Besluit van gedeputeerde staten van 5 juli 2022, PZH-2022-810094530, tot openstelling van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland voor het jaar 2022 (Besluit openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2022)

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van 5 juli 2022, PZH-2022-810094530, tot openstelling van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland voor het jaar 2022 (Besluit openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2022)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 3a van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland;

Besluiten:

Artikel 1 Openstelling

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 kan subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland worden aangevraagd in de periode van 4 oktober 2022 09:00 uur tot en met 31 december 2022 17:00 uur.

Artikel 2 Aanwijzing beleidsthema’s

Bij de verdeling van het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, bij overschrijding van het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland, voorrang gegeven aan het volgende beleidsthema:

Versnelde transitie naar een Circulair Zuid-Holland: ondersteunen van circulaire netwerkorganisaties in de thema’s bouw, groene grondstoffen en voedsel, maakindustrie en kunststoffen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 5 juli 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Toelichting behorende bij het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 5 juli 2022, PZH-2022-810094530, tot vaststelling van de openstelling van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland voor het jaar 2022

In de circulaire transitie zal de komende jaren het verbreden van het aantal bedrijven dat met circulair aan de slag gaat belangrijker worden. Naast het stimuleren en verbinden van voorlopers is de ambitie om tevens de bedrijven achter de voorlopers te inspireren en mobiliseren.

Diverse netwerken in Zuid-Holland kunnen hier een bijdrage aan leveren door het stimuleren van bewustwording bij bedrijven, het delen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovatieve initiatieven ten aanzien van circulair.

Wij richten ons op de thema’s die centraal staan in de provinciale strategie Circulair Zuid-Holland “samen Versnellen”. Het gaat hierbij om circulariteit in de thema’s bouw, groene grondstoffen en voedsel, maakindustrie en kunststoffen.

We willen hierbij netwerken ondersteunen die:

 • gericht zijn op het mobiliseren en verbreden van de groep bedrijven die zich bezig houdt met circulair in Zuid Holland;

 • gericht zijn op het vergroten van het aantal bedrijven dat circulair onderdeel maakt van hun bedrijf. Daarmee willen we het aantal circulaire producten en het volume aan circulaire materiaalstromen verhogen.

 • gericht zijn op de hogere sporten van de R ladder, dus niet op recycling meer maar vooral op bedrijven die aan de slag gaan met remanufacture, reuse, redesign, refurbish of hoger op de R-ladder of het hoogwaardig en meervoudig verwaarden van biogrondstoffen.

 • gericht zijn op initiatieven die een impact hebben op marktketen(s) of netwerken en dus niet op een individueel bedrijf of product.

Bij de aanvraag wordt gelet op de volgende elementen:

 • Visie op de opgave

 • Doelen: uitwerking in projectplan

 • Innovatieagenda met visie en aanpak als het gaat om ondersteunen van de circulaire transitie

 • Inzicht in bereik van Zuid-Hollandse bedrijven, organisaties, kennis en onderwijsinstellingen

 • Toegevoegde waarde op genoemde thema’s of inhoud

 • Ketensamenwerking: visie en aanpak op bereiken van waardeketens en netwerken van bedrijven die met circulair aan de slag willen

 • Hoger op R-ladder: visie en aanpak hoe marktketens en netwerken te inspireren en te mobiliseren richting activiteiten hoger op de R-ladder. In het geval van groene grondstoffen: hoe te inspireren en mobiliseren richting meer hoogwaardige en meervoudige toepassing.

 • Samenwerking van de 5 O’s in de aanpak: ondernemers, onderzoekers, onderwijs, omgeving en overheden

 • Haalbaarheid/professionaliteit van de uitvoering

 • Samenwerking met provincie Zuid-Holland