: de termijn waarbinnen een subsidieaanvraag ingediend kan worden;

Begroting: het saldo van kosten en baten voor een de culturele activiteit:

 • de kosten om de culturele activiteit(en) te organiseren;

 • eventuele/ verwachte inkomsten door de culturele activiteit;

 • eventuele extra bijdragen van derden of gelieerde partijen (subsidie, sponsoring of anderszins).

Coronamaatregelen: maatregelen van het kabinet gericht op het maximaal onder controle houden van het coronavirus (COVID-19);

Culturele activiteit: activiteit op het gebied van erfgoed, muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst of een combinatie van deze disciplines, uitgevoerd in IJsselstein;

Cultuurmakers: een verzamelnaam voor (amateur) culturele instellingen, vrije beroepsbeoefenaren (kunstenaars) of culturele ondernemers gevestigd e/o woonachtig in IJsselstein;

Incidentele subsidie: een eenmalig te verstrekken subsidie;

Samenwerking: het samenwerken van verschillende cultuurmakers of samenwerken van cultuurmaker(s) met organisaties uit het sociale domein;

Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van eenmalige steun het culturele leven in de gemeente na COVID-19 te stimuleren door:

 • -

  additionele culturele initiatieven voor inwoners van de gemeente te laten organiseren;

 • -

  het aanbod van lokale cultuurmakers te profileren en bij te dragen aan verbetering van hun financiële positie.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en de in artikel 5 genoemde doelgroepen.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1. De activiteit sluit aan bij het gemeentelijke beleid voor Kunst en Cultuur 2021 en het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025;

 • 2. De activiteit draagt bij aan het culturele leven in de gemeente;

 • 3. Bestaande activiteiten waarvoor al gemeentelijke structurele subsidie 2022 ontvangen is, vallen buiten het bestek van deze regeling.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende doelgroep:

 • 1.

  Cultuurmakers woonachtig in IJsselstein die geen structurele subsidie ontvangen maar met hun reguliere activiteiten een bijdrage leveren aan de bestaande culturele infrastructuur van IJsselstein;

 • 2.

  Cultuurmakers, gevestigd in IJsselstein, die in 2022 een gemeentelijke subsidie ontvangen;

 • 3.

  Cultuurmakers gevestigd in IJsselstein die geen andere incidentele gemeentelijke subsidie 2022 aangevraagd of ontvangen hebben.

Artikel 6. Subsidieplafond

De raad heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 70.347,00. Nadat dit plafond is bereikt worden de op dat moment nog niet afgehandelde aanvragen afgewezen.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling kan worden ingediend vanaf 11 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Een aanvraag wordt minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit ingediend.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Een cultuurmaker kan één aanvraag indienen;

 • 2. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst beoordeeld. Als een aanvrager reeds eerder vanuit andere regelingen gemeentelijke subsidie ontvangen heeft, wordt dit meegenomen in de beoordeling;

 • 3. Onder gemeentelijke subsidie als bedoeld in lid 2 valt:

  • a.

   Een structurele subsidie 2022;

  • b.

   Een incidentele subsidie 2022;

  • c.

   Een subsidie op grond van de Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2021. De aanvrager is verplicht aan te tonen dat de activiteiten op basis waarvan in 2021 subsidie ontvangen is, uitgevoerd zijn;

 • 4. In afwijking van op artikel 7 van de ASV wordt een gespecificeerde begroting aangeleverd inclusief een beschrijving/toelichting van de te organiseren culturele activiteit. Hierin wordt ook benoemd:

  • a.

   de motivatie op welke wijze de activiteit past bij het gemeentelijk beleid en het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur. Beiden zijn te vinden op www.ijsselstein.nl onder zoekterm ‘cultuur’;

  • b.

   de doelen en resultaten die met de activiteit(en) worden nagestreefd

  • c.

   de doelgroep(en) voor de activiteit;

  • d.

   de datum en locatie in de gemeente

  • e.

   eventuele samenwerking met andere (culturele) partijen.

Artikel 9. Beslistermijn

Het besluit op een ontvankelijke aanvraag wordt genomen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een incidentele subsidie;

 • 2. Voor bestaande subsidierelaties geldt dat het gaat om een additioneel georganiseerde activiteit dat niet al onderdeel is van prestatieafspraken voor de structurele subsidie 2022 of waarvoor niet reeds incidentele subsidie 2022 verstrekt is;

 • 3. Als voor de activiteit(en) al een vorm van subsidie ontvangen is van een andere overheid dan wel een fonds dan wordt daar bij het vaststellen van de hoogte rekening gehouden. Als daarvan sprake is dan meldt de aanvrager dit in de begroting.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 10 van de ASV wordt de subsidie geweigerd als de aangevraagde activiteiten:

  • a)

   tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van een andere overheid behoren;

  • b)

   plaatsvinden in het kader van een godsdienstige of politieke bijeenkomst;

  • c)

   het karakter hebben van een feest of receptie;

  • d)

   niet bijdragen aan of niet passen binnen het cultuurbeleid van de gemeente;

 • 2. Aanvragen die ontvangen worden nadat het subsidieplafond in Artikel 6 bereikt is, worden afgewezen.

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1. De aanvrager dient nadat de activiteit(en) heeft plaatsgevonden een kort verslag in bij de gemeente. Daarin wordt vermeld:

  • a)

   Datum en locatie in de gemeente;

  • b)

   Aantal deelnemers of inschatting van het aantal toeschouwers;

  • c)

   Beschrijving van de doelen en de resultaten die met de activiteit(en) zijn nagestreefd;

   Indien van toepassing:

   • i)

    Reflectie op de samenwerking;

   • ii)

    Gerealiseerde social media aandacht en/of persbericht;

 • 2) In de subsidiebeschikking kunnen nog aanvullende verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 13. Uitbetaling subsidie

Binnen twee weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag uitbetaald, tenzij in de beschikking daarover andere informatie is opgenomen.

Artikel 14. Verantwoording

In afwijking van artikel 14 en 15 van de ASV is voor toegekende subsidies op grond van deze regeling geen financiële verantwoording of vaststelling achteraf nodig.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten beschouwing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 16. Slotbepaling

 • 1) Deze regeling treedt, na bekendmaking daarvan, in werking op 18 juli 2022 en vervalt op 31 december 2022;

 • 2) Deze regeling wordt aangehaald als ‘Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022’.

Ondertekening

Vastgesteld op 12 juli 2022

Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken

Secretaris

mr. P.J.M. van Domburg

burgemeester