Mandaatbesluit griffie gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 13-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Mandaatbesluit griffie gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 juni 2022;

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het delegatiebesluit werkgeverschap griffie gemeente Land van Cuijk 2022;

besluit:

vast te stellen het:

Mandaatbesluit griffie gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens de raad besluiten te nemen;

 • b.

  machtiging: de bevoegdheid om namens de raad feitelijke handelingen te verrichten;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de raad privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  overzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten, machtigingen en volmachten zijn opgenomen.

Artikel 2. Algemeen mandaat

 • 1. De raad verleent voor zijn bevoegdheden als omschreven in het overzicht mandaat, volmacht en machtiging aan de griffier.

 • 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het overzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het overzicht, in acht genomen.

 • 3. Bij afwezigheid van de griffier worden diens taken uitgeoefend door de aangewezen vervanger.

 • 4. Het verlenen van ondermandaat is toegestaan.

 • 5. De bevoegdheid om krachtens mandaat, volmacht en machtiging besluiten te nemen omvat tevens:

  • a.

   het verrichten van voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het verrichten van uitvoeringshandelingen.

Artikel 3. Uitzondering

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 blijft de beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de raad indien:

  • a.

   het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijke handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting;

  • b.

   de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, die naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid of de voorzitter persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit te nemen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   stukken geen routinematig karakter hebben;

  • e.

   de raad daartoe de wens te kennen geeft.

 • 2. In het geval het bepaalde in lid van toepassing is of de toepassing onderwerp van bespreking vormt, vindt afstemming plaats in het presidium.

Artikel 4. Wijze van ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging worden stukken als volgt ondertekend:

De raad van de gemeente Land van Cuijk,

namens dezen,

<handtekening (onder)gemandateerde>

< naam (onder)gemandateerde>

< functie (onder)gemandateerde>

Artikel 5. Overzicht

Alle verleende mandaten, machtigingen en volmachten worden opgenomen in het bij dit besluit behorende overzicht.

Artikel 6. Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het overzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na datum bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit griffie gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 30 juni 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar