Regeling vervallen per 10-03-2023

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 14-07-2022 t/m 09-03-2023

Intitulé

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Valkenburg aan de Geul

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelet op de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 1 april 2022, nummer 3936963, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne)

BESLUIT:

De volgende bevoegdheden te mandateren aan Afdelingshoofd Vergunningen en de programmamanager, waarbij de genoemde artikelen verwijzen naar de Regeling opvang ontheemden Oekraïne:

 • a.

  Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 6 eerste lid, sub b en e.

 • b.

  Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen conform artikel 7, voor zover het een verstrekking betreft op grond van artikel 6 eerste lid sub b en/of e.

 • c.

  Besluiten tot terugvordering van verstrekkingen conform artikel 8.

 • d.

  Toestemming verlenen voor het maken van kosten die als buitengewone kosten vergoed worden conform artikel 11 derde lid.

 • e.

  Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 12.

 • f.

  Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen op grond van artikel 13.

 • g.

  Besluiten tot het terugvorderen van verstrekkingen op grond van artikel 14.

En gelast daarbij de verplichtingen uit artikelen 3, 5, 6 lid 2, 6 lid 3, 15 en 16 in acht te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 8 juli 2022

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul,

D.M.M.T. Prevoo