Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Geldend van 16-02-2023 t/m 26-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten vanuit het samenwerkingsprogramma SmartwayZ.NL streeft naar opschaling van beschikbare slimme toepassingen in de transportsector;

Overwegende dat deze subsidieregeling is opgesteld als aanbouwregeling voor nader door Gedeputeerde Staten te bepalen paragrafen ter invulling van het samenwerkingsprogramma SmartwayZ.NL;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Paragraaf 1 ITS-diensten

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

gebruikerslicentie: licentie voor het gebruik van een logistieke in-truck oplossing van een IT-leverancier;

IT-leverancier: onderneming die logistieke in-truck oplossingen levert;

ITS-dienst: logistieke smart mobility toepassing die een of meer toepassingen omvat zoals vermeld in bijlage 1;

stop: stop bij een fysieke locatie waar minimaal één ladingdrager, te weten een drager waarop of waarin artikelen tijdens het transport worden bewaard en die niet vast aan de artikelen verbonden is, wordt geladen of gelost;

licentie: licentie waarmee een transporteur gebruik maakt van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd;

logistieke in-truck oplossing: softwareoplossing die het uitvoeren van logistieke transporttaken ondersteunt en die draai op een device in het voertuig;

standaard FMS-ITS koppeling: softwarekoppeling waarmee de toepassingen vermeld in bijlage 1 worden geïntegreerd in logistieke in-truck oplossingen;

transporteur: onderneming die transport in de logistieke sector uitvoert en die hiervoor een eigen vloot van minimaal één voertuig heeft;

voertuig: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3.500 kilogram.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  IT-leveranciers;

 • b.

  transporteurs.

Artikel 1.3 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd;

 • b.

  het gebruik van licenties voor ITS-diensten.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of een andere provinciale regeling;

 • b.

  de aanvrager van een subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a, minder dan 250 gebruikerslicenties levert aan de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b;

 • c.

  de aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, minder dan 50 licenties betreft.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager toont aan dat hij sinds uiterlijk 1 januari 2022 logistieke in-truck oplossingen levert;

  • b.

   de aanvrager toont aan hoeveel gebruikerslicenties hij levert aan de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b;

  • c.

   de aanvrager toont aan dat minimaal twee van zijn klanten uit de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b, een vestiging hebben in de provincie Noord-Brabant of Limburg;

  • d.

   de ITS-dienst bestaat uit minimaal twee van de toepassingen vermeld in bijlage 1, waarvan minimaal één toepassing uit categorie 3 of 4 en minimaal één toepassing uit de categorie 1, 2 of 5;

  • e.

   de ITS-dienst wordt via de standaard FMS-ITS koppeling geïmplementeerd;

  • f.

   de aanvrager beschrijft hoe het project ervoor zorgt dat uiterlijk 1 juni 2023 minimaal één transporteur gebruik maakt van de ITS-dienst.

 • 2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, in aanmerking te komen, wordt voor de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder a, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager toont aan dat de klanten van de aanvrager die licenties gaan gebruiken sinds uiterlijk 1 januari 2022 een vestiging in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg hebben;

  • b.

   de licentie betreft een ITS-dienst die via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd;

  • c.

   de licentie betreft ITS-diensten voor een of meer toepassingen vermeld in bijlage 1 die in de vloot van klanten van de aanvrager worden gebruikt;

  • d.

   de aanvraag vermeldt het aantal licenties waarvoor hij subsidie aanvraagt;

  • e.

   de aanvraag betreft minimaal twee klanten van de aanvrager die licenties gaan gebruiken met een maximum van 49 licenties per klant.

 • 3. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, in aanmerking te komen, wordt voor de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager:

   • 1°.

    toont aan dat al zijn vestigingen in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg liggen, of

   • 2°.

    toont op basis van een rapport van een IT-leverancier over de voertuigen in zijn vloot aan welk percentage van de stops in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg plaatsvonden, uitgedrukt als percentage van het totale aantal stops in de betreffende periode;

  • b.

   de licentie betreft een ITS-dienst die via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd;

  • c.

   de licentie betreft ITS-diensten voor een of meer toepassingen vermeld in bijlage 1 die in de eigen vloot van de aanvrager worden gebruikt;

  • d.

   de aanvraag vermeldt het aantal voertuigen in de vloot;

  • e.

   de aanvraag vermeldt het aantal licenties waarvoor hij subsidie aanvraagt.

 • 4. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 gelden lumpsum bedragen.

Artikel 1.8 Aanvraagtijdvak

 • 1. Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder a, worden ingediend van:

  • a.

   1 september 2022 tot en met 1 februari 2023;

  • b.

   1 maart 2023 tot en met 1 mei 2023.

 • 2. Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder b, worden ingediend van 1 september 2022 tot en met 30 september 2023.

Artikel 1.9 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder a, vast op:

  • a.

   € 300.000 voor de periode, genoemd in artikel 1.8, eerste lid, onder a;

  • b.

   € 200.000 voor de periode, genoemd in artikel 1.8, eerste lid, onder b.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder b, vast op € 1.000.000 voor de periode, genoemd in artikel 1.8, tweede lid.

Artikel 1.10 Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie voor de kosten van de activiteiten bedoeld in artikel 1.4, onder a, bedraagt:

  • a.

   € 20.000 indien de aanvrager 250 tot 10.000 gebruikerslicenties voor logistieke in-truck oplossingen levert aan de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder b;

  • b.

   € 45.000 indien de aanvrager 10.000 of meer gebruikerslicenties voor logistieke in-truck oplossingen levert aan de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder b.

 • 2. De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt met € 5.000 verhoogd indien de ITS-dienst mede de toepassing uit categorie 3 omvat.

 • 3. De subsidie voor de kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 1.4, onder b, bedraagt € 70 per licentie met een maximum van € 100.000.

 • 4. Indien bij een aanvrager uit de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder b, niet alle vestigingen van de aanvrager in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg liggen, betreft het aantal licenties het percentage zoals dat blijkt uit het rapport, bedoeld in artikel 1.6, derde lid, onder a, onderdeel 2º, toegepast op het aantal voertuigen in de vloot van de aanvrager.

 • 5. Indien een aanvrager uit de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder a, subsidie aanvraagt voor beide projecten als bedoeld in artikel 1.4, bedraagt de gecombineerde subsidie maximaal € 100.000.

Artikel 1.11 Verdelingswijze

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting in aanwezigheid van een notaris.

 • 4. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5. De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger rondt het project uiterlijk 31 december 2023 af.

 • 2. De subsidieontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 4, onder a, dient bij Talking Traffic een schriftelijke aanvraag in voor de toetsing van de ITS-dienst.

 • 3. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn genoemd in het eerste lid, en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal zes maanden.

Artikel 1.13 Verantwoording

 • 1. Indien de subsidie € 25.000 of meer bedraagt, toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder a, aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een schriftelijke aanvraag voor de toetsing van de ITS-dienst door Talking Traffic;

  • b.

   een oplevertest op locatie, waarbij een simulatieroute wordt doorlopen op de omgeving van de aanvrager.

 • 2. De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder b, aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een schriftelijk bewijs voor het gebruik van het aantal aangevraagde licenties.

 • 3. Indien de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de bewijsstukken genoemd in het eerste of tweede lid.

Artikel 1.14 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in één keer betaald.

Artikel 1.15 Subsidievaststelling

Subsidies tot € 25.000 worden op grond van artikel 20, eerste lid, onder b, van de Asv ambtshalve vastgesteld.

Artikel 1.16 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2024 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2024 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Artikel 2.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij paragraaf 1 van de Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Categorieën slimme ITS-toepassingen

De ITS-toepassingen zijn opgedeeld in zes categorieën, zoals weergegeven in onderstaande figuur:

afbeelding binnen de regeling

Deze regeling betreft slimme toepassingen in de eerste vijf categorieën.

Binnen deze categorieën vallen meerdere ITS-toepassingen:

 • 1.

  Signalering en snelheid adviezen:

  • o

   Maximum Snelheid (statisch en dynamische)

  • o

   Advies snelheid

  • o

   Inhaalverbod

  • o

   Rijbaan configuratie

 • 2.

  Informatie over gevaarlijke situaties:

  • o

   Wegwerkzaamheden

  • o

   Filestaartmelding

  • o

   Stilstaande voertuigen

  • o

   Incidenten

  • o

   Weerconditie

  • o

   Object op de weg

  • o

   Naderend voertuig Nood/hulpdiensten

  • o

   Weginspecteur en pijlwagen signalering

  • o

   Brugopeningen

  • o

   Waarschuwing voor spookrijder

 • 3.

  Prioriteit bij slimme verkeerslichten

 • 4.

  Actuele informatie intelligente verkeersregelinstallaties (ivri):

  • o

   Status ivri (rood/groen)

  • o

   Tijd tot groen, tijd tot rood

  • o

   Adviessnelheid tot rood / groen

 • 5.

  Sensor data

  • o

   Informatie over de bandendruk