Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018

Geldend van 12-07-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Maasgouw;

dat door het vaststellen van een nieuwe Afvalstoffenverordening 2018 het noodzakelijk is om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 te wijzigen;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Maasgouw;

B E S L U I T E N:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2015;

 • II.

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een inzamelzak voor plastic en drankenkartons, minicontainer of milieubox, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of bewaarplaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen:

  • a.

   Reinigingsdienst Maasland, gevestigd te Haelen;

  • b.

   Gemeente Maasgouw.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Papierhandel Peeters Recycling, Swalmen i.s.m. de plaatselijke verenigingen Fanfare Eensgezindheid Brachterbeek, Harmonie St. Cecilia Maasbracht, Schutterij St. Martinus Linne, Schutterij St. Joris Wessem, Drumfanfare Animato Heel, EHBO Beegden, Kindervakantiewerk Ohé en Laak, Kindervakantiewerk Stevensweert, FC Maasgouw Thorn voor de gescheiden inzameling van papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

  • b.

   de plaatselijke verenigingen Buurtvereniging De Tram in Thorn, FC Maasgouw in Wessem, Carnavalsvereniging De Jokers Bieegde in Beegden, MBC’13 in Maasbracht, Schutterscompagnie St. Rochus in Stevensweert en Ohé en Laak en Fanfare Eensgezindheid in Brachterbeek, voor de gescheiden inzameling van metaalschroot (oud ijzer);

  • c.

   Leger des Heils/Reshare voor inzameling textiel middels door gemeente geplaatste textielcontainers (brengvoorziening) en 4 maal per jaar huis-aan-huis inzamelingsactie en Stichting Kledingbank Limburg gevestigd in Maasbracht voor kledinginzameling in locatie Maasbracht (St. Joosterweg 7, 6051 HE Maasbracht) en door middel van 5 in overleg aan te wijzen aanbiedplekken (brengvoorziening).

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  Asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 2.

  Autobanden: uitsluitend autobanden van personenauto’s (met of zonder velgen);

 • 3.

  Blik (onderdeel PMD): lege blikken, conservenblikken en niet verfblikken;

 • 4.

  Bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 5.

  Drinkpakken (onderdeel PMD): kartonnen verpakkingen voor sap- en zuivelproducten;

 • 6.

  Elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 7.

  Glas: wit en bont gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, kunststofflessen en kurken;

 • 8.

  Groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 9.

  Grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 10.

  Grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  Huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere bestanddelen genoemd in artikel 7, tweede lid van de verordening.

 • 12.

  Klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 13.

  Kringloopgoederen: uit het huishouden afkomstige voorwerpen, apparaten e.d. die al dan niet na een kleine reparatie weer opnieuw gebruikt kunnen worden;

 • 14.

  Kunststof verpakkingen (onderdeel PMD): verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 15.

  Metaalschroot: materialen zoals schroot en andere metalen

 • 16.

  Papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 17.

  Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 18.

  Verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 19.

  Vlakglas: bestaande uit draadglas, spiegelglas en figuurglas

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • Inzamelmiddelen

  • a.

   Voor restafval door of vanwege de gemeente verstrekte minicontainer uitgevoerd in grijze kleur en een verzamelcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens;

  • b.

   Voor groente-, fruit- en tuinafval een door of vanwege de gemeente verstrekte minicontainer uitgevoerd in groene kleur en een verzamelcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens;

  • c.

   Voor klein chemisch afval door of vanwege de gemeente verstrekte milieubox;

 • Inzamelvoorzieningen

  • d.

   Voor glas de door of vanwege de gemeente geplaatste glasbakken, dan wel gerealiseerde ondergrondse voorzieningen;

  • e.

   Voor restafval een bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainer voor meerdere huishoudens;

  • f.

   Voor GFT de door of vanwege gemeente geplaatste bovengrondse GFT-containers

   Voor PMD stelt de gemeente doorzichtige afvalzakken beschikbaar.

  • g.

   Voor textiel en schoeisel de door of vanwege de gemeente Maasgouw geplaatste bovengrondse textielcontainers dan wel gerealiseerde ondergrondse voorzieningen;

  • h.

   Voor de in artikel 7 genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van groente- en fruitafval (van de GFT fractie) en huishoudelijk restafval, de milieuparken van de Reinigingsdienst Maasland, gelegen in Maasbracht(Lijnpad 9), Roggel (Bevelandstraat 1) en Montfort( Maasbrachterweg 3).

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen voor groente-, fruit- en tuinafval en restafval gesteld:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Reinigingsdienst Maasland te Haelen;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • c.

   wanneer in het inzamelmiddel een binnenbak is geplaatst is het verboden de binnenbak te verwijderen;

  • d.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied;

  • d.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Reinigingsdienst Maasland te wenden:

   • -

    indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel wordt aangetroffen;

   • -

    bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de inzamelmiddelen mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt;

  • j.

   de gebruiker dient bij verhuizing, de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel achter te laten;

  • k.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met toegelaten reinigingsmiddelen , bijvoorbeeld groene zeep, soda en water;

  • l.

   het GFT-afval en het restafval in de container niet zodanig mag worden verdicht of in de container geplaatst zijn, dat lediging, volgens de gebruikelijke werkwijze van de inzameldienst bij lediging, niet meer mogelijk is;

  • m.

   het GFT-afval en het restafval in een van gemeentewege op of nabij geplaatste container moet worden overgedragen of ter inzameling worden aangeboden indien het bestuursorgaan daartoe aanleiding ziet op grond van onredelijke stankhinder bij omwonenden of om andere milieu hygiënische redenen;

 • 2. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen (m.u.v. klein chemisch afval) moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in de verstrekte inzamelmiddelen (minicontainer dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel nabij de in de gemeente geregistreerde huisaansluiting op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   het inzamelmiddel op de openbare weg wordt aangeboden, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend;

  • c.

   bij gebruik van het inzamelmiddel, dit zo geplaatst is zoals de Reinigingsdienst Maasland middels een bewonersbrief heeft aangegeven; de citybin dient met het handvat naar het huis of erf te zijn gericht en de minicontainer dient met het handvat naar de kant van de rijweg te zijn gericht;

  • d.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • e.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • f.

   plaatsing van het inzamelmiddel bij de weg of de aanwezen clusterplaats mag niet geschieden de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag;

  • g.

   per keer maximaal het aantal inzamelmiddelen mag worden aangeboden waarvoor, op grond van de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw ”, een heffing is opgelegd;

  • h.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • i.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • j.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden emmer (Citybin) mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 23 kg;

  • k.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval (kca) mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kg;

  • l.

   de milieuparken van RD Maasland worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 7, tweede lid van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • m.

   bij de afgifte van afvalstoffen bij de milieuparken van RD Maasland zijn de acceptatievoorwaarden van RD Maasland van toepassing;

  • n.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieuparken van RD Maasland kunnen legitimeren;

  • o.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval vindt op afroep (en tegen betaling) plaats;

  • p.

   de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst/inzamelaar;

  • q.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • r.

   het grof huishoudelijk afval mag niet langer zijn dan 2 meter, geen grotere inhoud hebben dan 1 m³ en geen groter gewicht hebben dan 35 kilogram per stuk. Meubilair en ander huisraad is uitgezonderd van deze maximale afmetingen, volume en gewicht.

 • 3. Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent het gebruik van de van gemeentewege verstrekte verzamelvoorziening voor GFT –en restafval en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden bij een verzamelvoorziening:

  • a.

   een verzamelvoorziening voor een groep percelen mag alleen worden gebruikt door personen die een aanslag voor de betaling van afvalstoffenheffing ontvangen als bedoeld in de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw” en aan wie geen individueel inzamelmiddel voor het gescheiden aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval en restafval is verstrekt;

  • b.

   alleen groente-, fruit- en tuinafval en restafval mogen worden aangeboden;

  • c.

   Rest-afvalstoffen moeten in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd;

  • d.

   de inzamelcontainer wordt na gebruik gesloten;

  • e.

   geen afvalstoffen mogen naast de inzamelbakken dan wel op of naast de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

 • 4. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van het van gemeentewege verstrekte inzamelmiddel voor klein chemisch afval :

  • a.

   kca mag uitsluitend in de door of vanwege de gemeente verstrekte milieubox worden aangeboden bij de chemokar of de milieustraten van RD Maasland;

  • b.

   kca dient zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking te worden aangeboden;

  • c.

   wanneer het kca niet in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden, de aanbieder aan de inzamelaar aangeeft wat voor afval het betreft dan wel waarvan het afkomstig is;

  • d.

   kca-producten niet met elkaar gemengd mogen worden aangeboden;

  • e.

   de milieubox nooit onbeheerd op of aan de weg ter lediging mag worden aangeboden maar uitsluitend persoonlijk worden overhandigd aan medewerkers van de milieustraat of de chemocar;

  • f.

   de gebruiker/bewoner dient bij verhuizing, de milieubox onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel achter te laten.

 • 5. Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening, bepaalt het college dat:

  • a.

   textiel droog en schoon moet worden aangeboden in de daarvoor bestemde en door of namens de gemeente geplaatste textielcontainers, bij voorkeur in een afgesloten plastic zak en schoenen per paar aan elkaar gebonden;

  • b.

   glas, leeg (wit en bont gescheiden) en vrij van vervuiling moet worden aangeboden in de daarvoor bestemde en door of namens de gemeente/RD Maasland geplaatste bovengrondse glascontainers of ondergrondse voorzieningen;

  • c.

   PMD, leeg, in goed gesloten doorzichtige zakken worden aangeboden op de ophaaldagen.

  • d.

   oud papier en karton, droog, schoon, scheurbaar en gebundeld met touw dan wel in kartonnen dozen, in handzame hoeveelheden van maximaal 25 kg moet worden aangeboden

 • 6. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening kunnen oud papier en karton, grof huishoudelijk afval, kringloopgoederen en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 6. Tijdstip van aanbieden

Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden gesteld:

 • a.

  Inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in de afvalkalender en/of app “AfvalWijzer” en www.mijnafvalwijzer.nl. Voor groente-, fruit- en tuinafval en restafval is dit om uiterlijk 7.30 uur. In situaties waarbij temperaturen worden voorspeld van boven de 32 graden mogen de inzamelmiddelen op de dag voorafgaand aan de eerstvolgende vastgestelde inzameldag vanaf 22.00 uur worden aangeboden.

 • b.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag uit de openbare ruimte zijn verwijderd;

 • c.

  Van de milieuparken van RD Maasland kan gebruik worden gemaakt binnen de door RD Maasland vastgestelde dagen en tijdstippen;

 • d.

  De inzamelcontainers voor glas, textiel als bedoeld in artikel 10 mogen alleen worden gebruikt tussen 08.00 uur en 22.00 uur;

 • e.

  grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door RD Maasland in overleg met de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen van gemeente en RD Maasland (huis-aan-huis-blad, website, Mijnafvalwijzer etc.).

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 12, tweede lid bepaald het college dat vrijstelling wordt verleend voor het gescheiden aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in het kader van afvalpreventie en afvalscheiding voor scholen, gemeenschapshuizen of (sport)verenigingen welke deelnemen aan een pilotproject in dat kader.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 11 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,

Dhr. W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

Dhr. S.H.M. Strous