Aanwijzing toezichthouders gemeente Nijmegen 2022

Geldend van 15-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-07-2022

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders gemeente Nijmegen 2022

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, ieder voor zover bevoegd, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2022.

Overwegende, dat het met het oog op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten en verordeningen noodzakelijk is om toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op:

- de artikelen 5:11 en 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht,

- artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Nijmegen;

- artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet;

Besluit vast te stellen: Aanwijzing toezichthouders gemeente Nijmegen 2022

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1. De medewerkers in de functie van Integraal Toezichthouder en Toezichthouder Parkeren van bureau bewonerscontact van de gemeente Nijmegen zijn aangewezen als toezichthouder en belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen,

 • Parkeerverordening 2007

 • Wegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014

 • de Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016 (Rectificatie),

 • de Haven- en Kadeverordening 2016

 • de Wet milieubeheer,

 • de Wet op de Kansspelen,

 • de Waterwet,

alsmede de voor deze wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 • 2. Op het moment dat de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt, zijn de medewerkers genoemd in het eerste lid tevens aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

 • 3. De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2 Legitimatiebewijs

 • 1. Aan de in artikel 1genoemde toezichthouders wordt een legitimatiebewijs te verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3 Binnentreden woning

 • 1. Op het moment dat de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt, zijn de medewerkers genoemd in het eerste lid aangewezen om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 4 Overgangsrecht

 • 1. Eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders, onder welke benaming dan ook, voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de hierboven genoemde wetten of zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 13 juli 2022

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders gemeente Nijmegen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 12 juli 2022

de gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester,

Drs. H.M.F. Bruls