Bijdrageregeling Regionale Energiestrategie Noord-Brabant

Geldend van 21-09-2023 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling Regionale Energiestrategie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bijdragen willen verstrekken voor de organisatie en uitvoering van de Regionale Energiestrategie;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

RES-regio: regio die de Regionale Energiestrategie uitvoert.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a.

  Regio West-Brabant;

 • b.

  Regio Hart van Brabant;

 • c.

  Metropoolregio Eindhoven;

 • d.

  Regio Noordoost Brabant.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de organisatie en uitvoering van de Regionale Energiestrategie.

Artikel 4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  de activiteiten zijn gericht op de organisatie en uitvoering van een vastgestelde Regionale Energiestrategie.

Artikel 5 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend;

  • 1°.

   van 18 juli 2022 tot met 16 september 2022;

  • 2°.

   van 25 september 2023 tot en met 30 november 2023;

 • c.

  bevat een sluitende begroting.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • a. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen alle kosten van de organisatie en uitvoering van een vastgestelde Regionale Energiestrategie in aanmerking voor een bijdrage;

 • b. In afwijking van onderdeel a komt compensabele of verrekenbare btw niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 7 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond vast op:

 • a.

  € 295.000 voor de periode genoemd, in artikel 5, onderdeel b, onder 1°;

 • b.

  € 375.000 voor de periode genoemd, in artikel 5, onderdeel b, onder 2°.

Artikel 8 Hoogte van de bijdrage

 • 1. De hoogte van de bijdrage is gemaximeerd op de bijdrage die gemeenten en waterschappen gezamenlijk leveren in een regio, met een maximumbijdrage van de provincie van € 100.000.

 • 2. de maximale bijdrage bedraagt:

  • a.

   voor de periode genoemd, in artikel 5, onderdeel b, onder 1°:

   • 1°.

    € 75.000 voor Regio West-Brabant;

   • 2°.

    € 75.000 voor Regio Hart van Brabant;

   • 3°.

    € 75.000 voor Metropoolregio Eindhoven;

   • 4°.

    € 70.000 voor Regio Noordoost Brabant.

  • b.

   voor de periode genoemd, in artikel 5, onderdeel b, onder 2°:

   • 1°.

    € 75.000 voor Regio West-Brabant;

   • 2°.

    € 100.000 voor Regio Hart van Brabant;

   • 3°.

    € 100.000 voor Metropoolregio Eindhoven;

   • 4°.

    € 100.000 voor Regio Noordoost Brabant.

Artikel 9 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De activiteiten van de bijdrageontvanger vinden plaats in 2023.

Artikel 10 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt op grond van artikel 12, onder a, van de Abv direct vastgesteld, zonder voorafgaande verlening.

Artikel 11 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling Regionale Energiestrategie Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA