Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Baarle-Nassau 2022

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Baarle-Nassau 2022

De raad van de gemeente Baarle-Nassau,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 maart 2022

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening zoals bedoeld in artikel 6 Wet geurhinder en veehouderij, voor geurhinder van tot veehouderijen behorende dierenverblijven: de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Baarle-Nassau 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Geurgevoelig object: een object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij en na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zoals bedoeld in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving

 • b)

  Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

 • c)

  Odour units: geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003. Hierbij wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Hetgeen betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

 • d)

  Veehouderij: een inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • e)

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden de gebieden aangewezen die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Bebouwde kom

Als bebouwde kom zoals bedoeld in de Wet alsmede de bebouwingscontour geur zoals bedoeld in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Omgevingswet), wordt aangewezen het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart, voor zover aangeduid als deelgebied A.

Artikel 4 Waarden voor de maximale geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart, als volgt:

 • Deelgebied A: 3,0 odour units

 • Deelgebied B: 5,0 odour units.

 • Deelgebied C: 8,0 odour units

 • Deelgebied D: 10,0 odour units

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Baarle-Nassau 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Baarle-Nassau op 29 juni 2022

, voorzitter

, griffier

Gebiedsvisie Wgv gemeente Baarle-Nassau

afbeelding binnen de regeling