Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord - module 2

Geldend van 13-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord - module 2

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

EN DE BURGEMEESTER VAN GEMEENTE PEEL EN MAAS

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

 • Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

 • De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

 • Artikelen 160 en 171 Gemeentewet;

Overwegende dat:

 • de gemeente deelneemt aan module 2 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR);

 • de MGR voor de uitvoering van de taken in deze module mandaat/volmacht/machtiging nodig heeft van de deelnemende gemeenten;

BESLUITEN

 • 1. Ten behoeve van de uitvoering van de taken in module 2 van de MGR mandaat te verlenen aan de in bijgaand register genoemde bestuursorganen/functionarissen, werkzaam binnen de MGR, voor de genoemde bevoegdheden;

 • 2. Ten behoeve van de uitvoering van de taken in module 2 van de MGR volmacht/machtiging te verlenen aan de in bijgaand register genoemde bestuursorganen/functionarissen, werkzaam binnen de MGR, voor de genoemde (rechts)handelingen;

 • 3. Dat ondermandaat en subvolmacht/-machtiging verleend mag worden, binnen de voor de MGR geldende bevoegdhedenregeling, tenzij anders aangegeven in het bij dit besluit horende register;

 • 4. Dat dit besluit op 21 juni 2022 in werking treedt, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging regionale taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie OGGZ 2022.

Ondertekening

Aldus besloten op 30 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

De gemeentesecretaris,

Dhr. L. Breuker

De burgemeester,

Mevr. W.J.G. Delissen – Van Tongerlo

De burgemeester,

Mevr. W.J.G. Delissen – Van Tongerlo

Register mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord - module 2

Nr.

Gemandateerde bevoegdheid

Mandaat/volmacht/machtiging van

Mandaat/volmacht/machtiging aan

Voorwaarden

Algemeen

ALG 1

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

ALG 2

Het besluiten om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college

dagelijks bestuur

ALG 3

Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

ALG 4

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

ALG 5

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/

burgemeester

dagelijks bestuur

Inkoop

INK 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college vastgestelde inkoopstrategie

college

dagelijks bestuur

INK 2

Het uitvoeren van inkoopprocedures

college

dagelijks bestuur

INK 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

college

dagelijks bestuur

INK 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

college

dagelijks bestuur

INK 5

Het beoordelen van aanmeldingen, inschrijvingen en prijsopgaven

college

dagelijks bestuur

INK 6

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst

college

dagelijks bestuur

INK 7

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

college

dagelijks bestuur

INK 8

Het besluiten tot het aangaan van, en het ondertekenen van overeenkomsten (waaronder raam- en nadere overeenkomsten) met gegunde inschrijvers

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

Monitoring

MON 1

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de in de inkoopovereenkomsten benoemde gegevens ten behoeve van de regionale monitor

college

dagelijks bestuur

Contractmanagement

Alle onderstaande contractmanagement- bevoegdheden

 • -

  De bevoegdheden betreffen inkoopovereenkomsten in het sociaal domein die de MGR namens de gemeenten heeft gesloten

 • -

  De bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de aanbestedingsdocumenten en de contractafspraken

CTM 1

Het registreren en archiveren van (data uit) de overeenkomsten

college

dagelijks bestuur

CTM 2

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de informatie, rapportages en meldingen die deze op basis van de inkoopovereenkomsten dient te verstrekken

college

dagelijks bestuur

CTM 3

Het op verzoek van de aanbieder verstrekken van informatie die nodig is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst

college

dagelijks bestuur

CTM 4

Het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits

college

dagelijks bestuur

CTM 5

Het voeren van contractmanagementgesprekken met aanbieders

college

dagelijks bestuur

CTM 6

Het maken van afspraken met aanbieders over:

het oplossen van een geschil over de uitvoering van de inkoopovereenkomst

de mogelijke overname van verplichtingen in geval van ontbinding van een inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

CTM 7

Het vorderen van nakoming door een aanbieder

college

dagelijks bestuur

CTM 8

Het in gebreke stellen van een aanbieder

college

dagelijks bestuur

CTM 9

Het opleggen van een penalty op basis van de inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

CTM 10

Het indienen van een schadeclaim bij een aanbieder

college

dagelijks bestuur

CTM 11

Het opeisen van een boete bij een aanbieder

college

dagelijks bestuur

CTM 12

Het doen van een beroep vernietiging van (een onderdeel van) de inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

CTM 13

Het beëindigen van een inkoopovereenkomst (opzeggen, met wederzijds goedvinden beëindigen en ontbinden)

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 14

Het gebruik maken van de verlengingsmogelijkheden in een inkoopovereenkomst

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 15

Het besluiten tot, en ondertekenen van een wijziging van een inkoopovereenkomst in de gevallen die in de inkoopovereenkomst zijn benoemd

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

CTM 16

Het verlenen van toestemming aan aanbieders voor:

het doen van openbare mededelingen en uitgeven van persberichten met betrekking tot de inkoopovereenkomsten

het gebruiken van de gemeenten of de MGR als referentie

het overdragen van de uit de inkoopovereenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen

het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de inkoopovereenkomst

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

CTM 17

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

CTM 18

Het - in geval van transformatie of vereenvoudiging van producten en diensten - verlangen van een aanbieder dat hij zijn producten of diensten omzet naar de ontwikkelde alternatieve producten of diensten

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

CTM 19

Het maken van tussentijdse aanvullende (inhoudelijke en financiële) afspraken met een gecontracteerde aanbieder

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

 • -

  De afspraken passen binnen de doelstellingen die met de inkoopovereenkomst worden nagestreefd

 • -

  De bevoegdheid wordt uitgevoerd binnen het budget dat hiervoor in de regionale raming is opgenomen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget ‘onvoorzien’)

CTM 20

Het in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uitvoeren van:

materiële controles

detailcontroles

college

dagelijks bestuur

CTM 21

Het maken van afspraken met gecontracteerde aanbieders in het kader van de verlenging van hun inkoopovereenkomst.

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het budget dat hiervoor in de regionale raming is opgenomen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget ‘onvoorzien’)

CTM 22

Het vaststellen van de door de aanbieders in een jaar geleverde productie en het op basis daarvan vaststellen of de aanbieders nog iets te vorderen of te ontvangen hebben van de deelnemers

college

dagelijks bestuur

Financiën

FIN 1

Het ontvangen van facturen/declaraties van, en het verrichten van betalingen aan gecontracteerde aanbieders BW, MO en B&P conform de afspraken in de inkoopovereenkomsten

college

dagelijks bestuur

FIN 2

Het terugvorderen van bedragen van aanbieders conform de afspraken in de inkoopovereenkomsten

college

dagelijks bestuur

FIN 3

Het ontvangen van facturen/declaraties van, en het verrichten van betalingen aan de regiogemeenten ten behoeve van gemeentelijke betalingen van kosten die in de regionale raming BW, MO en B&P zijn vermeld

college

dagelijks bestuur

FIN 5

Het opstellen en tussentijds aanpassen van de regionale raming BW, MO en B&P

college

dagelijks bestuur

 • -

  na afstemming met de regionale beleidsmedewerkers

 • -

  opstellen: op basis van een vergelijking met de raming van het jaar daarvoor

FIN 6

Een onafhankelijk onderzoek opstarten indien een gemeente in enig jaar substantieel meer BW indicaties heeft afgegeven (die ten laste komen van het Regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de regionale raming BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen had mogen worden verwacht

college

dagelijks bestuur

Deze bevoegdheid is uitgesloten van de mogelijkheid tot het verlenen van een subvolmacht

FIN 7

Indien het onderzoek uit FIN 6 daartoe aanleiding geeft, aan de betrokken gemeente een financiële correctiemaatregel opleggen

college

dagelijks bestuur

 • -

  Deze bevoegdheid is uitgesloten van de mogelijkheid tot het verlenen van een subvolmacht

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd