Algemene voorwaarden laboratorium van Wetterskip Fryslân (AVLW-2016)

Geldend van 29-11-2016 t/m heden

Intitulé

Algemene voorwaarden laboratorium van Wetterskip Fryslân (AVLW-2016)

Dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;

overwegende dat,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân in 2016 heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Waterproef te Edam; dat het in dat kader nodig is de Algemene laboratoriumvoorwaarden van Wetterskip Fryslân te uniformeren met de laboratoriumvoorwaarden van Stichting Waterproef.

Gelet op de Waterschapswet en het Reglement van Wetterskip Fryslân,

b e s l u i t:

vast te stellen de 'Algemene voorwaarden laboratorium van Wetterskip Fryslân (AVLW-2016)'

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1 Opdrachtnemer: het laboratorium van Wetterskip Fryslân: adres Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden.

1.2 Prijsopgave: Vrijblijvend aanbod in de vorm van schriftelijke prijsaanbiedingen.

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Opdrachtnemer opdracht geeft tot uitvoering van (laboratorium)onderzoek.

1.4 Opdracht: een opdracht tot onderzoek, al dan niet gecombineerd met monsterneming, vervoer en/of advisering, dan wel alleen een opdracht tot advisering.

1.5 Onderzoek: Het verrichten van monsterneming en van chemische en biologische analyse in de ruimste zin van het woord voor de bepaling van de chemische en ecologische kwaliteit van water en bodem.

1.6 Monsters: Stoffen, producten of monstermaterialen van opdrachtgever, bestemd voor (laboratorium)onderzoek.

1.7 Monsteracceptatie: het moment waarop Opdrachtnemer het monster heeft ontvangen en gecontroleerd op de acceptatievoorschriften.

1.8 Levering: Volgens afspraak verzenden per post, fax of digitale kanalen van het analyserapport.

1.9 Levertijd: De tijd tussen het moment van acceptatie en het moment dat de afgesproken rapportage verstuurd wordt.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Prijsopgave, Opdracht en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en opdrachtverlening

3.1 Alle Prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de Prijsopgave een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 De Opdrachtgever kan alleen rechten ontlenen aan schriftelijke (wijzigingen van) aanbiedingen en specificaties.

3.3 De in de Prijsopgave of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Opdrachten dienen schriftelijk te worden gegeven of bevestigd met gebruikmaking van een volledig ingevuld opdrachtformulier. De Opdracht moet voorzien zijn van alle relevante informatie die voor een adequate uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is.

3.5 In geval van digitale opdrachtverlening dient Opdrachtgever er voor te zorgen, dat alle voor Opdrachtnemer relevant geachte informatie wordt meegestuurd in een voor Opdrachtnemer hanteerbaar bestandsformaat.

3.6 Indien een Opdracht wordt verstrekt naar aanleiding van een specifieke Prijsopgave, dient Opdrachtgever tevens het nummer van de aanbieding op het opdrachtformulier te vermelden.

3.7 De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Opdrachtnemer de ontvangen Opdracht heeft geaccepteerd middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.

3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om onjuiste of onvolledige Opdrachten niet in behandeling te nemen. Opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 4: Wijziging Opdracht

4.1 In geval van wijziging van een Opdracht door Opdrachtgever, leidend tot een vermindering van reeds overeengekomen werkzaamheden, heeft Opdrachtnemer in elk geval aanspraak op een vergoeding van50% van de waarde van de niet uitgevoerde werkzaamheden. Alle kosten van reeds aangevangen of uitgevoerde werkzaamheden dienen volledig te worden vergoed.

4.2 Indien een wijziging van een Opdracht leidt tot een uitbreiding van de overeengekomen werkzaamheden, wordt dit beschouwd als een separate Opdracht waarop het bepaalde in artikel 3 van toepassing is.

Artikel 5: Monsters en Uitvoering Laboratoriumonderzoek

5.1 Opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid voor het afleveren van te onderzoeken Monsters. Monsters moeten door de Opdrachtgever deugdelijk verpakt, zo nodig geconserveerd, voorzien van deugdelijke informatie en een daarmee overeenkomend opdrachtformulier, aan Opdrachtnemer worden aangeboden.

5.2 Opdrachtgever is verplicht bekende en schadelijke eigenschappen van de aangevoerde Monsters aan Waterpoef mee te delen en op de verpakking duidelijk aan te geven. Bij verzuim van deze informatie- en waarschuwingsplicht is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan personen en/of goederen als gevolg van dergelijke eigenschappen.

5.3 Indien ten behoeve van routine (water)bodemonderzoek een grote hoeveelheid Monsters door Opdrachtgever wordt aangeleverd in emmers, dan wordt door Opdrachtnemer een deelmonster gemaakt van een voldoende hoeveelheid voor het routineonderzoek. Afspraken m.b.t. leveringstermijnen kunnen door deze extra voorbewerking van het monster veranderen. De kosten van deze noodzakelijke monsterverkleining worden apart in rekening gebracht en slechts het deelmonster wordt bewaard. De afvoerkosten van de emmer(s) met het restant van het monster kan in rekening worden gebracht.

5.4 Monster worden door Opdrachtnemer geanalyseerd zoals zij zijn aangeleverd. Indien de Monsters niet door Opdrachtnemer zelf zijn bemonsterd, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van monstername, opslag en andere handelingen, voorafgaand aan de overdracht van de Monsters aan Opdrachtnemer.

5.4 Indien Opdrachtnemer verpakkingsmateriaal aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, mag dat door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor het aanleveren van Monsters bij Opdrachtnemer. Hoewel dit verpakkingsmateriaal van deugdelijke kwaliteit is, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade door bijvoorbeeld contaminatie, adsorptie en breuk of het anderszins verloren gaan van Monsters.

5.5 In verband met de normen ten aanzien van de maximaal toegestane bewaar-/houdbaarheidstermijn van Monsters, staat Opdrachtgever er voor in dat de Monsters binnen 24 uur na monstername bij Opdrachtnemer aanwezig zijn. Indien de houdbaarheidstermijn van een te analyseren parameter hiertoe aanleiding geeft kan het noodzakelijk zijn een kortere aanlevertermijn te hanteren.

5.6 Bij niet naleving van het gestelde in artikel 5.1, 5.4 en 5.5 is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor. de daardoor ontstane gevolgen en moet hij in ieder geval rekening houdend met het volgende:

  • Indien de monstercoderingen, vermeld op het opdrachtformulier niet overeenkomen met het aantal monsterpotten dan wel de codering op de monsterpotten, start het Onderzoek (en daarmee ook de leveringstermijn) pas nadat Opdrachtgever heeft aangegeven op welke wijze de coderingen van Opdracht en monsterpot met elkaar overeenkomen. Eventuele overschrijdingen van bewaar/houdbaarheidstermijnen van Monsters worden gemeld door middel van een opmerking in het analyserapport. Reeds gemaakte afspraken m.b.t. leveringstermijnen van analyseresultaten kunnen vervallen of worden gewijzigd.

  • indien de bemonsteringsdatum of de wijze van conservering niet (duidelijk) wordt vermeld, wordt een opmerking in het analyserapport opgenomen over de onduidelijkheid van de datum dan wel over de onduidelijkheid of de juiste conservering van het monster is toegepast.

5.7 Door Opdrachtnemer wordt het laboratoriumonderzoek, indien niet anders overeengekomen, uitgevoerd overeenkomstig de laatste versie van het document "Producten en dienstencatalogus van Opdrachtnemer" en het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.

5.8 De rapportage van laboratoriumonderzoek gebeurt, indien niet anders is overeengekomen, schriftelijk, d.m.v. een analyserapport op logopapier van Opdrachtnemer. De analyseresultaten van geaccrediteerde verrichtingen zijn herkenbaar door de aanwezigheid van een “Q” achter de omschrijving van de analyse.

5.9 Vooruitlopend op de toezending van het gevalideerde analyserapport kan Opdrachtnemer een voorlopig analyserapport verstrekken, dat nog niet de gehele validatie heeft doorlopen maar waarvan de verstrekking wel bepalend is voor het voldoen van Opdrachtnemer aan de overeengekomen leveringstermijn. Uitsluitend het definitieve, gevalideerde analyserapport, dat per post wordt toegezonden, is bindend. Bij verschillen in analyseresultaten in de voorlopige rapportage en de definitieve rapportage, wordt Opdrachtgever op de hoogte gesteld.

5.10 Opdrachtnemer draagt, na afloop van de overeengekomen bewaartermijn van de Monsters, zorg voor een verantwoorde afvoer van het overgebleven monstermateriaal en de emballage, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. De afvoerkosten van monster- en verpakkingsmateriaal worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.11 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van het laboratoriumonderzoek, geheel of ten dele door derden te laten verrichten en zal daarvan melding maken in het analyserapport.

5.12 Opdrachtnemer is gerechtigd een vooronderzoek uit te voeren op de Monsters teneinde vast te stellen Of deze van voldoende kwaliteit zijn. Als blijkt dat Monsters niet van voldoende kwaliteit zijn, komen de kosten voor dit vooronderzoek voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Nakoming en leveringstermijnen

6.1 Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd op Monsters zoals die zijn aangeleverd door opdrachtgever, zonder dat het door Opdrachtgever beoogde doel door Opdrachtnemer wordt gegarandeerd. Veldwaarnemingen en andere door Opdrachtgever aangeleverde achtergrondinformatie ter zake van de Monsters worden door Opdrachtnemer niet geverifieerd. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van die aangeleverde gegevens. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer de veldwaarnemingen opnemen in het analyserapport.

6.2 Het opnemen van een opmerking is onderdeel van de werkwijze van Opdrachtnemer in het kader van haar accreditatie en kan niet worden aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan voor Opdrachtgever evenmin reden zijn tot niet tijdige of onvolledige betaling van de factuur. Hetzelfde geldt als bij het laboratoriumonderzoek het toepassen van de wettelijke normen van deviatie en/of de richtlijnen van de Raad van Accreditatie leidt tot verschillende analyseresultaten per monster van dezelfde locatie.

6.3 Zonder Opdracht tot spoedanalyse of andere afspraken over leveringstermijnen wordt uitgegaan van een leveringstermijn van 10 werkdagen na Monsteracceptatie.

6.4 Voor alle leveringstermijnen geldt dat weekenden, feestdagen en tevoren aangekondigde sluitingsdagen niet als werkdag worden meegeteld, terwijl leveringstermijnen kunnen variëren door plotseling toegenomen monsteraanbod. Hoewel Opdrachtnemer zijn uiterste best doet om binnen de overeengekomen leveringstermijn haar dienstverlening uit te voeren, leidt het niet kunnen aanhouden van enige datum niet tot een toerekenbare tekortkoming. Bij overschrijding van enige datum zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen, met vermelding van de alsdan te verwachten datum zonder dat Opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen, tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan of de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

6.5 Ingeval van overschrijden door Opdrachtnemer van de leveringstermijn (op onderdelen) van spoedopdrachten, worden de spoedtoeslagen (voor die onderdelen) geschrapt, hetgeen geldt als algehele genoegdoening.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien, door een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, de uitvoering van de overeenkomst of opdracht onmogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de Opdracht kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

7.2 Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 7.1 valt aan te merken, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen:

  • Iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de Opdracht en/of order te voorzien - waardoor de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed daarop heeft dat de nakoming zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of Opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden.

  • Bedrijfsstagnatie bij Opdrachtnemer door welke oorzaak dan ook (o.a. stakingen, apparatuurstoring, stroomuitval of IT-breakdown), wordt daaronder begrepen. Zo ook niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Opdrachtnemer.

  • Elk van buiten afkomend onheil zoals inbraak, diefstal, brand, mollest, oorlog en daarmee gelijk te stellen omstandigheden.

Artikel 8: Beëindiging Overeenkomst

8.1 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, wanneer sprake is van (dreigend) faillissement, (dreigende)surseance van betaling, onder bewind- of onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever.

8.3 Bij ontbinding als bedoeld in artikel 8. 1. en 8.2. zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever - al dan niet gefactureerd - terstond opeisbaar.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na toezending van het analyserapport schriftelijk en gemotiveerd door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

9.2 Klachten over de facturen van Opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen.

9.3 Het indienen van klachten, klachten of schadeclaims ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

9.4 Bij uitblijven van klachten binnen bovenbedoelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de dienstverlening respectievelijk de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 10: Betaling

10.1 De betalingstermijn van een door Opdrachtnemer verzonden factuur is 30 dagen na factuurdatum. Voor zover niet anders overeengekomen, factureert Opdrachtnemer haar werkzaamheden per kalendermaand.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijdse rekeningen voor de tot dat tijdstip verrichte werkzaamheden te zenden en bij het begin van een Opdracht een voorschot te vragen. Indien om een voorschot bij het begin van de werkzaamheden is gevraagd, wordt met de werkzaamheden pas begonnen als het voorschot door Opdrachtnemer is ontvangen.

10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling aan Opdrachtgever 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.

10.4 Indien Opdrachtnemer tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 20% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor vergoeding van directe, duidelijk voorzienbare schade, indien Opdrachtnemer aantoonbaar kan worden verweten bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek ernstige fouten te hebben gemaakt of grove nalatigheid te hebben begaan, die een goede met normale vakkennis uitgeruste en met zorgvuldigheid handelend laboratorium had moeten en kunnen vermijden. Schade geldt onder meer niet als duidelijk voorzienbaar, wanneer het doel van de Opdracht niet aan Opdrachtnemer schriftelijk is meegedeeld, dan wel als er omwille van kwaliteitseisen niet tijdig door Opdrachtnemer geleverd kan worden.

11.2 De schadevergoeding als bedoeld in artikel 11.1 zal in geen geval meer bedragen dan de hoogte van het factuurbedrag van de originele Opdracht, evenwel tot een maximum van

€ 25.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

11.3 Indien Opdrachtgever bij de verlening van de Opdracht schriftelijk heeft aangegeven dat de te analyseren Monsters een hogere waarde hebben dan het in artikel 11.2 genoemde maximum en heeft verzocht voor zijn rekening een aparte verzekering te sluiten ter dekking van die waarde, dan is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald.

11.4 Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond door middel van een aangetekend en gemotiveerd schrijven bij Opdrachtnemer te melden.

11.5 Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel vervalt één jaar na de factuurdatum van (het desbetreffende gedeelte van) de Opdracht.

11.6 Buiten de aansprakelijkheid als genoemd in artikel 11.1 – 11.5 rust op Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schadeclaims van derden, voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van de onderzoeksresultaten. Een en ander, tenzij sprake is van rechtstreekse schade als gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 12: Industriële en intellectuele Eigendommen

12.1 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan onderzoeksresultaten zodanig te gebruiken of te wijzigen dat hierdoor de oorspronkelijke strekking of juistheid van het analyserapport wordt veranderd.

12.2 Onder voorbehoud van het auteursrecht en van andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van Opdrachtnemer, worden de aan Opdrachtgever afgegeven stukken het eigendom van laatstgenoemde, nadat volledige betaling van de uitgevoerde Opdracht heeft plaatsgevonden. Tot dat moment is Opdrachtgever niet gerechtigd op enigerlei wijze gebruik te maken van de aan hem door Opdrachtnemer verstrekte stukken.

12.3 De door Opdrachtnemer verstrekte gegevens en stukken mogen niet zonder toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt met uitzondering van analyserapporten.

12.4 Het is de opdrachtgever toegestaan het accreditatiekenmerk te gebruiken zoals vermeld in het Raad voor Accreditatie document RvA-VR003-NL, artikelen 33 tot en met 36 gegeven voorwaarden.

Opdrachtnemer heeft de plicht, overeenkomstig het Raad voor Accreditatie document RvA-VR003-NL, artikel 32, toe te zien op het juiste gebruik van het accreditatiekenmerk.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake door Opdrachtnemer verrichtte of geleverde prestatie uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuken op eigendomsrechten, die voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door Opdrachtgever.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle haar uit hoofde van de aanbieding en/of overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever in de ruimste zin des woords. Behoudens een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel zullen resultaten alleen aan derden worden gerapporteerd als Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft gegeven.

13.2 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die Opdrachtgever uit hoofde van een Opdracht ter kennis komt omtrent de werkwijze van Opdrachtnemer.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1 Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, treedt hiervoor een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van het nietige beding.

14.3 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen partijen in eerste instantie trachten op te lossen m.b.v. mediation. Indien dit onmogelijk is gebleken, zal het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

14.4 Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017.

14.5 Deze algemene voorwaarden, daartoe gerekend de tarieven, kunnen door het laboratorium worden gewijzigd.

Ondertekening