Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land 2022

Geldend van 14-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk 2022

Titel 1: Inzamelvergunning en -vergoeding

Artikel 1 Inzamelvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een inzamelvergunning verlenen aan een inzamelaar van oud papier op grond van artikel 4 lid 1 a van de Afvalstoffenverordening gemeente Land van Cuijk 2022.

De inzamelvergunning moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd.

Artikel 2 Toekennen inzamelvergunning

De inzamelvergunning kan slechts worden toegekend aan scholen, verenigingen of instellingen met een sociaal of cultureel doel die in de gemeente gevestigd zijn of met de gemeente verbonden zijn, welke uit huishoudens afkomstig oud papier en karton inzamelen in de gemeente.

Artikel 3 Nadere voorschriften

Indien dit de inzameling van oud papier ten goede komt, kunnen door het bevoegd gezag nadere en geactualiseerde voorschriften worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit kan betekenen dat het inzamelgebied, de inzamelmethode, de locatie van de brengcontainer(s), dagen en tijden van brengen en halen van containers, openstelling van containers en / of de inzamelfrequentie wijzigt. Nadere en geactualiseerde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op zwerfvuil, (verkeers)veiligheid en/of communicatie.

Artikel 4 Aangewezen bedrijf

Het ingezamelde oud papier moet worden afgeleverd bij een door burgemeester en wethouders aangewezen bedrijf, eventueel via een aangewezen overslagpunt.

Artikel 5 Acceptatie

Voor de acceptatie van het afgeleverde papier bij een daartoe aangewezen bedrijf geldende begripsomschrijving en de kwaliteitseisen ten aanzien van oud papier welke zijn vastgelegd in een contract tussen de gemeente en dat bedrijf. Dit is conform de eisen gesteld in het Papiervezelconvenant en de acceptatiecriteria van Papier Recycling Nederland (PRN). Na acceptatie door het bedrijf wordt het geaccepteerde oud papier eigendom van dat bedrijf. Door het bedrijf geweigerd papier moet worden verwijderd op kosten van de inzamelaar (de vereniging).

Artikel 6 Registratie

De vaststelling en de registratie van de geaccepteerde hoeveelheden oud papier geschieden door het in artikel 4 bedoelde bedrijf, conform het gestelde in het contract tussen de gemeente en dat bedrijf.

Artikel 7 Inzamelvergoeding

Een inzamelaar die over een inzamelvergunning als bedoeld in artikel 1 van deze verordening beschikt en die oud papier heeft aangeleverd bij een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen bedrijf (oud papierhandelaar) voor het sorteren en bewerken van het oud papier, ontvangt van burgemeester en wethouders overeenkomstig de registratie van het bedrijf per kilogram geaccepteerd oud papier

50% van de bruto marktwaarde van oud papier met een maximum van € 0,07 oftewel

€ 70,- per ton, met een bodemprijs van € 0,05 per geaccepteerde kilogram oftewel

€ 50,- per ton tot en met 31 december 2022. Daarna geldt een vaste prijs van € 0,05 per geaccepteerde kilogram oftewel € 50,- per ton.

Artikel 8 Uitbetaling inzamelvergoeding

De uitbetaling van de in artikel 7 berekende inzamelvergoeding geschiedt periodiek eenmaal per kwartaal in de maand volgend op dat kwartaal op basis van de in artikel 6 beschreven geregistreerde geaccepteerde hoeveelheden.

Artikel 9 Intrekken inzamelvergunning en terugvorderen vergoedingen

Indien een voorschrift ingevolge deze verordening en/of een voorschrift ingevolge de inzamelvergunning op grond van artikel 1 van deze verordening niet worden nageleefd, kan de inzamelvergunning worden ingetrokken en kunnen uitbetaalde vergoedingen worden teruggevorderd.

Titel 2: Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk 2022’.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 14 juli 2022.

Op dat tijdstip worden de volgende Verordeningen vervallen verklaard:

  • Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2012 gemeente Boxmeer;

  • Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2006 gemeente Cuijk;

  • Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2018 gemeente Grave;

  • Verordening verlening van inzamelpremies aan non profit-inzamelaars van oud papier gemeente Mill en Sint Hubert;

  • Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005 gemeente Sint Anthonis.

Artikel 12 Overgangsbepaling

Een vergunning voor de inzameling van oud papier, toegekend krachtens de verordeningen, zoals bedoeld in artikel 11, blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij worden ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk in zijn openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar

Bijlage Toelichting op de Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk 2022

Algemeen

Ingevolge artikel 10.23 van de Wet milieubeheer moet de gemeenteraad bij verordening regels vaststellen inzake het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen. Deze verordening is de Afvalstoffenverordening gemeente Land van Cuijk 2022. Hierin is primair de vergunningplicht geregeld voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

In het onderhavige geval dat handelt over de inzameling van oud papier en karton afkomstig uit huishoudens, zijn er in verband met het toekennen van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars uit de eigen gemeente, nadere aanvullende regels te stellen inzake: de inzamelgerechtigden (non-profit inzamelaars uit en in de eigen gemeente), inzamelgebieden (bijvoorbeeld wijkindeling), minimaal in te zamelen hoeveelheden, kwaliteitseisen oud papier, geen inzameling van papier afkomstig van bedrijven, aanlevering oud papier aan aangewezen bedrijf, niet geaccepteerd oud papier in beginsel te verwijderen op kosten van de inzamelaar, etc.

Bij verordening c.q. besluit dient de gemeenteraad ook de vergoedingen voor de inzameling van oud papier (inzamelbeloning en onkostenvergoeding) vast te stellen. De grondslag hiervoor is artikel 147 van de gemeentewet.

Inzamelvergunning

Een inzamelvergunning kan slechts worden toegekend aan in de gemeente gevestigde scholen, verenigingen of instellingen met een sociaal of cultureel doel of aan sportverenigingen (non-profit).

De inzamelvergunning kan slechts worden verleend aan een inzamelaar, veelal een vereniging, die het oud papier levert aan tussenhandelaar en/of eindverwerker (= het papier verwerkende bedrijf) waarmee de gemeente Land van Cuijk een contract heeft gesloten. Deze tussenhandelaar en/of eindverwerker is middels een Europese aanbestedingsprocedure gecontracteerd.

De inzamelvergunning dient schriftelijk bij burgemeester en wethouders te worden aangevraagd.

Indien het de inzameling van oud papier ten goede komt, kunnen door het bevoegd gezag nadere en/of geactualiseerde voorschriften worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit kan betekenen dat het inzamelgebied, de inzamelmethode en/of de inzamelfrequentie wijzigt. Het college van burgemeester en wethouders kan bijvoorbeeld bij het niet naleven van de voorschriften een inzamelvergunning schriftelijk gemotiveerd intrekken en reeds uitbetaalde vergoedingen terugvorderen.

Inzamelvergoeding

Een inzamelaar die over een inzamelvergunning als bedoeld in de afvalstoffenverordening gemeente Land van Cuijk 2022 beschikt en die oud papier heeft afgeleverd bij een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen papier verwerkend bedrijf (eventueel via een aangewezen overslagpunt), ontvangt overeenkomstig de registratie van het bedrijf per kilo geaccepteerd oud papier een vaste netto inzamelvergoeding per door het aangewezen papier verwerkend bedrijf geaccepteerde hoeveelheid (kilogram) oud papier en karton.

De navolgende inzamelmethodes worden onderscheiden:

  • permanente container: de betreffende non-profit inzamelaar verzamelt het oud papier in een permanente container, welke door het aangewezen bedrijf periodiek wordt geledigd.

  • periodieke container: de betreffende non-profit inzamelaar verzamelt het oud papier in een tijdelijke container, welke door het aangewezen bedrijf periodiek wordt geledigd.

De kosten van het beschikbaar stellen van containers inclusief plaatsen, ophalen en transporteren daarvan en inclusief huur en lediging komen ten laste van de gemeente.

De inzamelvergoeding hoeft niet telkens door de inzamelaar te worden aangevraagd en gedocumenteerd, maar vloeit automatisch voort uit de verleende vergunning en uit het feit dat er volgens de daarvoor geldende registraties oud papier is aangeleverd bij de gecontracteerde tussenhandelaar en/of eindverwerker.

De inzamelaar ontvangt van het papier verwerkend bedrijf eventueel via de gemeente (weeg)bewijzen. Hiermee kan de uitbetaling worden gecontroleerd.

Inzamelvergoeding voor verenigingen:

Tot en met 31 december 2022:

In de betreffende maand ingezamelde hoeveelheid oud papier en geaccepteerd door de verwerker uitgedrukt in kilogrammen * 50% van de bruto marktwaarde van oud papier:

  • met een maximum van € 0,07 per geaccepteerde kilogram oftewel € 70,- per ton;

  • met een bodemprijs van € 0,05 per geaccepteerde kilogram oftewel € 50,- per ton tot en met 31 december 2022.

Vanaf 1 januari 2023:

In de betreffende maand ingezamelde hoeveelheid oud papier en geaccepteerd door de verwerker uitgedrukt in kilogrammen * € 0,05 oftewel € 50,- per ton.