Regeling vervallen per 21-07-2023

Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022

Geldend van 16-07-2022 t/m 20-07-2023

Intitulé

Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022

Burgemeester en wethouders van Lopik;

gelet op artikel 2.1.7. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 11.2 van de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2021;

overwegende dat het ministerie van VWS de standaard parameters voor de Wmo, op basis waarvan de toetsingsinkomens voor de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 worden bepaald, niet langer vaststelt;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Participatiewet (Pw) en de Wmo.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  tegemoetkoming: een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 11.2 van de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2021;

 • -

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  laag inkomen: een netto maandinkomen van maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • -

  inwoner: een chronisch zieke of persoon met een handicap dan wel diens ouder(s) of verzorger(s) die staat ingeschreven in de gemeente Lopik;

 • -

  gemeente: de gemeente Lopik

 • -

  vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Pw;

 • -

  uitvoeringsinstantie: Werk en Inkomen Lekstroom.

Artikel 2. Doelgroep

Deze regeling heeft als doelgroep chronisch zieken en personen met een handicap met een laag inkomen die zijn ingeschreven in de gemeente Lopik.

Artikel 3. Doelstelling

Deze regeling heeft als doel chronisch zieken en personen met een handicap met een laag inkomen die zijn ingeschreven in de gemeente Lopik financieel tegemoet te komen, zodat kosten als gevolg van ziekte of handicap geen belemmering vormen om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij.

Artikel 4. Rechthebbenden

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling, dient een inwoner aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   is 18 jaar of ouder;

  • b.

   is ingeschreven in de gemeente Lopik op grond van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

  • c.

   heeft een netto maandinkomen van maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De kostendelersnorm is hierbij niet van toepassing;

  • d.

   voldoet aan minstens één van de volgende criteria:

   • 1°.

    heeft een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, een woningaanpassing of huishoudelijke ondersteuning, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van minimaal één jaar;

   • 2°.

    heeft een Wajong-, WAZ-, WAO-, of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid;

   • 3°.

    heeft een indicatie in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor een periode van minimaal één jaar;

   • 4°.

    heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

   • 5°.

    heeft minimaal tweemaal kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor thuiswonende gehandicapte kinderen;

   • 6°.

    heeft een indicatie voor ‘zittend ziekenvervoer’ vergoed door de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw);

   • 7°.

    heeft één van de 109 chronische ziekten die geselecteerd zijn door het Kennisinstituut Nivel 1 . Bij twijfel wordt onafhankelijk medisch advies aangevraagd, op kosten van de gemeente.

 • 2. Wanneer aan een inwoner eerder een tegemoetkoming is toegekend op grond van deze regeling, hoeft niet opnieuw een bewijs van chronische ziekte of handicap te worden ingediend. De tegemoetkoming wordt dan ambtshalve verstrekt volgens artikel 6.

 • 3. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling wordt geen rekening gehouden met eventueel bestaand vermogen.

Artikel 5. Indienen aanvraag

 • 1. Een tegemoetkoming kan eens per jaar schriftelijk of digitaal worden aangevraagd bij Werk en Inkomen Lekstroom, Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein.

 • 2. Een aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een laag inkomen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c van deze regeling en waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan minstens één van de criteria als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d van deze regeling.

 • 3. Wanneer de aanvraag wordt gedaan door de ouder of verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte of handicap, overlegt de aanvrager bewijs betreffende de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van deze regeling. De aanvrager en het minderjarige kind dienen beide in de gemeente Lopik ingeschreven te zijn.

 • 4. Wanneer de inwoner gehuwd is of een gezamenlijke huishouding voert, mag het gezamenlijke inkomen in het jaar waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd niet meer bedragen dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 5. Wanneer de aanvraag gedaan wordt door de ouder of verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte of handicap, mag het gezamenlijke inkomen van het huishouden waar het kind ingeschreven staat niet meer bedragen dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 6. Een aanvraag dient te worden ingediend voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

 • 7. Een aanvraag wordt afgewezen wanneer deze ingediend wordt na de in het zesde lid genoemde datum.

Artikel 6. Ambtshalve toekenning

 • 1. De tegemoetkoming wordt ambtshalve verstrekt aan inwoners die al in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling.

 • 2. Ambtshalve toegekende tegemoetkomingen kunnen achteraf steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 • 3. Het doel van een steekproef is te waarborgen dat de middelen van deze regeling voor de doelgroep bestemd blijven en rechtmatig, conform het gestelde in de regeling, worden besteed.

 • 4. De uitvoeringsinstantie kan met toestemming van een inwoner (die ondubbelzinnig in het aanvraagformulier wordt gevraagd) een zorgindicatie controleren bij de gemeente. Er wordt alleen informatie gedeeld die voor deze controle noodzakelijk is.

 • 5. Een inwoner stelt de uitvoeringsinstantie direct op de hoogte van alle feiten en omstandigheden die leiden tot het niet (meer) voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van deze regeling.

 • 6. Indien na een steekproef blijkt dat een inwoner niet meer aan de voorwaarden voldoet, komt deze niet langer in aanmerking voor (ambtshalve toekenning van) een tegemoetkoming op grond van deze regeling. Wanneer een inwoner weer aan de voorwaarden voldoet en opnieuw een aanvraag doet, moet opnieuw een bewijs van chronische ziekte of handicap worden ingediend.

Artikel 7. Tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag, dat wordt gestort op het bankrekeningnummer dat door de inwoner bij de aanvraag is opgegeven.

 • 2. De hoogte van het uit te keren bedrag wordt bepaald door het totaal beschikbare budget te delen door de som van het aantal toegekende aanvragen en de ambtshalve toegekende tegemoetkomingen, met inachtneming van het maximum als gesteld in lid 3.

 • 3. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 400,- per kalenderjaar.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1. De tegemoetkoming wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 4, eerste lid.

 • 2. De tegemoetkoming kan worden afgewezen of worden teruggevorderd bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de regeling.

Artikel 9. Uitvoering

Deze regeling wordt als minimaregeling uitgevoerd door de uitvoeringsinstantie Werk en Inkomen Lekstroom namens het college van burgemeester en wethouders van Lopik.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen van deze regeling afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de rechtsgeldige bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022.

Ondertekening

Lopik, 14 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris,

F. Jonker

de burgemeester,

L.J. de Graaf