Regeling vervallen per 01-07-2025

Aanwijzing toezichthouder artikel 6 WMO

Geldend van 16-07-2022 t/m 30-06-2025

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder artikel 6 WMO

De directie van gemeente Heerenveen,

overwegende dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, in artikel 6.1, lid 1, het college voorschrijft personen aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet en eind 2014 bij besluit van het college is deze verantwoordelijkheid belegd bij de directie van de ambtelijke organisatie;

Gelet op artikel 6.1, lid 1 van de WMO 2015 en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

Artikel 1

Aan te wijzen als de toezichthouder in de zin van artikel 6.1, lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:

  • -

    de directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân.

Artikel 2

De directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân mandaat te verlenen om personen werkzaam bij of voor de GGD Fryslân aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Artikel 3

De inwerkingtreding van dit aanwijzings- en mandaatbesluit te bepalen op 1 juli 2022 tot 1 juli 2025.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 6 WMO”.

Ondertekening

Aldus besloten door directie van gemeente Heerenveen op 27 juni 2022,

gemeentesecretaris,

Jeroen van Leeuwestijn