Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk

Geldend van 14-07-2022 t/m heden

Intitulé

Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Beleidskader: Cultuurvisie Rijswijk 2016-2030, Rijswijk vrij gedacht;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk;

 • c.

  Culturele activiteit: activiteit op het gebied van amateurkunst en kunsteducatie, podiumkunsten, film, media en letteren, cultureel erfgoed en beeldende kunst.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft als doel bij te dragen aan het herstel en de toekomstbestendigheid van de culturele infrastructuur in Rijswijk door lokale culturele voorzieningen en makers financieel te ondersteunen in de gevolgen die zij en de samenleving ervaren van de coronacrisis en/of bij vernieuwing, om zo naar de toekomst een breed cultuuraanbod toegankelijk te maken en te houden voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Rijswijk. De doelstellingen hierbij zijn:

 • 1.

  Steun: om de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen;

 • 2.

  Herstel: om het culturele leven weer op peil te brengen èn om maatschappelijk en economisch herstel na corona te bevorderen door inzet van cultuur;

 • 3.

  Vernieuwing: om bij te dragen aan een duurzame versterking en de toekomstbestendigheid van de lokale culture infrastructuur.

Artikel 3. Vorm van de steun

Steun op grond van deze regeling wordt verstrekt in de vorm van een incidentele subsidie.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie voor, de in artikel 2 onder doelstelling 1 genoemde, steun kan worden aangevraagd door in Rijswijk gevestigde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich geheel of grotendeels richten op het aanbieden van culturele activiteiten passend binnen het beleidskader voor, met name, de inwoners van Rijswijk, en die aantoonbaar door de coronacrisis geraakt zijn;

 • 2. Subsidie voor, de in artikel 2 onder 2 en 3 genoemde doelstellingen, herstel en vernieuwing kan worden aangevraagd door in Rijswijk gevestigde rechtspersonen en/of natuurlijke personen die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als éénmanszaak en/of zzp’er met een culturele doelstelling en die culturele activiteiten verrichten binnen Rijswijk.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt aan lokale culturele voorzieningen en makers, volgens het gestelde in artikel 4, als gedeeltelijke compensatie van:

 • 1.

  de aantoonbare tekorten die worden geleden als gevolg van de coronamaatregelen en de doorwerking ervan in de exploitatie van het huidige boekjaar van de instelling tot 1 juli 2022;

 • 2.

  kosten voor culturele activiteiten die bijdragen aan herstel van het culturele leven en initiatieven gericht op herstel van de vraag naar cultuur, dan wel op het bevorderen van cultuurparticipatie onder doelgroepen die door corona extra geraakt zijn;

 • 3.

  kosten voor nieuwe/vernieuwende culturele activiteiten en initiatieven waarin één of meer van de volgende onderwerpen centraal staan: nieuwe vormen, het bereiken van nieuw publiek, inspelen op veranderende vraag of maatschappelijke opgaven, nieuwe samenwerking(en) en/of nieuwe verdienmodellen.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. De aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, IBAN en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de aanvrager;

  • b.

   contactgegevens van de contactpersoon;

  • c.

   hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag;

  • d.

   onderbouwing van de aanvraag (zie lid 2); en

  • e.

   datum en ondertekening door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon (culturele organisatie) of de natuurlijk persoon (cultuurmaker) zelf.

 • 2. In afwijking op artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020, worden bij de aanvraag de volgende gegevens aangeleverd:

  • a.

   bij een aanvraag voor steun: een gespecificeerde opgave, inclusief toelichting, van het tekort als gevolg van de coronamaatregelen en de doorwerking ervan in het huidige boekjaar tot 1 juli 2022 ten opzichte van de begroting;

  • b.

   bij een aanvraag voor herstel of vernieuwing: een (activiteiten)plan met een overtuigende toelichting en een onderbouwde, sluitende, begroting met een redelijke verhouding tussen de kosten en de (omvang van) de activiteiten. De aanvraag is voldoende concreet met betrekking tot de uit te voeren activiteiten en het beoogde resultaat. De activiteiten vangen aan voor 31 december 2022 en eindigen uiterlijk 31 december 2023.

 • 3. Het college stelt een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid een onvolledige aanvraag te completeren binnen een redelijke termijn van tien dagen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • 4. Het college kan na indiening van de aanvraag nog andere documenten dan de in het tweede lid genoemde bescheiden bij de aanvrager opvragen.

 • 5. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 september 2022 tot en met 1 oktober 2022. Aanvragen die later worden ontvangen dan de laatste dag van de gestelde indieningstermijn, worden afgewezen.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de aanvraag in het kader van deze tijdelijke nadere regels worden de volgende criteria gehanteerd:

 • a.

  De aanvraag voldoet aan het bepaalde in artikel 2 en de artikelen 4 tot en met 6;

 • b.

  De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat zij al het mogelijke heeft gedaan om enerzijds kosten en niet noodzakelijke uitgaven zoveel als mogelijk te beperken en anderzijds om aanvullende middelen te verkrijgen bij een aanvraag om steun;

 • c.

  De mate waarin een aanvraag voor herstel of vernieuwing bijdraagt aan de in artikel 2 genoemde doelstelling en past binnen het beleidskader;

 • d.

  Urgentie binnen de context en perspectief (waarde op langere termijn);

 • e.

  De mate van samenwerking met andere culturele organisaties of individuele makers, of partijen uit een andere sector.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren steun te verlenen indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2, de artikelen 4 tot en met 6 en artikel 7 lid a tot en met e;

 • b.

  in de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door steunmaatregelen van het Rijk;

 • c.

  de hoogte van de algemene reserve en/of het vrij eigen vermogen van de aanvrager per einde van het afgelopen boekjaar dusdanig hoog is dat de aanvrager het tekort redelijkerwijs zelf kan dragen.

Artikel 9. Subsidiebesluit

Het college beslist binnen zes weken na sluiting van de indieningstermijn. Alle volledige aanvragen worden tegelijk beoordeeld.

Artikel 10. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor de Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk is € 338.800.

 • 2. Het subsidieplafond in het eerste lid wordt verdeeld in de volgende twee deelsubsidieplafonds:

  • a.

   Voor steun en herstel is beschikbaar € 241.800. Dit is gelijk aan de som van de bestemmingsreserve cultuur en de extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur die de gemeente heeft ontvangen in de decembercirculaire 2021;

  • b.

   Voor vernieuwing is beschikbaar € 97.000, gelijk aan het innovatiebudget kunst en cultuur 2022.

 • 3. Indien na honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, een bedrag resteert in het deelsubsidieplafond van lid 2, sub a, kan dit bedrag toegevoegd worden aan het andere deelsubsidieplafond, voor zover dit laatstgenoemde plafond ontoereikend blijkt voor alle in aanmerking komende aanvragen voor vernieuwing. Andersom is dit niet het geval;

 • 4. Indien een deelsubsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden de in het tweede lid bedoelde bedragen als volgt verdeeld:

  • a.

   te honoreren aanvragen om steun krijgen voorrang op aanvragen om herstel;

  • b.

   te honoreren aanvragen om herstel worden vervolgens gerangschikt op basis van de mate waarin de aanvragen, naar het oordeel van het college, voldoen aan de in artikel 7 genoemde beoordelingscriteria en verleend tot het plafond is bereikt;

  • c.

   te honoreren aanvragen om vernieuwing worden gerangschikt op basis van de mate waarin de aanvragen, naar het oordeel van het college, voldoen aan de in artikel 7 genoemde beoordelingscriteria, en verleend tot het plafond is bereikt.

Artikel 11. Overige bepalingen

Van toepassing is de Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Duur van de regels

Deze nadere regels treden één dag na bekendmaking in werking en eindigen op 31 december 2022.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Tijdelijke nadere regels Steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk’.

Ondertekening