Reglement burgerlijke stand Peel en Maas

Geldend van 12-07-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

gelet op het bepaalde in artikelen 1:16, 1:16a en 1:16c Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden;

besluit vast te stellen:

Reglement burgerlijke stand Peel en Maas

Artikel 1 | Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke bestand 1994 (Bbs);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (abs);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (babs);

 • e.

  gemeentehuis: plaats die als zodanig door het bevoegd orgaan is aangewezen.

 • f.

  rechtsfeit: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

Artikel 2 | Aanwijzing

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor bij het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in dienst voor de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie als burgemeester of wethouder van de gemeente Peel en Maas vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 4. Na de aanwijzing als bedoeld in de leden 1, 2, of 3 van dit artikel, moet op basis van artikel 1:16 lid 4 BW, beëdiging plaatsvinden bij de rechtbank. Pas na de beëdiging kan de (b)abs een rechtsfeit voltrekken.

 • 5. Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

 • 6. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen omtrent de aanwijsbaarheid van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 3 | Leiding van de dienst

De teammanager Communicatie en Dienstverlening (CenD) is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 4 | Locatie

 • 1. Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2. De aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik is mogelijk. Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat het bruidspaar, de locatiebeheerder én de gemeente de afspraken schriftelijk hebben vastgelegd.

Artikel 5 | Voorwaarden voor aanwijzing van een gemeentehuis

 • 1. Als gemeentehuis kunnen slechts worden aangewezen gebouwen waarvan het gebruik een permanent karakter draagt. De aanwijzing van een gemeentehuis voor incidenteel gebruik mag niet leiden tot strijd met de openbare orde hoe ook genaamd.

 • 2. De beheerder van de locatie stelt de locatie voor de duur van het rechtsfeit ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens het rechtsfeit wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 3. De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor de duur van het rechtsfeit voor ieder vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn.

 • 4. Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt is deze geheel voor rekening van het bruidspaar.

 • 5. Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in overleg met de beheerder en de desbetreffende (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 6. Het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel kan voor de gemeente reden zijn het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

Artikel 6 | Kosteloze huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap

 • 1. Onverminderd hetgeen daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegevens tot kosteloze huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap.

 • 2. Kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen kunnen worden voltrokken op woensdag om 9.00 en 09.30 uur. Kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen kunnen alleen worden voltrokken in het gemeentehuis, dus nimmer in de bijzondere trouwlocaties.

Artikel 7 | Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor het rechtsfeit in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur;

  • b.

   voor het rechtsfeit op een bijzondere huwelijkslocatie van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 19.00 uur;

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, op maandag van 17.00 tot 19.30 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.

 • 2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 | Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Peel en Maas.

 • 2. Het reglement treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 • 3. Het reglement van de burgerlijke stand, vastgesteld op 15 februari 2011 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas en in werking getreden op15 februari 2011, wordt ingetrokken per de in lid 2 genoemde datum.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 27 juni 2022

De secretaris,

De burgemeester,