Besluit nadere regels inritten Gemeente Venray

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit nadere regels inritten Gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van Venray,

gelet op:

het bepaalde in 2:12 derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

Gemeente Venray 2022,

het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek Boek 5

Overwegende:

Inritten zijn toegangen tot percelen. De gemeente Venray maakt voor het onderhoud van de inritten verschil tussen inritten die deel uitmaken van de gezamenlijke openbare ruimte en inritten die alleen toegang geven tot een perceel. Inritgedeeltes tussen fietspad/voetpad en de rijbaan maken deel uit van de gezamenlijke openbare ruimte en zijn dus in onderhoud van de gemeente. Inritten buiten voet- en fietspaden en erfgrens en/of bij het ontbreken van voet en fietspaden vanaf de rijbaan tot de erfgrens zijn in onderhoud bij de achterliggende perceeleigenaar.

De gebruiker is onderhoudsplichtig voor de inrit. I.v.m. aansprakelijkheid van de wegbeheerder, mogen er geen grotere oneffenheden in het straatwerk zitten dan 3 cm. Dit wordt gemeten onder een rechte lat van 1,20 m.

Het onderhoud is belangrijk i.v.m. de aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder. Evt schade als gevolg van slecht onderhoud worden verhaald op de gebruiker.

Aansluitingen van onverharde wegen op verharde wegen, worden veelal bij reconstructie van de hoofdweg, over een lengte van 3 meter verhard. Dit om vervuiling van de rijbaan op de verharde weg te voorkomen. Dit komt vooral voor in het buitengebied waar wegverbredingen zijn gepland.

Besluit vast te stellen:

Besluit nadere regels Inritten Gemeente Venray

Artikel 1 privaatrechtelijke toestemming

 • 1. De gemeente verleent alleen toestemming indien de werkzaamheden door een civiele aannemer worden uitgevoerd;

 • 2. De gebruiker dient het onderhoud van deze inrit op zich te nemen voor zover het gaat om inritten buiten voet- en fietspaden en erfgrens en/of bij het ontbreken van voet en fietspaden inritten vanaf de rijbaan tot de erfgrens;

 • 3. Doodlopende wegen die toegang bieden aan 1 tot 3 huishoudens en voor meer dan 90 procent door deze huishoudens en aanliggend bedrijven worden gebruikt zijn worden door de gemeente gezien als inrit. Het onderhoud hiervan rust daarom bij de huishoudens/bedrijven waartoe deze weg toegang verschaft.

 • 4. Het onderhoud dient deugdelijk te worden uitgevoerd. Dat betekent dat er geen grotere oneffenheden in het straatwerk zitten dan 3 cm. Dit wordt gemeten onder een rechte lat van 1,20 m.

 • 5. eventuele schade als gevolg van slecht onderhoud, verhaalt de gemeente op de gebruiker.

 • 6. De gemeente geeft in beginsel uitsluitend toestemming voor de aanleg van één in- en/of uitrit.

 • 7. Als een gebruiker een tweede in en/of uitrit wil, dan zal de gemeente deze mogelijkheid onderzoeken en zo nodig nadere regels en voorwaarden stellen. Dit kan per situatie verschillen.

 • 8. De ondergrond van de inrit blijft te allen tijde eigendom van de gemeente. De gemeente blijft dan ook gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de locatie of uitvoering van de inrit, indien dit noodzakelijk mocht zijn (bijv. bij herinrichting)

Artikel 2 In- en/of uitritten over gemeentegrond

 • 1. Een nieuwe in-/uitrit mag uitsluitend worden gerealiseerd mits de auto volledig op eigen terrein geparkeerd kan worden en er tussen gevel en erfgrens minimaal 5 m ruimte is. Inritten dienen aangelegd te worden door een civiele aannemer(civiele aannemer is een aannemer die aantoonbaar ervaring heeft met werken in de openbare ruimte, met de juiste verkeermaatregelen)

 • 2. De werkzaamheden kunnen ook door de gemeente worden uitgevoerd (op aanvraag). Hiervoor kan vooraf een kostenraming worden opgevraagd.

 • 3. De inrit dient direct uit te komen op een openbare weg die bestemd is voor motorvoertuigen (dus niet op fietspaden, een achterom, voetpaden en/of andere paden die alleen bestemd zijn voor langzaam verkeer).

 • 4. Daarnaast is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente, een inrit te maken op gebiedsontsluitingswegen. Voor provinciale wegen, dient om toestemming van de provincie te worden gevraagd.

 • 5. Een enkele inrit bij woningen mag maximaal 4,00 m breed zijn, een dubbele inrit 6,00 m. Indien deze gecombineerd wordt met de buurman mag de totale breedte maximaal 12,00 m zijn.

 • 6. Voor bedrijven mag de inrit maximaal 12 meter zijn. Bij te smalle wegen kan hiervan in overleg met de gemeente worden afgeweken.

 • 7. Alle kosten die voortkomen uit de realisatie en het onderhoud van de in-/uitrit komen ten laste van de gebruiker.

 • 8. Voor het wijzigen van gemeentelijke eigendommen zoals rioolputten, kolken, lichtmasten, verkeersborden, straatmeubilair, beplanting, bomen, doorkruisen speelveldjes, wadi’s, sloten, etc. ten behoeve van de in-/uitrit, dient contact opgenomen te worden met de gemeente. Op aanwijzing van de gemeente Venray worden eventuele wijzigingen, uitsluitend door de civiele aannemer uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is dan wordt dit door of namens de gemeente voor rekening van de gebruiker uitgevoerd, tegen vooraf geraamde kosten (bijv. verplaatsen lichtmast, kolken).

 • 9. Een lichtmast mag uitsluitend verplaatst worden na toestemming van Enexis en door een, door de gemeente aangewezen en door Enexis erkende aannemer.

 • 10. De civiele aannemer mag bij de realisatie of verbreding van een in-/uitrit, de gemeentelijke verharding aanpassen ten behoeve van de in-/uitrit. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de gemeente nodig. Aanwijzingen t.a.v. materiaalgebruik dienen hierbij opgevolgd te worden. In het algemeen kan gesteld worden dat de toe te passen materialen gelijk moeten zijn aan de aansluitende bestaande materialen.

 • 11. De eerste 3 meters vanaf de verharde openbare weg (rijbaan, fietspad of voetpad) dient uitgevoerd te worden in elementen verharding. Dit om oprijden/opspatten van materiaal van half verharding en onverharde wegen te voorkomen.

 • 12. Indien de inrit bedoeld is voor het intensief gebruik van zwaar verkeer/vrachtwagens dan dient deze inrit uit te komen op een verharde weg, die voor dergelijk zwaar verkeer gedimensioneerd is. Is de beoogde weg niet geschikt dan kan de gemeente aanpassingen als voorwaarde aan de inrit stellen op kosten van initiatiefnemer.

Artikel 3 In- en uitritten die een sloot kruisen (Duikers)

 • 1. Indien een inrit een sloot kruist (overkluizing), dan dient er een duiker van minimaal ø 300 mm (diameter op aangeven gemeente) te worden aangebracht.

 • 2. Bij een overkluizing dient een IT buis minimaal ø 300 mm (diameter op aangeven gemeente) te worden aangebracht oftewel een infiltratiebuis gebruikt te worden.

 • 3. De diameter van de te leggen buis wordt door de gemeente bepaald.

 • 4. De gebruiker dient de duiker schoon te houden inclusief 1 m van de sloot voor de buisopening.

 • 5. Indien het een overkluizing betreft van een sloot, waarbij de duiker meer dan 10 meter lang is, dan dienen er op aanwijzing van de gemeente kolken en/of putten aangebracht te worden. Deze zijn onder meer nodig voor de afvoer van het afstromend oppervlakte (regen)water en om de duiker te kunnen reinigen (door gebruiker).

 • 6. Bij het gebruik van kunststof leidingen (sterkteklassen SN8) dient deze aan de uit- instroom kant te worden voorzien van een prefab betonnen uitstroombak.

 • 7. Bij het leggen van de duiker dient rekening gehouden te worden met de minimale dekking en verkeersbelasting als voorgeschreven door de leverancier.

 • 8. Na uitvoering van de duiker dient een revisie inmeting aangeleverd te worden met daar in verwerkt:

  • locatie in XYZ

  • De BOB (= Bodem Onderkant Buis) in NAP

  • materiaal

  • afmetingen

Artikel 4 Omgang met het groen bij het aanleggen van inritten

 • 1. In beginsel is het niet toegestaan om bomen te rooien voor de aanleg van een inrit.

 • 2. De situering van de inrit moet afgestemd zijn op de aanwezigheid van de bomen of overig groen.

 • 3. Voor minimale graafafstanden tot bestaande bomen is het Handboek bomen 2018 van toepassing (Voor informatie over minimale graafafstanden tot bomen kunt u contact opnemen met de gemeente Venray).

 • 4. Indien een inrit niet zodanig gesitueerd kan worden met behoud van de bomen of overig groen geldt een compensatieplicht voor de te kappen houtopstanden. De gemeente beoordeeld wanneer hier sprake van is en of het kappen van de houtopstanden in strijd is met de regelgeving.

 • 5. Indien de kap door de gemeente akkoord wordt bevonden dan zijn de kosten voor compensatie voor rekening van de aanvrager en omvatten de rooiwerkzaamheden, aanplant en leverantie van een nieuwe boom (of ander plantmateriaal) en 3 jaar nazorg en inboetgarantie.

 • 6. De compensatie wordt door de gemeente uitgevoerd en kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

 • 7. Indien herplant van een gemeentelijke boom niet mogelijk is, wordt een financiële compensatie voor het instant houden van het gemeentelijk bomenareaal in rekening gebracht ter grootte van de kosten voor het rooien van de huidige boom, het leveren en herplanten van een nieuwe boom en 3 jaar nazorg en inboetgarantie, kosten variëren tussen de 750 en 1500 euro.

 • 8. Vanwege de aanwezigheid van bomen kunnen aanvullende aanlegeisen aan een oprit worden gesteld.

 • 9. Bij de door kruising van openbaar groen kunnen aanvullende eisen aan een inrit worden gesteld

 • 10. De aanvraag van een tweede inrit, waarbij een boom gerooid zou moeten worden, is op voorhand niet toegestaan.

Zodra u goedkeuring heeft voor het aanleggen van een inrit dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden de gemeente te informeren over de aanleg van de inrit. Telefoonnummer binnen de reguliere werktijden is (0478) 523333.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit nadere regels inritten Gemeente Venray;

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022

de burgemeester,

L.A.M. Kompier

de secretaris,

E.G.J. Voorn