Bevoegdhedenbesluit Provincie Overijssel

Geldend van 13-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-06-2019

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Commissaris van de Koning in Overijssel

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden aangaat

Gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 166 en artikel 176 van de Provinciewet en titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek

overwegende dat de leden van het college van gedeputeerde staten ieder hun eigen portefeuille hebben en het gewenst is dat zij hierin zelfstandige beslissingen kunnen nemen en handelingen verrichten die formeel als collegebeslissingen of -handelingen hebben te gelden.

overwegende dat het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten, het volmachtigen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het machtigen voor het verrichten van feitelijke handelingen een voor de gehele ambtelijke organisatie geldende regeling te hanteren,

besluiten vast te stellen het navolgende:

Bevoegdhedenbesluit Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • 1. In dit bevoegdhedenbesluit wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtelijk mandaat: de bevoegdheid van functionarissen werkzaam bij de provincie Overijssel, om namens Gedeputeerde Staten dan wel de CvdK een besluit te nemen of te besluiten tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling;

  • b.

   besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

  • c.

   bestuurlijk mandaat: de bevoegdheid van de portefeuillehouder en medeportefeuillehouder gezamenlijk, om namens Gedeputeerde Staten ten aanzien van een onderwerp uit de betreffende portefeuille, een besluit te nemen of te besluiten tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, alsmede tot het verrichten van alle (rechts)handelingen en besluiten die daaruit voortvloeien of noodzakelijkerwijs daaraan voorafgaan;

  • d.

   college: college van gedeputeerde staten van Overijssel;

  • e.

   CvdK: Commissaris van de Koning in Overijssel;

  • f.

   extern mandaat: de bevoegdheid van een functionaris werkzaam bij een organisatie niet zijnde de provincie Overijssel, om namens Gedeputeerde Staten een besluit te nemen of te besluiten tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

  • g.

   machtiging: de bevoegdheid om namens het college dan wel de CvdK handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

  • h.

   mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

  • i.

   mandaathouder: de portefeuillehouder(s) dan wel de functionaris, die bevoegd is tot uitoefening van een mandaat.

  • j.

   ondertekeningsmandaat: bevoegdheid om een door een bestuursorgaan genomen besluit te ondertekenen namens dat bestuursorgaan;

  • k.

   portefeuillehouder: ieder lid van gedeputeerde staten dat optreedt als beheerder van een bepaalde portefeuille, en een ander lid in de hoedanigheid van mede-portefeuillehouder als medebeheerder van die portefeuille;

  • l.

   volmacht: de bevoegdheid van een gedeputeerde of een functionaris werkzaam bij de provincie Overijssel, tot vertegenwoordiging van de publiekrechtelijk rechtspersoon provincie Overijssel in en buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 176 tweede lid Provinciewet.

 • 2. Op dit bevoegdhedenbesluit zijn de begripsbepalingen van de Organisatieregeling provincie Overijssel 2018 en diens opvolgers van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomstige toepassing: mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Het bepaalde met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van volmachten en machtiging, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 • 2. Dit bevoegdhedenbesluit is van overeenkomstige toepassing op alle mandaatbesluiten die in incidentele gevallen in aanvulling op het bevoegdhedenregister worden verleend.

Artikel 3 Bevoegdhedenregister

 • 1. Het college alsmede de CvdK stellen een bevoegdhedenregister vast, behorend bij dit bevoegdhedenbesluit.

 • 2. Het bevoegdhedenregister bevat:

  • a.

   bevoegdheden die krachtens mandaat, machtiging of volmacht kunnen worden uitgeoefend;

  • b.

   de daartoe bevoegde portefeuillehouders of functionarissen;

  • c.

   de voorwaarden verbonden aan de uitoefening van een bevoegdheid.

 • 3. Een bevoegdheid die blijkens het bevoegdhedenregister in ambtelijk mandaat kan worden uitgeoefend, mag tevens worden uitgeoefend in bestuurlijk mandaat.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

Het mandaat om namens Gedeputeerde Staten dan wel de CvdK een besluit te nemen, omvat tevens alle (voorbereidings)besluiten en andere rechtshandelingen die verband houden met de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 5 Passend binnen beleid en regelgeving

De uitoefening van mandaat past binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen en provinciaal beleid, met inbegrip van het bepaalde bij of krachtens de Financiële verordening provincie Overijssel 2016.

Artikel 6 Geen gebruik van bevoegdheid

 • 1. De mandaathouder is niet verplicht tot uitoefening van het mandaat.

 • 2. De mandaathouder oefent de gegeven bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft zoals bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7 Algemene machtiging

Machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel, voor zover die binnen de normale uitoefening van zijn functie passen.

Hoofdstuk 2 Bestuurlijk mandaat

Artikel 8 Vervangingsregeling

 • 1. Indien de portefeuillehouder afwezig is, wordt het bestuurlijk mandaat krachtens dit besluit uitgeoefend door de medeportefeuillehouder en een door het college aangewezen ander collegelid.

 • 2. Indien de medeportefeuillehouder afwezig is, wordt het bestuurlijk mandaat krachtens dit besluit uitgeoefend door de portefeuillehouder en een door het college ander aangewezen collegelid.

Artikel 9 Collegiale verantwoordelijkheid

 • 1. De portefeuillehouders stellen het college in kennis van krachtens bestuurlijk mandaat genomen besluiten.

 • 2. De portefeuillehouders stellen de CvdK in kennis van krachtens verleende volmacht verrichte handelingen.

Hoofdstuk 3 Ambtelijk mandaat

Artikel 10 Uitoefening mandaten

Eerst aangewezen voor het uitoefenen van het mandaat is de functionaris genoemd in het bevoegdhedenregister. Het aan de functionaris verleende mandaat geldt te allen tijde ook voor diens leidinggevende(n) aan wie die functionaris hiërarchisch ondergeschikt is.

Artikel 11 Directie

 • 1. Mandaat verleend aan de directie wordt uitgeoefend door de directieleden gezamenlijk.

 • 2. Indien een van beide directieleden afwezig is, wordt het mandaat uitgeoefend door het andere aanwezige directielid.

 • 3. Indien beide directieleden afwezig zijn, worden de bevoegdheden die aan de directie zijn verleend krachtens dit bevoegdhedenbesluit uitgeoefend door het hoofd eenheid dat door de directie is aangewezen.

Artikel 12 Vervangingsregeling hoofden eenheid

 • 1. Indien het hoofd eenheid afwezig is, wordt het mandaat uitgeoefend door het adjunct hoofd eenheid.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid kan het adjunct hoofd eenheid op het gebied van bedrijfsvoeringstaken het hoofd eenheid vervangen, op basis van een tussen hen afgesproken taakverdeling.

Artikel 13 Vervangingsregeling teamleiders

Indien de teamleider afwezig is, kunnen de bevoegdheden die hem zijn verleend krachtens dit bevoegdhedenbesluit worden uitgeoefend door een andere teamleider binnen de desbetreffende eenheid.

Artikel 14 Vervanging project- en programmaleiders

Indien een project- of programmaleider afwezig is, worden de bevoegdheden die hem zijn verleend krachtens dit bevoegdhedenbesluit uitgeoefend door de ambtelijk opdrachtgever.

Artikel 15 Controle en verantwoording ambtelijk mandaat

De functionarissen stellen de CvdK, het college, dan wel de betrokken portefeuillehouder(s) in kennis van krachtens mandaat genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door de CvdK, het college of de betrokken portefeuillehouder(s) van belang is.

Hoofdstuk 4 Ondertekening

Artikel 16 Ondertekeningsmandaat

 • 1. Het college staat de CvdK toe de ondertekening van stukken die van het college uitgaan op te dragen aan een ander lid van het college, de secretaris of een of meer andere provinciale ambtenaren.

 • 2. Bestuurlijk mandaat omvat niet de ondertekening van het genomen besluit, tenzij de CvdK de ondertekening heeft opgedragen.

 • 3. Ambtelijk mandaat omvat tevens de ondertekening van het genomen besluit.

Artikel 17 Wijze van ondertekening

 • 1. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen en wordt als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel [of de Commissaris van de Koning van Overijssel],

  • b.

   Met vriendelijke groet,

  • c.

   (handtekening)

  • d.

   (naam en functie)

 • 2. Een krachtens volmacht verrichte privaatrechtelijke rechtshandeling wordt namens de CvdK als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de provincie Overijssel,

  • b.

   Met vriendelijke groet,

  • c.

   (handtekening)

  • d.

   (naam en functie)

 • 3. Wanneer het besluit door GS of door de CvdK is genomen en dit door een provinciale ambtenaar wordt ondertekend in mandaat (ondertekeningsmandaat), dient uit het besluit te blijken dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen:

  • a.

   Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel /of de Commissaris van de Koning van Overijssel,

  • b.

   bij besluit van (datum en kenmerk)

  • c.

   met vriendelijke groet,

  • d.

   (handtekening)

  • e.

   (naam en functie)

 • 4. De krachtens machtiging gevoerde correspondentie vermeldt namens welk bestuursorgaan de correspondentie uitgaat en wordt als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel [of de Commissaris van de Koning] van Overijssel,

  • b.

   Met vriendelijke groet,

  • c.

   (handtekening)

  • d.

   (naam en functie)

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Bevoegdhedenbesluit provincie Overijssel’.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1. Dit bevoegdhedenbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 13 juni 2019 na de publicatie hiervan in het Provinciaal Blad.

 • 2. Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit bevoegdhedenbesluit worden ingetrokken:

  • a.

   Het bevoegdhedenbesluit van de CvdK in werking getreden op 1 november 1998, gewijzigd bij besluit van 14 maart 2003.

  • b.

   Het bevoegdhedenbesluit van het college van Gedeputeerde Staten, in werking getreden op 1 november 1998, gewijzigd bij besluit van 14 maart 2003 en 2 mei 2010.

Ondertekening

Bijlage 1 Bevoegdhedenregister Provincie Overijssel (voor alle eenheden)

Behorend bij het Bevoegdhedenbesluit Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning

Laatstelijk vastgesteld door:

Gedeputeerde Staten bij besluit van 28 juni 2022, kenmerk 2022/0108094

Commissaris van de Koning bij besluit van 28 juni 2022, kenmerk 2022/0108094

Afkortingen:

M: mandaat

V: volmacht

Mc: machtiging

D: delegatie

PH: portefeuillehouder

DIR: directie

HE: hoofd eenheid

Adj. HE: adjunct hoofd eenheid

AOG: ambtelijk opdrachtgever

TL: teamleider

PL: projectleider

PM: programmaleider1

MW: medewerker

Toelichting:

De in dit register vermelde bevoegdheden voor teamleiders en HE’s hebben steeds betrekking op de taken en medewerkers van de eigen

eenheid en in sommige gevallen specifiek van het team.

De vermelding “HE/adj. HE” betekent dat de betreffende bevoegdheid zowel door het HE alleen als door het adj. HE alleen kan worden uitgeoefend, op voorwaarde dat hierover een taakverdeling is afgesproken tussen het HE en adjunct van de betreffende eenheid. Zie ook artikel 12 tweede lid van het Bevoegdhedenbesluit. Bevoegdheid P.1 is een specifieke bevoegdheid van het adj. HE.

Aanwijzing en benoeming toezichthouders en functionarissen met bijzonder taken

Interne functionarissen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

A.1

Aanwijzing provincie-archivaris

 

BC

M

PH en mede-PH

 

A.2

Aanwijzing tot bedrijfshulpverlener cf Personeelshandboek

 

BV

Mc

 

HE/adj.HE

A.3

Aanwijzing en/of beëindiging van aanwijzing van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de integriteitscoördinator cf. het Personeelshandboek Provincie Overijssel

 

-

M

 

DIR

A.4

Aanwijzing en/of beëindiging van aanwijzing als vertrouwenspersonen integriteit en de integriteitscoördinator cf. bijlage bij de cao provinciale sector

 

-

M

 

DIR

A.5

Aanwijzing functionaris gegevensbescherming

 

BV

M

PH en mede-PH

 

A.6

Aanwijzing ambtenaar ex artikel 7.21 Waterwet

 

WK

M

PH en mede-PH

 

Toezichthouders

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

A.7

Aanwijzing toezichthouders als bedoeld in art. 5:11 Awb

 

Alle

M

 

HE

A.8

Op basis van de Scheepvaartverkeerswet en het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement aanwijzen van:

 • -

  de bevoegde autoriteit voor vaarwegen in beheer bij de provincie

 • -

  buitengewoon opsporingsambtenaren inzake de Scheepvaartverkeerswet

 • -

  personen bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen aan het scheepvaartverkeer inzake de Scheepvaartverkeerswet.

 

WK

M

 

HE

Externe deskundigen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

A.9

(her)Benoeming, installatie, toekennen van bezoldiging en het verlenen van tussentijds ontslag van c.q. aan (plv.) voorzitter, (plv.) leden en adviserende leden van landinrichtingscommissies, uitvoeringscommissies, voorbereidingscommissies en gebiedscommissies inrichting landelijk gebied.

 

NM

M

PH en mede-PH

 

A.10

(her)Benoeming, installatie, toekennen van bezoldiging en het verlenen van tussentijds ontslag van c.q. aan (plv.) voorzitter, (plv.) leden van de Commissie van deskundigen als bedoeld in 2.1.2. van de beleidsregel Natuur.

GS-besluit 16 juli 2013, kenmerk 2013/0215236.

NM

M

PH en mede-PH

 

A.11

Benoeming deskundigen voor advies over schadevergoeding als bedoeld in artikel 3.2.6.3 lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel

 

PD

M

 

TL

A.12

Benoeming van een schade-adviescommissie ter voorbereiding op een besluit naar aanleiding van een verzoek voor zover daartoe een provinciale regeling is vastgesteld.

Zie bijvoorbeeld planschaderegeling en beleidsregel nadeelcompensatie Ontwikkelopgave provincie Overijssel

BV

M

 

TL BVJZ

A.13

Doen van voordrachten aan de minister van EZ voor kandidaten van de Grondkamer.

Op grond van artikel 11 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Pacht.

NM

Mc

 

HE

A.14

Benoeming plaatsvervangend voorzitter en leden en plaatsvervangend leden hoofdstembureau.

Artikel E6 Kieswet

BC

M

PH en mede-PH

 

A.15

Benoeming leden van de Adviescommissie Sociaal Economische Raad Overijssel

 

EC

M

PH en mede-PH

 

A.16

Benoeming leden van Adviescommissie schade grondwater

 

RB

M

PH en mede-PH

 

BIBOB

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

B.1

Alle feitelijke handelingen ter voorbereiding op vragen advies aan bureau BIBOB.

 

Alle

Mc

 

TL

B.2

Advies vragen bij bureau BIBOB en informeren aanvrager hierover.

 

BC

Mc

 

TL

CULTUREEL ERFGOED

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

C.1

Adviseren o.g.v. Erfgoedwet aan de minister OCW over aanwijzing als beschermd of archeologisch monument buiten bebouwde kom.

 

EC

Mc

 

TL

C.2

Aanwijzing op verzoek van B&W van de betreffende gemeente van een depot voor archeologische vondsten.

 

EC

M

 

TL

C.3

Adviseren over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen, ingrijpend wijzigen, reconstrueren en/of herbestemmen van een rijksmonument buiten de bebouwde kom.

 

EC

Mc

 

TL

DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

D.1

Besluiten in het kader van een dwangsom niet tijdig beslissen zoals bedoeld in paragraaf 4.1.3.2 Awb.

 

Alle

M

 

TL

FINANCIEEL EN BESTUURLIJK TOEZICHT

Gemeenschappelijke regelingen en gemeenten

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

E.1

Goedkeuring van begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen op grond van art. 203, lid 1 Gemeentewet en art. 35, lid 6 Wgr.

 

BC

M

PH en mede-PH

 

E.2

Verlenen van goedkeuring aan besluiten tot wijziging van gemeentebegrotingen en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen op grond van art. 203 lid 1 Gemeentewet en art. 35 lid 6 Wgr.

 

BC

M

 

TL

E.3

Verlenen van toestemming aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen tot het doen van uitgaven op grond van art. 208 Gemeentewet en art. 35 lid 6 Wgr.

 

BC

M

 

TL

E.4

Verlenen van uitstel voor inzending van de begrotingen en jaarstukken van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op grond van art. 200 en art. 191, lid 2 Gemeentewet en art. 35, lid 6 Wgr

 

BC

M

 

TL

Wet herindeling

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

E.5

Besluiten op basis van de Wet algemene regels herindeling.

Voor zover niet voorbehouden aan Provinciale Staten.

BC

M

PH en mede-PH

 

Goedkeuring verboden handelingen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

E.6

Verlenen van ontheffing van de voor raadsleden, wethouders, leden van de rekenkamer, de secretaris, de griffier en leden van het bestuur van openbare lichamen geldende verboden handelingen op grond van art. 15, art. 41c, art. 81h en art. 101 Gemeentewet, art. 20 lid 2 van de Wgr.

 

BC

M

 

TL

E.7

Goedkeuren van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 43 lid 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, door leden van de gemeenteraad.

 

BC

M

 

TL

Interbestuurlijk toezicht Wabo

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

E.8

Afdoen melding vermeende taakverwaarlozing Wabo en Wro aan melder dat (na onderzoek) geen taakverwaarlozing aan de orde is.

 

NM/RB

Mc

 

TL

Interbestuurlijk toezicht FIDO

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

E.9

Goedkeuren van het aangaan van vaste schuld op grond van artikel 6 lid 3 van de Wet FIDO.

 

BC

M

PH en mede-PH

 

E.10

Geven van aanwijzingen o.g.v. van artikel 4 en 6 van de Wet FIDO.

 

BC

M

 

TL

E.11

Goedkeuren van een plan, van geldleningsbesluiten en het vaststellen van een maximum voor de schuld in rekening courant op grond van artikel 4 lid 3 van de Wet FIDO.

 

BC

M

 

TL

FINANCIËN

Ondersteuning financiële zaken

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

F.1

Betalingsverkeer; beschikkingsbevoegdheid banktegoeden

Het gaat hierbij om het daadwerkelijk ondertekenen van betalingsopdrachten etc. c.q. het beschikken over de liquide middelen. Voor de daadwerkelijke ondertekening dient een persoon te tekenen. De gemachtigden zullen worden aangewezen na goedkeuring door teamleider BVFIN. Dit zijn twee adviseurs en twee medewerkers P&C BVBFI

BV

V/Mc

 

TL BVBFI + MW BVBFI

F.2

Het doen van aangiftes inzake omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en opgaaf BTW compensatiefonds inclusief mogelijkheid om hiertoe een extern fiscaal adviseur (aangifte vpb) of de salarisadministrateur (aangifte loonheffing) te machtigen.

 

BV

Mc

 

TL BVBFI

F.3

Het doen van aanvraag teruggaaf dividendbelasting inclusief mogelijkheid om hiertoe een extern fiscaal adviseur te machtigen.

 

BV

Mc

 

TL BVBFI

F.4

Terugkoppeling van de kwartaalgegevens inzake geldelijk verkeer Wet FIDO.

 

BV

Mc

 

TL BVBFI

F.5

Retourneren van bankgaranties.

PM WK bevoegd indien het projecten van WK aangaat.

BV/WK

M/V

 

TL BVBFI/PM WK

F.6

Toekennen van de provinciale bijdrage aan het Sociaal Fonds en de personeelsvereniging binnen de gestelde kaders.

 

BV

M

 

He/adj. HE

F.7

Afrekenen van de bijdragen aan de Sociaal Economische Raad Overijssel.

 

EC

Mc

 

HE

F.8

Het verstrekken van informatie voor derden uit de provinciale begroting en jaarrekening.

Bv. Iv3 en SISA

BV

M

 

HE/adj. HE

F.9

Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst

Aan het aangaan van de vaststellingsovereenkomst gaat een zogenaamd vooroverleg vooraf.

BV

M/V

 

TL BVFIN

F.10

Besluit tot vervroegde verkoop van obligaties die aflossen in het lopende jaar, op basis van een rekenkundig onderbouwd positief advies van de externe vermogensbeheerder.

GS besluit van 19.01.2021 (2021/0012195)

BV

M

PH en mede-PH

 

F.11

Vaststellen aanbiedingsbrief waarmee de jaarstukken in het kader van SISA aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.

Onder de jaarstukken wordt verstaan de de jaarrekening en het jaarverslag als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, onderdeel a van de Financiële verhoudingswet, en de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, onderdeel b van de Financiële-verhoudingswet.

BV

M

 

TL BVFIN

Treasury

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

F.12

Uitzetten van gelden via markt transacties t.b.v. het kasbeheer met een looptijd < 2 jaar bij instellingen als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Treasury Overijssel 2014:

 • -

  Cat. A. bedragen minder of gelijk aan € 2,5 miljoen per transactie;

 • -

  Cat. B. bedragen t/m € 25 miljoen per transactie.

Binnen randvoorwaarden Uitvoeringsregeling Treasury Overijssel 2014. Het 4-ogen principe geldt doordat de treasurer afspraken controleert. Vervolgens tekent TL resp. (adj.) HE de opdracht voor uitvoering.

BV

Mc

 

Cat. A. TL BVBFI 

Cat. B: HE/adj. HE

F.13

Opnemen van gelden via markt transacties t.b.v. het aantrekken van gelden voor periodes > 2 jaar als bedoeld in het Treasury Statuut:

 • -

  Cat. A: bedragen minder of gelijk aan € 2,5 miljoen per transactie;

 • -

  Cat. B: bedragen t/m € 25 miljoen per transactie.

Totaal maximum bedragen: De schuld van de provincie wordt begrensd door de kasgeldlimiet en rente-risico-norm Wet FIDO.

Binnen de randvoorwaarden zoals hierboven (F.9) aangegeven en met inachtneming van het 4-ogen principe.

BV

Mc

 

Cat. A: TL BVBFI

Cat B: HE/adj. HE

Invordering van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke geldschulden

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

F.14

Het nemen van een invorderingsbeschikking in geval van:

 • -

  de invordering van een dwangsom;

 • -

  de invordering van kosten van bestuursdwang;

 • -

  de invordering van onverschuldigd betaalde subsidie.

 

PD

M

 

TL

F.15

Invordering van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke geldschulden, inclusief het gehele incassotraject, waaronder: invorderingsbeschikking, verrekening, uitstel van betaling, betalingsregeling, aanmaning, dwangbevel, inschakeling deurwaarder of incassobureau, beslaglegging, vaststelling wettelijke rente, kwijtschelding, afzien van invordering, stuiting verjaring.

Ziet op bevoegdheden titel 4.4. Awb, Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

BV

M/V

 

TL BVFIN

F.16

Treffen van een betalingsregeling bij vorderingen tot maximaal € 10.000,-, inhoudende dat binnen een jaar volledig betaald wordt en waarbij geen sprake is van andere vorderingen.

De betalingsregeling kan worden toegepast bij vorderingen uit overeenkomst en bij subsidievorderingen.

BV

M/V

 

MW BVFIN schaal 12 en hoger

F.17

Besluit op een individueel verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule overeenkomstig artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

BV

M

PH en mede-PH

 

GRONDZAKEN

Rechtshandelingen grond en onroerend goed/inzet grondbeleidsinstrumentarium

Alle onderstaande bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de daartoe gestelde kaders van het vigerende grondbeleid.

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

G.1

Besluit tot afwijzing van een aanbod tot verwerving van grond en/of opstallen of het besluit tot afwijzing van een aanbod tot zelfrealisatie van gronden.

 

PD

M/V

 

TL PDG

G.2

Voorlopige aanwijzing op basis van Wet voorkeursrecht gemeenten.

 

PD

M

 

DIR

G.3

Alle besluiten die kunnen worden genomen en rechtshandelingen die kunnen worden verricht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, nadat bij GS of PS besluit een (voorlopige) aanwijzing heeft plaatsgevonden.

O.a. besluit om tegen nader overeen te komen voorwaarden aan te kopen, verzoek aan rechtbank om prijsoordeel, instellen van rechtsmiddelen, inroepen van nietigheid van rechtshandelingen die afbreuk doen aan voorkeurspositie provincie.

PD

M/V/Mc

 

TL PDG

G.4

Alle besluiten en (rechts)handelingen ter uitwerking van het GS/PS besluit tot onteigenen, waaronder het starten en voeren van een administratieve en/of gerechtelijke procedure inclusief de mogelijkheid tot instellen (hoger) beroep en cassatie op grond van alle toepasbare titels van de Onteigeningswet.

Omvat onder meer: het doen van biedingen, voordracht van het onteigeningsverzoek aan de Kroon en dagvaarden rechthebbenden.

PD

M/V/Mc

 

TL PDG

G.5

Het aangaan van overeenkomsten waarin een of meer van de navolgende afspraken zijn opgenomen:

 • -

  particuliere zelfrealisatie;

 • -

  gedoogovereenkomst;

 • -

  vervreemding, verwerving en ruiling van onroerende zaken of beperkte rechten daarop;

 • -

  vervreemding van een bouwrecht;

 • -

  overeenkomst van ruilverkaveling als bedoeld in de Wilg;

 • -

  het vestigen van beperkte rechten of aangaan van kwalitatieve verplichtingen;

 • -

  (erf)pacht, (ver)huur of bruikleen,;

 • -

  inspanningsverplichting tot wijziging van de bestemming of het toegestane gebruik van een perceel, of tot verlening van een omgevingsvergunning met hetzelfde doel;

 • -

  betaling van schadevergoeding of nadeelcompensatie/planschade.

 • a.

  Uitsluitend onbeperkt in waarde indien en voor zover passend binnen een door GS vastgestelde grondstrategie, verwervings- of vervreemdingsplan als bedoeld in de vigerende Nota Grondbeleid, of binnen landelijke regelingen die door de provincie in uitvoering zijn genomen (zoals de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden). Onder verwervingsplan wordt tevens GS besluitvorming verstaan in het kader van Revolving Fund. Bij gebreke van een verwervingsplan is TL PDG bevoegd over te gaan tot aankopen van onroerende zaken tot € 50.000, en na voorafgaande toestemming HE PD, bevoegd over te gaan tot aankopen van onroerende zaken tot maximaal € 1.000.000. Onroerende zaken of beperkte rechten daarop van de provincie die niet zijn opgenomen in een verwervings- of vervreemdingsplan kunnen worden vervreemd (waaronder ruil) als de waarde niet hoger is € 1.000.000. TL PDG is bevoegd tot vervreemding van onroerende zaken waarvan de verplichting voortvloeit uit eerder door BBL aangegane verplichtingen.

 • b.

  De directie is bevoegd tot het vervreemden van onroerende zaken of beperkte rechten daarop van de provincie die niet zijn opgenomen in een verwervings- of vervreemdingsplan als de waarde hoger is dan € 1.000.000 tot aan maximaal € 3.000.000.

PD

M/V/Mc

 
 • a.

  TL PDG

 • b.

  DIR

G.6

Het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van alle noodzakelijke (rechts)handelingen jegens de betreffende overheid inzake een wenselijk geachte ontwikkeling op een perceel, zoals:

 • -

  rood voor rood- overeenkomsten;

 • -

  anterieure overeenkomsten;

 • -

  maken van afspraken over een specifieke bestemmingswijziging vooruitlopend op een verkoop van onroerend goed;

 • -

  maken van afspraken over een bestemmingswijziging in het kader van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden, dan wel een opvolger van deze regeling;

 • -

  aanvragen van vergunningen, doen van meldingen, wijziging tenaamstelling.

 

PD

M/V/Mc

 

TL PDG

G.7

Ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten betreffende onroerende zaken voor zover het aangaan hiervan door of namens GS is besloten

 

PD

V

 

TL PDG

G.8

Verwerven van onroerende zaken of daarop gevestigde beperkte rechten krachtens taakstelling naar aanleiding van een door GS vastgesteld Wilg-Inrichtingsplan.

 

PD

M/V

 

TL PDG

Zakelijke rechten

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

G.9

Vestiging van zakelijke rechten voor zover de waarde van de grond het bedrag van € 1.000.000,- niet te boven gaat.

Onder zakelijke rechten wordt ook verstaan de kwalitatieve verplichting (persoonlijk recht met zakelijke werking)

PD

M/V

 

TL PDG

G.10

Afstand en opzegging van beperkt zakelijke rechten.

 

PD

M/V

 

TL PDG

JURIDISCHE PROCEDURES ALGEMEEN

Bezwaar, beroep, zienswijzen algemeen (rechtsgedingen en klachten op gebied personeelszaken: zie onderdeel personeelszaken)

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

H.1

Inbrengen van zienswijzen namens de provincie Overijssel. De bevoegdheid geldt in de situatie dat er sprake is van een spoedeisend belang i.v.m. veiligstellen termijn.

De standaard werkwijze is via GS. Alleen bij spoedeisendheid treedt TL op, na afstemming met de portefeuillehouder.

Alle

M/V

 

TL

H.2

Besluiten tot het voeren van publiekrechtelijke rechtsgedingen, waaronder het indienen van bezwaar en het instellen van beroep, hoger beroep, incidenteel hoger beroep en het doen van verzet.

 

Alle

M/V

PH en mede-PH

 

H.3

Besluiten tot het voeren van publiekrechtelijke rechtsgedingen, waaronder het indienen van pro forma bezwaar, beroep, hoger beroep, incidenteel hoger beroep en het doen van verzet.

Geldt alleen indien nodig ter sauvering van termijnen en zo mogelijk in afstemming met PH.

BV

M/V

 

TL BVJZ

H.4

Verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van GS of de CvdK voor het bijwonen en/of optreden namens de provincie tijdens (hoor)zittingen van een bij de wet ingesteld orgaan dat is belast met rechtspraak.

 

Alle

Mc

 

HE/adj. HE

H.5

Besluit op grond van artikel 158 lid 1, sub e Provinciewet tot het voeren van verweer in een bestuursrechtelijke procedure.

 

Alle

M

 

TL

H.6

Besluiten op bezwaar voor zover strekkende tot kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar, alsmede het beslissen op een uit dat bezwaar voortkomend verzoek tot proceskostenvergoeding.

 

BV

M

 

TL BVJZ

H.7

Besluiten op bezwaar, waarbij het bestreden primaire besluit in ambtelijk mandaat genomen is, alsmede het beslissen op een uit dat bezwaar voortkomend verzoek tot proceskostenvergoeding.

Primaire besluiten o.b.v. GS-mandaat mogen bij B.O.B. niet via GS-mandaat.

BV

M

PH en mede-PH

 

H.8

Besluiten op een verzoek tot proceskostenvergoeding, waarbij het bestreden primair besluit naar aanleiding van het bezwaar al is herzien.

 

BV

M

 

TL BVJZ

H.9

Nemen/ondertekenen van verdagingsbesluiten.

 

BV

M/Mc

 

TL BVJZ, TL BVPO, behandelend mw

H.10

Besluiten op een verzoek om rechtstreeks beroep op de rechter toe te staan (prorogatie).

 

BV

M

 

TL BVJZ

H.11

Maken van bezwaar tegen door bestuursorganen opgelegde belastingen of heffingen betreffende gronden bij de provincie in eigendom.

 

PD

M

 

TL PDG

Mediation

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

H.12

Verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van GS of CvdK voor het bijwonen en/of optreden namens de provincie tijdens mediationbijeenkomsten.

*PH: bij voorbereidingsbesluit c.q. primair besluit door PS/GS/CvdK en in geval primair besluit door ander BO is genomen en hier adm. beroep tegen open staat.

* DIR: bij voorbereidingsbesluit/ primair besluit inzake rechtspositie medewerkers.

* (Adj.) HE: bij voorbereidingsbesluit/ primair besluit in ambtelijk mandaat en privaatr. rechtshandelingen en overige handelingen.

Alle

Mc

PH en mede-PH

DIR

He/adj.HE

H.13

Mediationovereenkomst

Betreft zowel overeenkomst bij start als vaststellingsovereenkomst.

* PH: bij voorbereidingsbesluit c.q. primair besluit door GS en in geval primair besluit door ander BO is genomen en hier adm. beroep tegen open staat.

*DIR: bij voorbereidingsbesluit/ primair besluit inzake rechtspositie medewerkers.

*(Adj.) HE: bij voorbereidingsbesluit/ primair besluit in ambtelijk mandaat en privaatr. rechtshandelingen en overige handelingen.

Let op: indien voorbereidingsbesluit cq primair besluit is genomen door CvdK of PS, dan ondertekenen deze organen de overeenkomst.

Alle

M/V

PH en mede-PH

DIR

HE/adj. HE

Klachten

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

H.14

Buiten behandeling laten van klachten.

In dit geval wordt CvdK op de hoogte gesteld van de klacht en de wijze van afhandeling.

BV

M

 

TL BVJZ

H.15

Besluiten op klachten, met uitzondering van complexe en bestuurlijk gevoelige zaken

GS besluit van 26-11-2019

BV

M

PH en mede-PH

 

Civielrechtelijke procedures

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

H.16

Besluiten namens de provincie privaatrechtelijke rechtsgedingen te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, betreffende een vordering van de provincie.

< € 50.000,-

BV

M/V

 

TL BVJZ

< € 200.000,-

BV

M/V

 

HE

H.17

Het voeren van verweer in door derden aanhangig gemaakte civiele procedures en hiertoe een advocaat opdracht te geven het rechtsgeding te doen voeren.

Het gaat hier om alle soorten civielrechtelijke procedures, inclusief hoger beroepen en cassatie, alsmede kort gedingprocedure als bedoeld in de artikelen 254 en 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.)

BV

M/V

 

TL BVJZ

Machtigen externen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

H.18

Het machtigen van een externe opdrachtnemer tot het verrichten van feitelijke handelingen voor zover nodig ten behoeve van uitvoering van werken, diensten of beheer van provinciale eigendommen waarvoor door of namens de provincie opdracht is gegeven.

Waaronder het aanvragen van een vergunning of ontheffing en het doen van meldingen.

Alle

Mc

 

TL, PM, PL,

MOBILITEIT, OPENBAAR VERVOER & (VAAR)WEGEN

Openbaar vervoer

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

I.1

Vaststellen van regionaal geldende tarieven in het openbaar vervoer:

 • a.

  conform de jaarlijkse indexatie;

 • b.

  betreffende landelijke (gezamenlijke) producten, het basistarief en landelijke en regionale actieproducten.

 

RB

M

 

TL

I.2

Vaststellen van regionaal geldende tarieven in het openbaar vervoer betreffende grote wijzigingen (zoals nieuwe producten, afschaffen van producten, forse extra tariefsverhogingen boven de indexatie) in tarieven.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

I.3

Vaststellen van verdelingen ten behoeve van opbrengstenverdelingen van landelijke of bovenregionale producten.

 

RB

M

 

TL

I.4

Verstrekken van subsidies voortvloeiende uit een aanbesteding Openbaar Vervoer en alle daarmee samenhangende besluiten en (rechts)handelingen inclusief het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met rechtspersonen ter uitvoering daarvan.

 

RB

M

 

HE

I.4a

Besluiten voortvloeiende uit een aanbesteding gerelateerd aan Openbaar Vervoer en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen inclusief het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met rechtspersonen ter uitvoering daarvan.

Binnen de door GS daartoe vastgestelde aanbestedingsstrategie.

RB

M/V/Mc

 

HE

I.5

Wijzigingen van de concessies (bv. Dienstregelingswijzigingen) en contracten tot een bedrag van maximaal € 100.000,- per wijziging per jaar met een totaal maximum van € 500.000,- per jaar per concessie/contract.

 

RB

M/V

 

TL

I.6

Wijzigingen van de concessies (bv. Dienstregelingswijzigingen) en contracten: > € 100.000,- per wijziging per jaar met een totaal

> € 500.000,- per jaar per concessie/contract.

 

RB

M/V

PH en mede-PH

 

I.7

Besluiten tot het vaststellen van (nieuwe) aanpassingen en aanvullingen op concessiebeschikkingen openbaar vervoer en overige contracten.

 

RB

M/V

PH en mede-PH

 

I.8

Besluiten tot het verlenen van een bonus in het kader van de exploitatie openbaar vervoer en daaraan gerelateerde onderwerpen op basis van de door GS verleende concessies.

Binnen de door GS vastgestelde financiële kaders zoals verwoord in meerjarenafspraken, concessies en exploitatieovereenkomsten.

RB

M

 

HE

I.9

Besluiten tot het opleggen van een malus / boete in het kader van de exploitatie openbaar vervoer en daaraan gerelateerde onderwerpen op basis van de door GS verleende concessies.

Binnen de door GS vastgestelde financiële kaders zoals verwoord in meerjarenafspraken, concessies en exploitatieovereenkomsten.

RB

M

 

HE

I.10

Wijzigen van aanbestedingsdocumenten naar aanleiding van Nota’s van Inlichtingen.

 

RB

M

 

TL

I.11

Uitoefenen lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging en besluiten tot het aangaan van verplichtingen voor zover het aangaan van die verplichtingen betrekking hebben op wettelijke bevoegdheden.

GS besluit van 10 december 2019, kenmerk 2019/0364067.

RB

M/V

 

TL

Waterstaatswet

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

I.12

Aanschrijvingen m.b.t. het betreden van particuliere terreinen op basis van de Waterstaatswet.

 

WK

M

 

MW juridisch beheer , PL, PM

Scheepvaart en binnenvaart

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

I.13

Verlenen van een ontheffing, vergunning, vrijstelling, toestemming, goedkeuring of het aannemen van een melding op grond van:

 • -

  de Scheepsvaartverkeerswet

 • -

  het Binnenvaartpolitiereglement

 • -

  hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Overijssel

 • -

  de bij op krachtens bovenstaande regelingen geldende uitvoeringsbesluiten van GS.

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.14

Aannemen van een melding inzake een algemene ontheffing op grond van:

 • -

  de Scheepvaartverkeerswet

 • -

  het Binnenvaartpolitiereglement

 • -

  hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Overijssel

 • -

  de bij of krachtens bovenstaande regelingen geldende uitvoeringsbesluiten van GS

Ziet op de bevoegdheid voor scheepvaartmeesters en rayoninspecteurs die de coördinatie van vergunningen/ontheffingen in het takenpakket hebben.

WK

M

 

MW specialisme schaal 8 en MW operatie schaal 7

I.15

Verkeersbesluiten en vrijstellingsbesluiten op grond van de Scheepvaartverkeerswet en Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en het Binnenvaartpolitiereglement.

 

WK

M

 

TL

I.16

Verlenen van ontheffingen van de in het verkeersbesluit voor het Reevediep gestelde gebods- en verbodsbepalingen.

GS besluit van 16 april 2019, kenmerk 2019/0076475

WK

M

 

TL

I.17

Nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen (BABS) en het geven van toestemming voor het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen aan derden.

Ziet op de bevoegdheid voor medewerkers die de coördinatie hiervan in hun takenpakket hebben.

WK

Mc

 

MW juridisch beheer/ MW Realiseren en Ondersteunen WKVIB schaal 9

I.18

Afwijzing verkeersbesluiten inzake Scheepvaartverkeerswet.

 

WK

M

 

TL

I.19

Vaststellen van de bedieningstijden van sluizen en bruggen.

 

WK

M

 

TL

Wegenverkeerswet

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

I.20

Verlenen van een ontheffing, vergunning, vrijstelling, goedkeuring of aannemen van een melding op grond van:

 • -

  hoofdstuk 5 van de Omgevingsverordening Overijssel

 • -

  de bij of krachtens bovenstaande verordening geldende uitvoeringsbesluiten van GS

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.21

Aannemen van een melding inzake een algemene ontheffing op grond van:

 • -

  hoofdstuk 5 van de Omgevingsverordening Overijssel;

 • -

  de bij of krachtens bovenstaande verordening geldende uitvoeringsbesluiten van GS

Ziet op de bevoegdheid van rayoninspecteurs die de coördinatie van vergunningen/ontheffingen in het takenpakket hebben.

WK

M

 

MW operatie schaal 7

I.22

Nemen van verkeersbesluiten inzake de Wegenverkeerswet 1994.

 

WK

M

 

TL

I.23

Nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen op basis van het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, Wegenverkeerswet 1994 en het geven van toestemming voor het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen aan derden.

Ziet op de bevoegdheid voor medewerkers die de coördinatie hiervan in hun takenpakket hebben.

WK

Mc

 

MW juridisch beheer/ MW realiseren en ondersteunen WKVIB schaal 9

I.24

Geven van aanwijzingen tot het nemen van een verkeersbesluit voor gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom en de afwijzingen van verzoeken hiertoe.

 

WK

M

PH en mede-PH

 

I.25

Ontheffingverlening voor wedstrijden (inzake de Wegenverkeerswet 1994).

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.26

Ontheffingverlening ten behoeve van afwijkende voertuigen inzake Regeling Voertuigen, regeling tot uitvoering van hoofdstukken 3 en 4 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.27

Ontheffingverlening ten behoeve van ge- en verbodsbepalingen, alsmede van verkeersborden en verkeerstekens (Wegenverkeerswet 1994/RVV 1990).

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.28

Verlenen van een vrijstelling RVV 1990 voor personeel van de provincie Overijssel c.q. voor aannemers en hun personeel ten behoeve van de uitvoering van taken op het gebied van water, milieu en verkeer.

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.29

Het in het kader van de Regeling uitwegen opleggen van nadere voorwaarden en het wijzigen van nadere voorwaarden aan een melding.

 

WK

M

 

MW juridisch beheer

I.30

Wijzigen van de standaardtekening betreffende vormgeving en constructie uitwegen en doorsteken, als aangegeven in bijlage 1 Regeling uitwegen.

 

WK

M

 

TL

I.31

Geven van advies aan gemeenten op grond van de regeling uitwegen.

 

WK

Mc

 

MW juridisch beheer

I.32

Verlenen van toestemming en het verstrekken van gegevens en informatie inzake ontheffingverlening voor exceptioneel transport aan de RDW op grond van artikel 149b Wegenverkeerswet 1994.

Ziet op de bevoegdheid voor medewerkers die de coördinatie hiervan in het takenpakket hebben.

WK

Mc

 

MW realiseren en ondersteunenWKVIB schaal 9

Commissie regionaal overleg Twente Airport

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

I.33

Goedkeuring werkplan en begroting van de commissie regionaal overleg Twente Airport (CROTA).

 

NM

M/Mc

 

TL NMCO

NATUURBEHEER EN LANDINRICHTING

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

J.1

Vaststelling (ontwerp)-Natuurbeheerplan.

Het Natuurbeheerplan is verankerd in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

NM

M

PH en mede-PH

 

Wet Natuurbescherming

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

J.2

Aanschrijving in de zin van artikel 2:4 Wnb.

 

PD/NM

M

 

TL

J.3

Mededeling van het voornemen om feitelijke handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000 gebied.

Omvat alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering alsmede ter voorkoming van inzet van de gedoogplicht.

PD

M/V/Mc

 

TL PDG

Landinrichting: Van toepassing voor de landinrichtingsprojecten onder de Wet Inrichting Landelijke Gebied (WILG)

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

K.1

Wijzigen van een inrichtingsplan.

Zie ook GS-besluit 4 juni 2013, kenmerk 2013/0099001

NM

M

PH en mede-PH

 

K.2

Decharge verlenen aan uitvoeringscommissies (artikel 7 Reglement uitvoeringscommissies inrichting landelijk gebied).

Na beëindiging werkzaamheden en overdracht archief.

NM

M

PH en mede-PH

 

K.3

Behartigen van de belangen als eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker in landinrichtingsprojecten.

 

PD

M/V/Mc

 

TL PDG

K.4

Indienen van verzoeken tot afkoop van ruilverkavelings- of landinrichtingsrenten of belastingen.

 

PD

Mc

 

TL PDG

K.5

Vaststellen correctiefactor (artikel 90 lid 4 WILG).

GS-besluit 12 december 2017, kenmerk 2017/0418172.

NM

M

 

TL NMCO

Revolving fund

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

K.6

Beslissen op aanvragen voor de inzet van het Revolving Fund, met een waarde van maximaal € 1.000.000. voor zover passend binnen eerder daartoe door GS vastgestelde kaders.

Kaders vastgesteld bij:

GS-besluit van 12 oktober 2004, kenmerk RWB/2004/3613 en

GS-besluit van 8 februari 2005, kenmerk LNL/2005/447

PD

M

 

HE

K.7

Beslissen op aanvragen voor verlenging of beëindiging van de inzet van het Revolving Fund.

GS besluit 10 april 2012, kenmerk 2012/0093368

PD

M

 

TL PDG

NOTARIËLE RECHTSHANDELINGEN EN KADASTER

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

L.1

Verrichten van alle noodzakelijke (rechts)handelingen ten behoeve van notariële akten die voortvloeien uit of samenhangen met een bestaand besluit inzake inzet van een grondbeleidsinstrument tevens inhoudende de mogelijkheid van substitutie aan medewerkers van het notariaat.

Omvat tevens:

 • -

  verklaringen inzake de status quo van eerder door de provincie verkregen rechten;

 • -

  rectificaties als bedoeld in artikel 59 Kadasterwet van gepasseerde akten voor zover het betreft wijzigingen van geringe betekenis.

PD

V/Mc

 

TL PDG

L.2

Vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte bij het passeren van notariële akten.

 

Alle

V

 

TL

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

M.1

Alle besluiten in het kader van verzoeken op grond van de Wet open overheid en de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

 

Alle

M

 

HE/adj. HE

M.2

Alle besluiten in het kader van verzoeken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

BV

M

 

HE/adj. HE

OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten algemeen

Van toepassing indien er geen bijzondere regeling voor een overeenkomst is. Onder ‘besluiten tot’ valt zowel voornemen tot gunnen als definitief gunnen. In geval van raamovereenkomsten zijn de bepalingen van toepassing op zowel de raamovereenkomsten als op de nadere overeenkomsten die hieruit voortvloeien, inclusief deelopdrachten. Als de waarde van een overeenkomst onbepaald is, bv een duurcontract voor onbepaalde tijd, dan wordt qua waarde van de overeenkomst aangesloten bij het aanbestedingsrecht en wordt uitgegaan van een waarde over 4 jaar.

Bij wijziging of ontbinding is de waarde van de wijziging dan wel de ontbinding bepalend voor het niveau van de bevoegdheid (dus voor wijziging van € 20.000,- op contract van € 1.000.000,- is TL bevoegd.)

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.1

Ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten voor zover het aangaan hiervan door GS is besloten.

Betreft overeenkomsten die niet in mandaat zijn besloten.

Alle

V

 

HE

N.2

Overeenkomsten diensten en leveringen zijnde overheidsopdrachten in de zin van de Aanbestedingswet en overige op geld waardeerbare privaatrechtelijke overeenkomsten, niet zijnde een overheidsopdracht in de zin van de Aanbestedingswet

< € 3.000.000,-

Alle

M/V

 

DIR

 
 

< Europese aanbestedingsgrens

Alle

M/V

 

HE/adj. HE, PM en PL >schaal 13, niet zijnde inhuur

 
 

< € 50.000,-

Alle

M/V

 

TL, PM en PL niet zijnde inhuur

 
 

< € 1.500,-

BC

M/V

 

TL BCC, MW traffic

N.2a

Privaatrechtelijke overeenkomsten die niet op geld waardeerbaar zijn.

 

Alle

M/V

 

TL

N.3

Overeenkomsten werken

< € 3.000.000,-

Alle

M/V

 

DIR

 
 

< € 1.000.000,-

Alle

M/V

 

HE/adj. HE, PM en PL > schaal 13, niet zijnde inhuur

 
 

< € 125.000,-

Alle

M/V

 

TL, PM en PL niet zijnde inhuur

N.4

Het besluiten tot afwijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid provincie Overijssel.

Betreft interne instructie

Alle

M

 

DIR

N.5

Het nemen van een besluit tot definitieve gunning indien besluit tot voorlopige gunning door GS is gedaan en de definitieve gunning hiermee in overeenstemming is.

Deze bevoegdheid voorkomt dat GS twee keer moet besluiten over dezelfde gunning.

Alle

M/V

 

TL, PM WK

N.6

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een contractueel geschil, met een financiële waarde van:

 • a.

  < € 600.000,-

Contractuele geschillen zijn onder meer geschillen over meer/minderwerk, nakoming, ontbinding, contractuele boetes. Het drempelbedrag is maximaal 20% van de bevoegdheidsgrens genoemd in N.2/N.3

Alle

M/V

 

Directie

 • b.

  (1) Leveringen en diensten: tot aan 20% van de Europese aanbestedingsgrens;

  (2) Werken: < € 200.000,-

 

Alle

M/V

 

HE/adj. HE, PM en PL>schaal 13, niet zijnde inhuur

 • c.

  (1) Leveringen en diensten < € 10.000,-

  (2) Werken € 25.000,-

 

Alle

M/V

 

TL, PM en PL niet zijnde inhuur

Bijzondere overeenkomsten

Regeling bijzondere overeenkomsten gaat voor op regeling overeenkomsten algemeen. Indien in de bijzondere regeling geen bepaling over financiële waarde van de overeenkomst is opgenomen, dan zijn de drempelbedragen van de artikelen N.2 en N.3 van overeenkomstige toepassing.

Overeenkomsten Ontwikkelopgave Natura 2000

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.7

Overeenkomsten < € 5.000.000,- betreffende de Ontwikkelopgave Natura 2000.

Betreft overeenkomsten voor genoemde projecten die geldelijke waarde vertegenwoordigen. Onder besluiten tot valt zowel voornemen tot gunnen als definitief gunnen.

NM

M/V

PH en mede-PH

 

N.7a

Beheersovereenkomsten en kostenverdelingsovereenkomsten.

 

NM

M/V

 

TL, PL

Overeenkomsten infrastructuur

NB

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.8

Overeenkomsten betreffende Vechtdalverbinding (N 340/N377)

≥ € 5.000.000,-

WK

M/V

PH en mede-PH

 
 
 

< € 5.000.000,-

WK

M/V

 

HE/AOG

N.9

Beheersovereenkomsten en kostenverdelingsovereenkomsten, alsmede overeenkomsten over de bediening van kunstwerken door/voor andere beheerders van kunstwerken.

 

WK

M/V

 

TL, PL, PM

N.10

Planschadeovereenkomsten, waarbij voorafgaand een planschade risicoanalyse is uitgevoerd

Risico < € 3.000.000

WK

M/V

 

Directie

 
 

Risico < Europese aanbestedingsgrens voor diensten en leveringen

 
 
 

HE/adj. HE

 
 

Risico < € 50.000,-

 
 
 

TL, PM

N.11

 • a.

  Het aanschaffen van motorbrandstoffen;

 • b.

  het laten verrichten van onderhoud en/of kleine reparaties, per geval tot een max. bedrag van € 3.500,-;

 • c.

  het verstrekken van opdrachten en het doen of aannemen van leveranties, per geval tot een max. bedrag van € 1.500,-

 

WK

M/V

 

MW rayon schaal 6

Bestuursovereenkomsten en bevoegdhedenovereenkomsten

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type | Bestuurlijk | Ambtelijk

N.12

Bestuursovereenkomsten/ intentieverklaringen

Betreft overeenkomsten met beleidsmatig karakter

Alle

Geen mandaat/volmacht

N.13

Bevoegdhedenovereenkomst

Betreft een overeenkomst met bepalingen over de wijze waarop de provincie haar publiekrechtelijke bevoegdheden zal inzetten.

Alle

Geen mandaat/volmacht

N.14

Samenwerkingsovereenkomst, zonder beleidsmatig karakter, met een medeoverheid waarin afspraken worden vastgelegd:

 • a.

  over het door of voor een medeoverheid uitvoeren van werken of diensten met een financiële component (1) werken < € 1.000.000,-

  (2) diensten < Europese aanbestedingsgrens; of

 • b.

  op uitvoerend/operationeel niveau, zonder financiële component.

 

Alle

M/V

 

HE

N.14

a

Overeenkomsten met projectpartners in het kader van Europese projecten.

Hierbij gaat het om documenten als bv. een intentieverklaring of een samenwerkingsovereenkomst. Het betreft overeenkomsten zonder beleidsmatig karakter.

Alle

M/V

 

HE

Verwerkersovereenkomst

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.15

Verwerkersovereenkomst/overeenkomst tussen twee (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken

Betreft overeenkomst in de zin van de AVG. Omvat ook de bevoegdheid tot verlenen toestemming inschakelen subverwerker.

Alle

M/V

 

TL, PL, PM

Verzekeringen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.16

Verzekeringsovereenkomst

 

BV

M/V

 

TL BVJZ

Beheer provinciale eigendommen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.17

Overeenkomsten tot verkopen of bezwaren, verhuren en verpachten van roerende en onroerende zaken t.b.v. beheer van provinciale eigendommen.

< € 227.000,-

BV

M/V

 

TL BVFAC

N.18

Overeenkomsten tot:

 • -

  huur en verhuur,

 • -

  pacht,

 • -

  ingebruikneming,

 • -

  vestigen van zakelijke rechten als opstal en erfpacht,

 • -

  beheer en onderhoud van provinciale eigendommen.

 

BV

M/V

 

HE

N.19

Stuiten lopende verjaring voor onroerende zaken.

 

PD/WK

M/V

 

TL

N.20

Verlenen van toestemming voor schadebestrijding overeenkomstig artikel 3.15 lid 7 Wet natuurbescherming.

 

BV

M/V

 

TL BVFAC

N.21

Verhuur jachtrecht

 

BV/PD

M/V

 

TL BVFAC/TL PDG

N.22

Het verlenen van toestemming met betrekking tot provinciale eigendommen en het aangaan van overeenkomsten, voor zover deze handelingen in het kader van beheer worden verricht, zoals:

 • -

  verpachten, verhuren en in bruikleen geven van aan de provincie toebehorende onroerende zaken en rechten;

 • -

  het vestigen van beperkte rechten op aan provincie toebehorende onroerende zaken en rechten;

 • -

  pachten, huren en in bruikleen nemen van aan derden toebehorende onroerende zaken;

 • -

  dagelijks beheer en onderhoud;

 • -

  het verhuren van visrechten;

 • -

  - het verlenen van schriftelijke toestemming om te vissen en het verstrekken van machtiging om namens provincie dergelijke toestemmingen te verlenen;

 • -

  het in vervolg op een verkregen vrijstelling verlenen van toestemming voor het uitoefenen van bestrijdingshandelingen tegen schadeveroorzakende vogels en dieren en betreden van gronden daartoe;

 • -

  het verlenen van toestemming voor het leggen van een leiding of kabel;

 • -

  het aanvragen van een vergunning, ontheffing, doen van meldingen en wijzigen van tenaamstelling.

en verder alle overige handelingen die ten dienste staan aan het beheer van provinciale eigendommen e.e.a. met de macht van substitutie.

 

PD

M/V/Mc

 

TL PDG

N.23

Het doen van meldingen voor het laten uitvoeren van bodemkundig onderzoek op provinciale grond/infrastructuur en het verstrekken van machtigingen om deze meldingen namens provincie te doen.

 

WK

Mc

 

MW juridisch beheer

Bijzondere overeenkomsten diversen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

N.24

Toestemming voor gebruik provinciaal wapen in communicatieve uitingen.

 

BC

V

 

HE

N.25

Tekenen van een EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines.

Verklaring op basis van Warenwetbesluit machines op grond van Europese machinerichtlijn 2006/42/EG, als sprake is van een substantiële wijziging van het beweegbare kunstwerk.

WK

V

 

PL

PARTICIPATIEWET

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

O.1

Afwijzingen en buiten behandeling laten van aanvragen ex artikel 81 Participatiewet.

 

BV

M

 

TL BVJZ

PERSONEELSZAKEN

Personele beslissingen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

P.1

Het aangaan van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van hiërarchisch ondergeschikte werknemers, met uitzondering van leden van de directie, de archiefinspecteur en de functionaris gegevensbescherming.

*Dir: HE’s,

*HE: adj. HE en TL

*adj. HE: medewerkers eenheid

Alle

M/V

 

DIR

HE

Adj. HE

P.2

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst anders dan op eigen verzoek van de werknemer of buiten de proeftijd van de werknemer:

 • -

  als sprake is van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of een verzoek bij het UWV,

 • -

  bij ontslag op staande voet.

 

Alle

M/V

 

DIR

P.3

Vaststellen van het Personeelshandboek provincie Overijssel

Zie GS-nota (2019/0234715)

BV

M

PH en mede-PH

 

P.4

Innemen van standpunten en/of het nemen van besluiten die betrekking hebben, effecten hebben op c.q. dan wel zien op arbeidsvoorwaardelijke en/of rechtspositionele aspecten van personeel in dienst van aan de provincie gelieerde en/of gesubsidieerde instellingen.

Het gaat om een standpunt/besluit dat moet worden ingenomen dat effect heeft op personeel in dienst van deze organisaties. Dat besluit wordt dan niet genomen op verzoek van een individuele medewerker die er werkzaam is, maar van het bestuur van deze instelling of stichting.

Er is dus geen hiërarchische ondergeschikte rol tussen PH en deze medewerker.

BV

M

PH en mede-PH

 

P.5

Binnen de kaders van de cao provinciale sector vaststellen, wijzigen of intrekken van de standaardfuncties (beschrijvingen / functiewaardering).

 

Alle

M/V

 

DIR

P.6

Beslissen naar redelijkheid en billijkheid of het treffen van een bijzondere voorziening ten aanzien van de werknemer als het Personeelshandboek provincie Overijssel er niet of niet voldoende in voorziet.

Alleen bij aantoonbare schrijnende gevallen

Alle

M/V

 

DIR

P.7

Aanwijzen van brugdagen cf de cao provinciale sector.

 

-

M

 

DIR

P.8

Vaststellen jaarlijks aantal arbeidsuren bij 1 fte (en naar evenredigheid van de deeltijdfactor).

 

BV

Mc

 

HE/adj. HE

Politieke ambtsdragers

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

P.9

Besluiten ter uitvoering van de algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers en de Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden.

Inclusief informeren politieke ambtsdragers.

BV

M

 

He/adj. HE

P.10

Besluiten inzake de verrekenplicht neveninkomsten zoals van toepassing op de voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten.

Ter uitvoering van artikel 2.2.3, lid 2, onder b van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

GS besluit van 15.09.2020 (2020/0171803)

BV

M

 

HE/adj. HE

Overige handelingen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

P.11

Het opdragen van overwerk aan hiërarchisch ondergeschikte werknemers

 

Alle

Mc

 

TL

P.12

Toekennen van reis en verblijfskosten wegens dienstreizen aan hiërarchisch ondergeschikte werknemers

 

Alle

Mc

 

TL

P.13

Vaststellen van (tussentijds gewijzigd) werktijdrooster van hiërarchisch ondergeschikte werknemers

 

Alle

Mc

 

TL

P.14

Verlenen van goedkeuring aan een buitenlandse dienstreis

*Dir: HE en adj. HE,

*HE/adj. HE: TL

*TL: medewerkers eenheid

Alle

M

 

DIR

HE/Adj. HE

TL

Reorganisatie

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

P.15

Uitoefenen van de bevoegdheden van de werkgever die direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met paragraaf 10.2 cao provinciale sector (dan wel op grond van deze paragraaf tot stand gekomen regelingen) ten aanzien van de werknemer.

Bv. Aanwijzen van Fase II of III

Alle

M/V/Mc

 

DIR

Rechtsgedingen, bezwaar en beroep arbeidspositie

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

P.16

(pro forma) Bezwaar en beroep instellen tegen (pro forma) besluiten of (pro forma) besluiten tot het voeren van rechtsgedingen betreffende WW, regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid, WAO en WGA/WIA of alle overige besluiten van het UWV inclusief handelingen ter voorbereiding daarop.

 

BV

M

 

HE/Adj.HE

P.17

Beslissen op een klacht, als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht, die is ingediend door een provinciale medewerker over de wijze waarop GS van de provincie Overijssel zich jegens hem/haar of een ander in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, met uitzondering van gedragingen die betrekking hebben op: leden van de directie, de archiefinspecteur en het griffiepersoneel.

 

BV

M

PH en mede-PH

 

Overeenkomsten personeelszaken

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

P.18

Overeenkomst inhuur

Betreft uitzendkrachten, detachering, payroll, etc.

*Dir: alle inhuur

*HE/adj.HE: inhuur binnen eigen eenheid

Alle

M/V

 

DIR

HE/adj.HE

P.19

Besluit tot afwijking intern vastgestelde inkomensnorm bij de inhuur van externen.

Het gaat hier om instructie inhuur functionarissen die niet onder Wet normering topinkomens vallen. De interne norm hiervoor is bepaald op maximaal € 135,- per uur.

Zie ook: Besluit DO 30-03-2016

Alle

Mc

 

DIR

P.20

Vaststellingsovereenkomst (ontslag) met een werknemer

Betreft vaststellen van aanspraken bij ontslag (en eventuele overige zaken ter beslechting van een geschil of conflict) en aangaan overeenkomst ter uitvoering hiervan.

Alle

M/V

 

DIR

P.21

Het sluiten van een overeenkomst met ARBO-dienst.

 

BV

M/V

 

DIR

SCHADEVERGOEDING EN VERHAAL

Schadevergoeding bij onrechtmatige daad

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

Q.1

Het treffen van een schikking van ≤ € 50.000,- in onrechtmatige daadzaken.

Betreft aansprakelijkheid provincie jegens derden.

BV

M/V

 

TL BVJZ

Q.2

Het sluiten van vaststellingsovereenkomsten > € 50.000,- ter voorkoming beroep op de Beleidsregel nadeelcompensatie Ontwikkelopgave Natura 2000 Overijssel 2017 voor zover dit voorzien is in een door of namens GS vastgesteld (verwervings)plan, en kosten passen binnen de financiële raming.

Het gaat hier om overeenkomsten die worden gesloten in het kader van een minnelijke schikking. Voor besluiten nadeelcompensatie geldt reguliere bevoegdheid terzake.

PD

M/V

 

TL PDG

Q.3

Het behandelen van privaatrechtelijke claims, alleen voor wat betreft het eigen risico, op grond van onrechtmatige daad aangaande ontgrondingsbeschikkingen.

 

PD

M/V

PH en mede-PH

 

Q.4

Het sluiten van een overeenkomst < € 50.000,- tot het afkopen van bij bodemsaneringen voorzienbare optredende schade.

 

WK

M/V

 

TL, PM

Nadeelcompensatie

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

Q.5

Het sluiten van een overeenkomst tot het afkopen van/anderszins verzekeren van nadeelcompensatie/ planschade ≤ € 50.000,-.

 

BV

M/V

 

TL BVJZ

Q.6

 • -

  Het doen van aanschrijvingen tot het verleggen van kabels en leidingen en

 • -

  Het nemen van beslissingen op nadeelcompensatieverzoeken en het sluiten van overeenkomsten tot het afkopen van of anderszins verzekeren van nadeelcompensatie als gevolg van het verleggen van kabels en leidingen ≤ € 50.000,-.

De bevoegdheid van WK ziet toe op verleggingen van kabels en leidingen ingevolge wijzigingen in de provinciale infrastructuur.

De bevoegdheid van NM ziet toe op verleggingen van kabels en leidingen ingevolge het uitvoeren van landinrichtingsprojecten.

WK/NM

M

 

TL, PL PM

Q.7

Het nemen van besluiten op verzoeken om nadeelcompensatie of planschade op basis van wettelijke of provinciale regelingen, of bij gebreke daarvan op basis van het egalité-beginsel ≤ € 50.000,-.

 

BV

M

 

TL BVJZ

Schaderegeling kanaal Almelo-De Haandrik

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

Q.8

Het nemen van beslissingen ter uitvoering van de Regeling aanpak schades panden langs kanaal Almelo – De Haandrik, voor zover deze niet leiden tot het doen van betalingen groter dan € 50.000,- per beslissing; met uitzondering van het verstrekken van subsidies (en alle daarmee samenhangende besluiten en (rechts)handelingen).

Het betreft alle mogelijke beslissingen op basis van de regeling over het toekennen of afwijzen van aanspraken op schadevergoeding en coulancevergoeding.

BV

M/V

 

TL BVJZ

Q.9

Het nemen van beslissingen over het toekennen of afwijzen van aanspraken op schadevergoeding ter uitvoering van de Regeling aanpak schades panden langs kanaal Almelo – De Haandrik, voor zover deze leiden tot het doen van betalingen groter dan € 50.000,- per beslissing.

Het betreft dezelfde beslissingen als omschreven onder Q.8, met uitzondering van beslissingen over coulancevergoedingen.

BV

M/V

PH en mede-PH

 

Verzekeringen en kostenverhaal

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

R.1

Verhaal van schade aan provinciale eigendommen en vermogensschade.

Daaronder begrepen het voegen van de provincie in een strafproces

BV

V

 

TL BVJZ

R.2

Verhaal op grond van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren.

 

BV

V

 

TL BVJZ

R.3

Het cederen van vorderingen/tekenen van aktes van cessie aan assuradeuren in het kader van afwikkelen van schades.

 

BV

M/V

 

TL BVJZ

R.4

Het verhalen van kosten van onderzoek en sanering indien de Staat der Nederlanden ter zake niet van haar bevoegdheden gebruik maakt.

Betreft de toepassing kostenverhaal op grond van de Wet bodembescherming

WK

M/V

 

TL, PL, PM

SUBSIDIES

Aanvragen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

S.1

Aanvragen van subsidie bij andere instanties.

 

Alle

Mc

 

HE, PL, PM

S.2

Voorschot vragen aangevraagde subsidie, een wijziging en/of de vaststelling van de subsidie vragen, indienen aanvullende informatie of een tussenrapportage en alle met het voorgaande samenhangende ter uitvoering daarvan.

 

Alle

Mc

 

TL. PL, PM

Verstrekken

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

S.3

Verstrekken van subsidies en alle daarmee samenhangende besluiten en (rechts)handelingen, inclusief het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met rechtspersonen ter uitvoering daarvan, op basis van:

 • a.

  een door Gedeputeerde Staten vastgesteld Uitvoeringsbesluit;

 • b.

  een door Provinciale Staten vastgestelde Algemene Subsidieverordening;

 • c.

  een door Provinciale Staten vastgestelde begroting;

 • d.

  subsidiebesluiten op basis van ingetrokken subsidieregelingen of - verordeningen die nog niet zijn vastgesteld;

 • e.

  Europese subsidies in het kader van plattelandsontwikkeling en regionale ontwikkeling;

 • f.

  de Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen Overijssel;

 • g.

  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel

  • -

   Aanvragen als bedoeld in artikel 9.1 (collectief beheerplan)

  • -

   Beschikkingen als bedoeld in de artikelen 8.1.1, 8.1.5

 • h.

  SRNL 2016;

 • i.

  Regeling aanpak schades panden langs kanaal Almelo- De Haandrik.

Uitgezonderd zijn:

 • -

  Subsidies waarvoor elders in dit bevoegdhedenregister mandaat is verleend voor het verstrekken van de subsidie en aanverwante besluiten.

Sub g: Op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel worden geen nieuwe beschikkingen meer afgegeven, bevoegdheid nog van toepassing op lopende beschikkingen.

PD

M/V

 

TL PDS

S.4

Besluiten met een financiële waarde tot € 25.000,- op basis van de onderdelen a t/m h als genoemd onder S.3.

 

PDS

M

 

Coördinator subsidies

S.5

Besluit tot voorschotbetaling binnen al vastgelegde financiële verplichtingen, op basis van de onderdelen a t/m h als genoemd onder S.3.

 

PDS

M

 

Coördinator subsidies

S.6

Niet financiële besluiten, zoals het afwijzen van subsidie en wijzigen van subsidieverplichtingen, op basis van de onderdelen a t/m h als genoemd onder S.3.

 

PDS

M

 

Coördinator subsidies

S.7

Vaststellen van subsidieplafonds.

 

PD

M

PH en mede-PH

 

S.8

Verstrekken van subsidie, in afwijking van subsidieregelingen, voor zover de afwijking slechts een technische afwijking is en geen afwijking van de algemene bepalingen voor subsidieverlening, zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies.

Het gaat hier om bijvoorbeeld de afwijking van een termijn of begripsomschrijving.

PD

M

PH en mede-PH

 

S.9

Bepalen en formuleren van standpunten betreffende subsidiering van projecten om in te brengen in de stuurgroep Interreg VIA

Zie GSbesluit van 15 maart 2022, kenmerk 2022/0044965

EC

M/Mc

 

HE

Subsidie Energiefonds Overijssel

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

S.10

Besluiten tot verstrekken van uit te zetten middelen (funding) ten behoeve van door de provincie goedgekeurde bijdragen vanuit Energiefonds Overijssel inclusief het ondertekenen van de fundingsdocumentatie.

 

EC

M/V/Mc

 

HE/adj. HE

S.11

Nemen van procedurebesluiten voortvloeiende uit en passend binnen de kaders van Energiefonds Overijssel BV.

 

EC

Mc

 

TL/Account

houder

Terreinbeherende organisaties: Toestemming vervreemden gronden die met subsidie zijn verkregen door terreinbeherende organisaties

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

S.12

Besluiten op verzoeken van particulieren en TBO’s voor het vervreemden van met subsidie verkregen gronden op grond van Ubs paragraaf 8.5 Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer.

Zie GS besluit 22 mei 2012, kenmerk 2012/0115733.

NM

M

PH en mede-PH

 

Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

S.13

Besluiten tot wijzigen van pakketten opgenomen in de bijlagen van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL 2016).

 

NM

M

 

TL

S.14

Besluiten tot wijziging van mandaatafspraken over de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL 2016) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel (SKNL) met de uitvoeringsorganisatie RVO.nl met betrekking tot het verschuiven van budgetten binnen de beschikbare subsidieplafonds en het totale budget.

 

NM

M

PH en mede-PH

 

Subsidies Openbaar vervoer: zie onderdeel mobiliteit

VERBONDEN PARTIJEN

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

T.1

Het bepalen en formuleren van standpunten om in te brengen in bestuurlijke adviescommissies van het IPO.

 

Alle

M/Mc

PH en mede-PH

 

T.2

De vertegenwoordiging van de provincie Overijssel als aandeelhouder en de uitoefening van alle aandeelhoudersbevoegdheden, zowel tijdens als buiten de algemene vergadering van aandeelhouders van de Overijsselse deelnemingen.

De beleidsmatige standpuntbepaling vindt voorafgaand plaats in GS. Deze bevoegdheid biedt de ruimte voor de portefeuillehouder om beleidsarme besluiten te nemen die niet door GS hoeven worden voorbereid, zoals het doorvoeren van technische wijzigingen in governancestukken of het afwijken van de in de governance bepaalde deadlines.

Alle

M/V

PH individueel (in afwijking van artikel 1 lid 1 sub c bevoegdhedenbesluit)

HE/adj. HE

T.3

Uitoefening van bevoegdheden die de provincie Overijssel als rechtspersoon statutair zijn toegekend in de organen of andere gremia van privaatrechtelijke organisaties waarmee de provincie Overijssel is verbonden anders dan de Overijsselse deelnemingen.

Het kan gaan om uitoefening lidmaatschap van coöperatie of adviesbevoegdheid of een besluitbevoegdheid zoals in NederLandBovenWater coöperatie, Stichting Container Terminal Hengelo, Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, RTV Oost.

Alle

M/V

PH individueel (in afwijking van artikel 1 lid 1 sub c bevoegdhedenbesluit)

HE/adj. HE

VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING (VTH)

Wet VTH

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

U.1

Instemmen met aan GS voorgelegde ontwerp kwaliteitsverordeningen VTH inclusief wijzigingen van gemeenten, indien het ontwerp in lijn is met de wettelijke eisen.

GS besluit 30 augustus 2016, kenmerk 2016/0264434

Het gaat hier om instemming ter voldoening aan de wettelijke hoorplicht.

NM

M

 

HE

Vergunningverlening algemeen

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.1

Besluiten op aanvraag/verzoek en het ambtshalve gebruik maken van de bevoegdheid en vaststellen ontwerp beschikkingen alsmede besluiten o.g.v. voorschriften van een vergunning/ontheffing voor:

 • -

  omgevingsvergunning, inclusief ontwerpbesluit en tijdelijke omgevingsvergunning;

 • -

  ontbrandingstoestemming;

 • -

  toestemming proefnemingen WABO;

 • -

  vrijstelling van een regel in het Luchthavenbesluit/Wet Luchtvaart;

 • -

  verklaring van geen bezwaar van ontheffing Wet Luchtvaart;

 • -

  ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet Luchtvaart;

 • -

  ontheffing grondwaterbescherming;

 • -

  waterwetvergunning

 • -

  ontheffing bepalingen Whvbz/Bhvbz;

 • -

  vergunning ontgrondingwet;

 • -

  Wet Natuurbescherming, m.u.v. bevoegdheid o.g.v. artikel 6.1;

 • -

  Besluit produktie sportmotoren;

 • -

  Vaststellen van hogere geluidgrenswaarden of weigeren of buiten behandeling stellen van een verzoek.

Het gaat hier om alle besluiten omtrent vergunning/ontheffing/toestemming waaronder het verlenen, weigeren, buiten behandeling stellen, wijzigen of intrekken en verlengen beslistermijnen.

Op basis van GS-besluit van 19 maart 2019 (kenmerk 2019/0059046) vallen onder dit mandaat ook besluiten ter uitvoering van artikel 2.14, lid 1, van het Besluit natuurbescherming.

PD

M

 

TL

V.1a

Vaststellen bestuurlijk rechtsoordeel

 

PD

Mc

 

TL

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en Wet Milieubeheer

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.2

Het beslissen omtrent de vraag of een milieueffectrapportage moet worden gemaakt.

 

PD/RB

M

 

TL

V.3

Het beslissen dat een milieueffectrapport niet voldoet.

 

PD/RB

M

 

TL

V.4

Het vaststellen van nadere eisen met betrekking tot metingen, berekeningen, tellingen of registratie.

 

PD

M

 

TL

V.5

Het in ontvangst nemen, beoordelen en schriftelijk reageren op in de omgevingsvergunning voorgeschreven rapportages.

 

PD

M

 

TL

V.6

Het analyseren/achterhalen oorzaken meldingen, als vermeld in hfst. 17 Wet milieubeheer, kennisgeven meldingen aan andere bestuursorganen en opdragen tot nemen passende maatregelen.

 

PD

M

 

TL

V.7

Het afgeven of weigeren van een verklaring van geen bedenkingen.

 

PD

M

 

TL

V.8

Besluiten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften.

 

PD

M

 

TL

V.9

Advies bij aanvraag om een omgevingsvergunning (of een ontwerp-beschikking) voor een inrichting, in waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied.

 

PD

Mc

 

TL

V.10

Alle besluiten en correspondentie i.v.m. uitvoeren van procedures en besluiten conform afdeling 13.2 en hoofdstuk 20 Wet Milieubeheer.

 

RB

M/Mc

 

TL

V.11

Het op verzoek van B&W verlenen (niet weigeren) van ontheffing voor een bepaalde periode van de plicht om te zorgen voor de doelmatige inzameling en het doelmatige transport van afvalwater.

 

RB

M

 

TL

V.12

Alle overige besluiten en correspondentie verbonden aan het uitvoeren van procedures tot het verlenen van een ontheffing voor een bepaalde periode van de plicht om te zorgen voor de doelmatige inzameling en het doelmatige transport van afvalwater (niet: weigeren).

 

RB

M/Mc

 

TL

Wet Luchtvaart

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.13

Aanvragen van een verklaring veilig gebruik luchtruim bij de Minister als bedoeld in de Wet luchtvaart.

 

PD

Mc

 

TL

V.14

Geven van advies aan de Minister inzake luchtverkeersroutes en – procedures als bedoeld in de Wet luchtvaart.

 

PD

Mc

 

TL

Omgevingsverordening

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.15

Overige besluiten en het uitvoeren van handelingen die verbonden zijn aan het uitvoeren van ontheffing procedures inzake grondwaterbescherming.

Bijvoorbeeld advies aan gemeenten en voorschriften

PD

M

 

TL

V.16

Besluiten en het uitvoeren van handelingen naar aanleiding van meldingen als bedoeld in artikel 3.2.2.8, eerste lid van de Omgevingsverordening Overijssel.

 

PD

M

 

TL

V.17

Vaststellen van een formulier ten behoeve van een ontheffingaanvraag en ten behoeve van een melding.

 

PD

Mc

 

TL

Waterwet

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.18

Afhandelen van meldingen inzake het onttrekken van grondwater.

 

PD

M

 

TL

V.19

Opleggen gedoogplicht voor onderzoek.

 

PD

M

 

TL

V.20

Aanwijzing bestuursorgaan dat aanvraag in behandeling neemt bij een handeling of samenstel van handelingen (samenloop) waarbij meer dan een bestuursorgaan bevoegd is.

 

PD

M

 

TL

V.21

Advisering op samenloop beschikkingen.

 

PD

Mc

 

TL

V.22

Bepalen dat revisievergunning aangevraagd moet worden in het geval dat er een wijziging wordt aangevraagd van een vergunning die betrekking heeft op een handeling die deel uitmaakt van een samenstel van handelingen waarvoor reeds één of meer vergunningen zijn afgegeven.

 

PD

M

 

TL

V.23

Buiten behandeling laten aanvraag wijzigen afzonderlijke watervergunningen wanneer bepaald dat een revisievergunning moet worden gevraagd.

 

PD

M

 

TL

V.24

Ambtshalve revisievergunning verlenen indien voor een samenstel van handelingen verschillende watervergunningen van kracht zijn.

 

PD

M

 

TL

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.25

Afhandelen van een kennisgeving voornemen oprichting, wijziging en uitbreiding van een badinrichting.

 

PD

M/Mc

 

TL

V.26

Nemen van (ontwerp-)beschikkingen op een aanvraag om ontheffing van wettelijke voorschriften.

 

PD

M

 

TL

V.27

Nemen van besluiten op grond van ontheffingsvoorschriften.

 

PD

M

 

TL

V.28

Opleggen van nadere voorschriften.

 

PD

M

 

TL

Ontgrondingenwet

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.29

Behandelen van alle overige administratieve zaken ter uitvoering van de Ontgrondingenwet (inclusief retournering bankgaranties).

 

PD

M/Mc

 

TL

V.30

Behandelen van aanvragen overeenkomstig artikelen 26 -29a Ontgrondingenwet, voor zover géén beschikking.

 

PD

Mc

 

TL

V.31

Het behandelen van aanvragen overeenkomstig artikelen 26 -29a Ontgrondingenwet, voor zover beschikking.

 

PD

M

 

TL

 
 
 
 
 
 
 

Wet Natuurbescherming

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.32

Sluiten van de jacht op grond van artikel 3.22 lid 4 Wet natuurbescherming.

Sluiting van de jacht zal door de teamleider telefonisch afgestemd worden met portefeuillehouder dan wel zijn vervanger.

PD

M

 

TL

V.33

Opdracht op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming om populaties van vogels of dieren van soorten te beperken.

Het gaat hier om bevoegdheid om de omvang van een bij de opdracht aangeduide populatie van vogels of van dieren van soorten te beperken alsmede de opdracht tot bestrijding van de bij de opdracht aangeduide soorten (invasieve) exoten of van verwilderde dieren.

PD

M

 

TL

V.34

Op grond van artikel 1.3 lid 4 van de Wet natuurbescherming instemming verlenen of onthouden voor projecten en handelingen gelegen op andere provinciaal grondgebied.

 

PD

M

 

TL

V.35

Toezenden van besluiten en informatie aan minister in het kader van artikel 2.8 lid 7 van de Wet natuurbescherming.

 

PD

Mc

 

TL

V.36

Besluiten tot beperken toegang als bedoeld in artikel 2.5 lid 1 van de Wet natuurbescherming.

 

PD

M

PH en mede-PH

 

V.37

Geven van zienswijze op een ontwerpbesluit, waarvoor de Minister als bedoeld in de Wet natuurbescherming het bevoegd gezag is.

 

PD

M

 

TL

V.38

Vaststellen formulier voor meldingen en aanvragen in het kader van Wet natuurbescherming.

Uitgezonderd zijn: Het vaststellen van aanvraagformulieren wat in het kader van artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming aan BIJ12 is gemandateerd. Zie hiervoor register externe mandaten.

 

PD

M

 

TL

Wet bodembescherming

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

V.39

Besluiten tot toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij bodemsaneringen.

 

PD

M

 

TL

V.40

Besluiten in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

 

PD

M

 

TL

V.41

Inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen voortvloeiend uit besluiten op grond van de Wbb in de openbare registers van het Kadaster.

Enkele medewerkers van team PDV zijn gemachtigd met een persoonlijk certificaat (PKI: Public Key Infrastructure) voor de kadastrale inschrijving.

PD

Mc

PH en mede-PH

 

V.42

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming, volgend uit de artikelen: 28 jo. 37, 38, 39, 39c, 39d, 40 en 42, alsmede alle daaruit voortvloeiende wettelijke mogelijkheden voor het geven van aanwijzingen, het geven van bevelen, het vaststellen van rechten en verplichtingen en stellen van termijnen.

 

PD

M

 

TL

V.43

Vaststellen van meldingsformulieren en formulieren voor het aanvragen van beschikkingen op grond van de Wbb.

Meldingsformulieren zijn geregeld in de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2013.

PD

M

 

TL

V.44

Naar aanleiding van een melding van een derde kwalificeren van een geval van verontreiniging als een niet-ernstig geval van verontreiniging.

Wet Bodembescherming

PD

M

 

TL

V.45

Naar aanleiding van een melding van een derde kwalificeren van een geval van verontreiniging als een ernstig en niet spoedeisend geval van verontreiniging.

Wet Bodembescherming

PD

M

 

TL

V.46

Treffen van maatregelen en het geven van bevelen bij aantasting van de bodem ten gevolge van een ongewoon voorval.

Wet Bodembescherming

PD

M/Mc

 

TL

V.47

Gedoogverplichtingen annex vergoeding van schade aan derden.

art. 70 Wet Bodembescherming

PD

M

 

TL

Handhaving

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

W.1

 • a.

  Het vaststellen van last onder bestuursdwang of het vaststellen van een last onder dwangsom wegens overtreding van bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen;

 • b.

  gelasten badinrichting te sluiten, zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies uitbrengen.

 

PD

M

 

TL

W.2

Het vaststellen van de last onder bestuursdwang voor overtredingen indien de situatie dermate spoedeisend is dat de beslissing tot toepassing bestuursdwang niet tevoren op schrift gesteld kan worden.

 

PD

M

 

TL

W.3

Het vaststellen van besluiten waarbij een verzoek om handhavend optreden van een derde of de inspecteur wordt afgewezen omdat er al handhavend wordt opgetreden door Gedeputeerde Staten of omdat er geen sprake is van een overtreding.

 

PD

M

 

TL

W.4

Buiten behandeling laten van verzoeken om handhavend optreden.

 

PD

M

 

TL

W.5

Handhavingswaarschuwingen, voornemens om handhavend op te treden (dwangsom of bestuursdwang) en afloopberichten.

 

PD/WK

M

 

TL

W.6

Verlengen begunstigingstermijn van de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang.

 

PD

M

 

TL

W.7

Vaststellen gedoogsituatie.

 

PD

M

 

TL

W.8

De beschikking tot vaststellen van de hoogte van de kosten van bestuursdwang, “de kostenbeschikking”.

 

PD

M

 

TL

W.9

De beschikking op het verzoek tot toepassing van bestuursdwang nadat eerst een last onder bestuursdwang is opgelegd, “de toepassingsbeschikking”.

 

PD

M

 

TL

W.10

Het vaststellen van besluiten dan wel afwijzen van een verzoek tot opheffen, opschorten of verminderen van de dwangsom.

 

PD

M

 

TL

W.11

Het nemen van besluiten over het verlenen van goedkeuring (of het onthouden daarvan) aan onderzoeksrapportages en andere verplichtingen ten aanzien van onderzoeksrapportages op basis van enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen.

 

PD

M

 

TL

W.12

Het geven van aanwijzingen m.b.t. te nemen maatregelen naar aanleiding van een verontreiniging of aantasting van de bodem. Het geven van aanwijzingen tot het laten beoordelen van de reinigbaarheid van de verontreinigde grond op een bij die aanwijzing te bepalen wijze.

 

PD

M

 

TL

W.13

Het geven van bevelen bij ernstige verontreiniging of aantasting van de bodem ten gevolge van een ongewoon voorval:

 • -

  tot het nemen van maatregelen ten einde de oorzaak van de verontreiniging of aantasting weg te nemen en de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken;

 • -

  tot het geven van een bevel die handelingen te staken welke de oorzaak of mede de oorzaak zijn van de verontreiniging of aantasting;

 • -

  tot het geven van een bevel aan derden bepaalde personen toe te laten op hun grondgebied en deze in de gelegenheid stellen onderzoek in te stellen dan wel oorzaak van de verontreiniging of aantasting weg te nemen dan wel de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te (kunnen) beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

 

PD

M

 

TL

W.14

Indien zich een ongewoon voorval heeft voortgedaan, in spoedeisende omstandigheden ter bescherming van het milieu, aan degenen die een inrichting drijven waarvoor zij bevoegd gezag zijn en degenen die geen inrichting drijven maar bij wie wel afvalstoffen ontstaan of aanwezig zijn, een of meerdere van de volgende verplichtingen of verboden op te leggen:

 • a.

  afvalstoffen te scheiden of gescheiden te houden;

 • b.

  afvalstoffen gescheiden aan te bieden;

 • c.

  afvalstoffen ter plaatse nuttig toe te passen of te verwijderen op een bepaalde wijze;

 • d.

  verbod afvalstoffen langer onder zich te houden dan een bepaalde termijn;

 • e.

  afvalstoffen af te geven aan een daartoe aangewezen persoon of te brengen naar een daartoe aangewezen plaats.

 

PD

M

 

TL

W.15

Het opleggen van een bestuurlijke boete.

 

PD

M

 

TL

W.16

Het voorschrijven van maatregelen bij overschrijden van een grenswaarde uit een luchthavenbesluit.

 

PD

M

 

TL

W.17

Het vaststellen van strafbeschikkingen.

GS-besluit kenmerk 2011/0321961

PD

M

 

TL

WATERBEHEER

NR

Bevoegdheid

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

X.1

Ter goedkeuring naar Minister sturen van besluiten van PS inzake reglementering waterschappen o.g.v. Waterschapswet.

 

RB

Mc

 

TL

X.2

Opdragen van de toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet aan het college van gedeputeerde staten van een andere provincie.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.3

Goedkeuring kostentoedelingsverordening art. 120 lid 5 Waterschapswet; technische wijzigingen gemeenschappelijke regeling art. 50i Wgr.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.4

Besluit inzake vaststelling van een voorontwerp tot wijziging van een Regionaal Waterplan o.g.v. Waterwet.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.5

Beslissing toezicht waterkering in provincie waarin deze in hoofdzaak is gelegen o.g.v. Omgevingsverordening Overijssel.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.6

Verlenen van ontheffing op verzoek waarbinnen moet worden voldaan aan termijn voor bergings- en afvoercapaciteit.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.7

Niet van toepassing verklaren art. 5.1 Waterwet o.g.v. Omgevingsverordening.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.8

Verlenen van vrijstelling van de leggerplicht.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.9

Verlenen van vrijstelling herzieningsplicht peilbesluiten.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.10

Van toepassing verklaren projectprocedure op verzoek (of afwijzen van verzoek) o.g.v. Omgevingsverordening Overijssel.

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.11

Goedkeuring van projectplannen als bedoeld in art. 5.5 Waterwet .

 

RB

M

PH en mede-PH

 

X.12

Reactie op raadplegen GS bij de voorbereiding van een waterakkoord.

 

RB

Mc

 

TL

X.13

Verstrekken van informatie aan de Minister met betrekking tot de uitvoering van KRW o.g.v. Waterbesluit.

 

RB

Mc

 

TL

X.14

Verstrekken van informatie aan de Minister met betrekking tot overstromingsrisicobeheerplannen o.g.v. Waterbesluit.

 

RB

Mc

 

TL

Toelichting

Algemeen

Het college van gedeputeerde staten (college) en de Commissaris van de Koning (CvdK) zijn bestuursorganen en hebben van de wetgever elk hun eigen bevoegdheden gekregen om besluiten te nemen of te ondertekenen. Dagelijks moeten er binnen de provincie tientallen besluiten worden genomen, waarvan een groot deel een standaardkarakter heeft of beleidsarm is. In de dagelijkse praktijk is het erg onhandig als al deze besluiten via het college en de CvdK zouden moeten verlopen.

Daarom is er in de Provinciewet en in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een voorziening getroffen waarmee bestuursorganen hun bevoegdheid tot het nemen of ondertekenen van besluiten aan portefeuillehouders of aan derden kunnen overdragen. De bevoegdheid wordt steeds uitgeoefend namens en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan en deze blijft ook altijd bevoegd om de bevoegdheid zelf uit te oefenen.

In dit Bevoegdhedenbesluit worden twee vormen van mandaatverlening geregeld:

 • 1.

  Bestuurlijk mandaat

 • De leden van het college hebben een eigen portefeuille en treden ook naar buiten toe op als verantwoordelijk bestuurder voor deze portefeuille. De individuele leden van het college hebben echter formeel geen bevoegdheden om besluiten te nemen of andere (rechts)handelingen te verrichten. Om die reden wordt met dit Bevoegdhedenbesluit een beslissings- uitvoerings en afdoeningsmandaat geregeld. Voor mandatering van bevoegdheden wordt normaal gesproken een zekere vorm van ondergeschiktheid verondersteld (zie Awb artikel 10:4). Tussen het college en een collegelid bestaat echter geen ondergeschiktheidsverhouding. Om de bevoegdheidstoedeling aan een individuele portefeuillehouder op basis van mandaat toch mogelijk te maken is er in de Provinciewet een uitdrukkelijke wetsbepaling opgenomen (artikel 166). Deze bepaling vormt de basis voor dit Bevoegdhedenbesluit. Voor het overige zijn de bepalingen van hoofdstuk 10.1 van de Awb van overeenkomstige toepassing.

 • De bijzonderheid in dit besluit is dat het bestuurlijk mandaat wordt uitgeoefend door de portefeuillehouder en de mede-portefeuillehouder gezamenlijk.

 • 2.

  Ambtelijk mandaat:

 • De functionarissen van de ambtelijke organisatie en enkele externe organisaties verkrijgen mandaat tot het uitoefenen van bevoegdheden namens het college en of de CvdK. Hoofdstuk 10.1 van de Awb is van toepassing.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

In de Organisatieregeling van de provincie Overijssel zijn alle organisatieonderdelen en functionarissen gedefinieerd. Deze omschrijvingen zijn ook van toepassing op dit Bevoegdhedenbesluit.

Artikel 2 Overeenkomstige toepassing: mandaat, volmacht en machtiging

De bepalingen van dit Bevoegdhedenbesluit zijn van toepassing op mandaat, volmacht en machtiging. Mandaat, volmacht en machtiging zijn drie vormen van vertegenwoordiging, waarmee verschillende soorten bevoegdheden uitgevoerd kunnen worden namens een bestuursorgaan.

 • I:

  publiekrechtelijk: Nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb):

  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ligt bij het college van GS of bij de Commissaris van de Koning. Het college van GS of de CvdK kunnen een derde mandaat verlenen om deze bevoegdheid in zijn naam uit te oefenen ( Awb artikel 10:3).

  • Voorbeeld: het nemen van een subsidiebesluit

 • II:

  privaatrechtelijk: Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, zowel binnen als buiten rechte:

  De bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de Provincie bij privaatrechtelijke rechtshandelingen ligt bij de Commissaris van de Koning (Provinciewet artikel 176 eerste lid). Deze kan besluiten deze vertegenwoordiging op te dragen aan een derde (Provinciewet artikel 176 tweede lid). Dit noemen we volmacht.

  • Voorbeeld: het aangaan van een overeenkomst voor de inkoop van een adviesdienst.

  • Voorbeeld: het aansprakelijk stellen van een leverancier voor een tekortkoming in de nakoming.

 • III:

  feitelijke handelingen die noch I noch II zijn:

  Hierbij kan worden gedacht aan niet-schriftelijke beslissingen of handelingen samenhangend met de uitoefening van bevoegdheden maar zonder rechtsgevolg. Het verlenen van de bevoegdheid om deze feitelijke handelingen namens GS, PS of de CvdK uit te oefenen, noemen we machtiging .

  • Voorbeeld: het uitnodigen van een burger voor een bijeenkomst. Ook het doen van een betaling is een feitelijke handeling.

   Voor het besluiten om een overeenkomst aan te gaan waar een betalingsverplichting uit volgt is wel een mandaat en volmacht vereist. Dan is geen sprake van een feitelijke handeling.

Artikel 3 Bevoegdhedenregister

Een bevoegdheid die blijkens het bevoegdhedenregister in ambtelijk mandaat kan worden uitgeoefend, mag tevens worden uitgeoefend in bestuurlijk mandaat. Een bestuurlijk mandaat waarvoor ambtelijk mandaat is verleend wordt alleen uitgeoefend als er geen gebruik wordt gemaakt van het ambtelijk mandaat. Binnen de provincie Overijssel noemen we dit het ‘teruglegmandaat’. Dit is juridisch geen goede term, maar het maakt wel duidelijk dat het bestuurlijk mandaat alleen wordt gebruikt als op ambtelijk niveau te kennen is gegeven dat het ambtelijk mandaat niet gebruikt gaat worden. Dit zal aan de orde zijn in geval van een gevoelig of verstrekkend besluit. In dat geval legt de ambtelijke organisatie het mandaat terug bij het college en kan de portefeuillehouder op basis van zijn bestuurlijk mandaat het besluit nemen.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

Soms wordt mandaat verleend voor een bepaalde bevoegdheid, maar zijn er behalve feitelijke voorbereidingshandelingen ook formele besluiten nodig om de bevoegdheid goed te kunnen uitoefenen. Zo kan een functionaris die bevoegd is te besluiten op een aanvraag oordelen dat het nodig is om de aanvraag buiten behandeling te stellen. In dit artikel is bepaald dat een mandaat voor een bevoegdheid ook de uitoefening van dergelijke aanverwante bevoegdheden omvat.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld voor beschikkingen, dat de bevoegdheid mede omvat het nemen van besluiten over verdaging, de termijnverlenging voor de besluitvorming en het buiten behandeling stellen van een aanvraag. Verder kan gedacht worden bij de verstrekking van subsidies aan beslissingen om de aanvraag buiten behandeling te laten, het verlenen, weigeren, wijzigen, bevoorschotten, opschorten van betaling, vaststellen, intrekken en terugvorderen en daarmee samenhangende besluiten (zoals het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met rechtspersonen).

Bij rechtshandelingen inzake grond en onroerend goed kan worden gedacht aan het verrichten van (buitengerechtelijke rechts-) handelingen voortvloeiende uit bestaande rechtsrelaties, zoals ingebrekestelling, verlangen nakoming, ontbinding, opleggen van een boete en uitvoering van in een overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken.

Artikel 5 Passend binnen beleid, regelgeving en financiële kaders

In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel is het van het grootste belang dat uit een mandaatbesluit duidelijk blijkt wanneer de gemandateerde bevoegd is, maar ook wanneer deze niet bevoegd is. In dit verband kan de mandaatverlener instructies geven over de wijze waarop het mandaat moet worden uitgeoefend (artikel 10.6 Awb). In dit artikel worden enkele duidelijke kaders gesteld.

Artikel 6 Geen gebruik bevoegdheid

Het is altijd mogelijk om géén gebruik te maken van een verkregen mandaat. Bovendien blijft de mandaatgever altijd bevoegd zelf de bevoegdheid uit te oefenen. Dit ligt vooral voor de hand in situaties waarbij het wenselijk is dat er een bestuurlijke afweging plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er onzekerheid bestaat over de gewenste koers van het bestuur of bij besluiten waarmee een groot financieel of juridisch risico is gemoeid. Het is omwille van de rechtszekerheid niet mogelijk om te bepalen dat ‘politiek-bestuurlijk gevoelige zaken’ worden voorbehouden aan de mandaatgever. Omdat niet duidelijk is wat hier concreet onder moet worden verstaan, is zo’n bepaling onverbindend1 .

Een dergelijke regel hoort dus niet in een mandaatbesluit thuis, maar kan als interne instructie worden gegeven. Het heeft dan alleen geen externe werking.

Interne instructies geen gebruik mandaat

In de provincie Overijssel geldt als interne instructie dat geen gebruik wordt gemaakt van een mandaat indien sprake is van een of meer van de volgende situaties:

 • a.

  het besluit heeft betrekking op nieuw beleid of op een aangekondigd belangrijk beleidsvoornemen;

 • b.

  het besluit heeft betrekking op een centraal maatschappelijk probleem;

 • c.

  er zijn ingrijpende financiële gevolgen verbonden aan het besluit;

 • d.

  de kans dat bezwaar of beroep tegen de beslissing wordt ingesteld, wordt groot ingeschat;

 • e.

  het gaat om een beslissing waarvan uit bestuurlijk/politieke overwegingen collectieve besluitvorming met alle leden van het college wenselijk wordt geacht.

In het tweede lid is bepaald dat er geen gebruik wordt gemaakt van het mandaat indien de mandaathouder een persoonlijk belang heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij als privépersoon betrokken is bij het te nemen besluit.

Bestuurlijk mandaat

Elke portefeuillehouder en mede-portefeuillehouder zijn gezamenlijk bevoegd om namens het college dan wel de CvdK de bevoegdheden uit te oefenen zoals opgenomen in het register. De bevoegdheidstoedeling is breed geformuleerd. Soms staat in de lijst een mandaat voor een bepaalde bevoegdheid, maar zijn er behalve feitelijke voorbereidingshandelingen ook formele besluiten nodig om de bevoegdheid goed te kunnen uitoefenen. Een mandaat omvat ook de uitoefening van dergelijke aanverwante bevoegdheden.

Het mandaat strekt niet tot de ondertekening van de besluiten die van het college uitgaan. Het gaat hier om de publiekrechtelijke besluiten die namens het college worden genomen. Deze worden in principe getekend door de CvdK en de secretaris, tenzij de CvdK de ondertekening opdraagt aan de portefeuillehouder (zie ook artikel 16).

Soms is er sprake van de vertegenwoordiging van de provincie als rechtspersoon, bijvoorbeeld bij het aangaan van overeenkomsten. In dat geval vindt het besluit tot het aangaan van de overeenkomst door de portefeuillehouder en de mede-portefeuillehouder plaats, maar is het niet praktisch als de ondertekening moet plaatsvinden door de portefeuillehouder en mede-portefeuillehouder gezamenlijk. De CvdK kan de ondertekening in die gevallen opdragen aan de portefeuillehouder.

Artikel 7 Algemene machtiging

Sommige handelingen houden wel verband met het uitoefenen van een bevoegdheid, maar hebben in zich zelf geen rechtsgevolg. Het kan gaan om het verstrekken van informatie, een voorbereidingshandeling voor een beschikking of het versturen van een uitnodiging voor hoorzitting. In dit bevoegdhedenbesluit is bepaald dat dit soort feitelijke handelingen door elke functionaris mogen worden uitgeoefend zolang deze passen binnen hun taakomschrijving.

Het artikel voorziet in de bevoegdheid tot het verrichten van de feitelijke handelingen en niet appellabele besluiten die voor de uitoefening van de bevoegdheid nodig zijn, bijvoorbeeld het opvragen van nadere informatie of het doen van een specificatieverzoek in de zin van artikel 4.5 Awb.

Artikel 8 Vervangingsregeling

Indien de (mede)portefeuillehouder afwezig is, wordt het bestuurlijk mandaat uitgeoefend door de (mede)portefeuillehouder en een door het college aangewezen andere collegelid. Dit kan ook de CvdK zijn.

Artikel 9 Controle en verantwoording

De portefeuillehouders maken deel uit van een collegiaal bestuur met een collegiale verantwoordelijkheid. Hierbij past een actieve informatieplicht van de gemandateerden over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden namens het college of de CvdK heeft uitgeoefend.

Ambtelijk mandaat

Artikel 10 Uitoefening mandaten

In dit artikel komt het bevoegdhedensysteem tot uitdrukking. Er wordt verwezen naar het register. Het register omvat een overzicht van de bevoegdheden zoals die door de verschillende functionarissen mogen worden uitgeoefend. Het college en de CvdK mandateren de bevoegdheden rechtstreeks aan de functionarissen genoemd in het register. In een aantal gevallen wordt mandaat verstrekt op het niveau van bepaalde medewerkers. De genoemde functionarissen zijn eerst aangewezen voor het uitoefenen van het mandaat. Het aan de functionaris verleende mandaat geldt te allen tijde ook voor diens leidinggevende(n) aan wie die functionaris hiërarchisch ondergeschikt is.

De mogelijkheid bestaat om in aanvulling op het register incidenteel bevoegdheden te mandateren aan bepaalde functionarissen, binnen de provinciale organisatie.

Artikel 11, 12, 13 en 14 Vervangingsregelingen

De bevoegdheidstoedeling in dit besluit is gebonden aan een functie, niet aan een persoon. Op het moment dat een functionaris niet beschikbaar is, treedt diens vervanger van rechtswege in zijn plaats. De vervanger kan dan dus de desbetreffende bevoegdheden uitoefenen. Is de vervanger ook niet aanwezig dan wordt het mandaat, op grond van artikel 10, uitgeoefend door degene aan wie de functionaris hiërarchisch ondergeschikt is. Dus indien naast het hoofd eenheid ook het adjunct hoofd eenheid afwezig is wordt het mandaat uitgeoefend door een lid van de directie, als alle teamleiders afwezig zijn wordt het mandaat uitgeoefend door het HE en als de AOG afwezig is wordt het mandaat uitgeoefend door een lid van de directie.

De vervangingsregeling ziet in beginsel op de situatie waarin de mandaathouder afwezig is. Voor de vervanging van de hoofden eenheid is een bijzondere regeling getroffen. In de praktijk hebben hoofden eenheid en adjuncten veelal een inhoudelijke verdeling van taken gemaakt en is de vervanging door het adjunct hoofd eenheid niet beperkt tot situaties van afwezigheid. Deze taakverdeling gaat uit van het beleggen van de taken op het gebied van de bedrijfsvoering bij het adjunct en is gebaseerd op het BMC. De regeling voorziet nu ook nadrukkelijk in deze praktijk.

Artikel 15 Controle en verantwoording ambtelijk mandaat

De mandaatgever behoudt altijd controle over het mandaat. Hij kan de bevoegdheid zelf blijven uitoefenen (Awb artikel 10:7) en hij kan zijn mandaat te allen tijde intrekken (Awb artikel 10:8). Verder kan de mandaatgever de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven (Awb artikel 10:9). Tot slot is de gemandateerde verplicht om de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de bevoegdheid.

De mandaatgever is hier steeds het college of de CvdK als bestuursorgaan of privaatrechtelijk vertegenwoordiger van de provincie als rechtspersoon. De portefeuillehouder is geen bestuursorgaan en kan dus ook geen mandaat verlenen of terugnemen. Wel kan de portefeuillehouder met de teamleider of het hoofd eenheid afspreken welke bevoegdheden, die in ambtelijk mandaat mogen worden afgehandeld, hij in het portefeuillehouderoverleg teruggekoppeld wil zien of besproken wil hebben. Hiervoor is het onderdeel “terugkoppeling van informatie” als vast agendapunt op het regulier portefeuilleoverleg geplaatst.

Artikel 16 Ondertekeningsmandaat

Artikel 59a eerste lid Provinciewet vereist dat stukken uitgaande van het college worden ondertekend door de CvdK en de secretaris. Het college kan de CvdK toestaan dit te mandateren aan een portefeuillehouder, secretaris of andere ambtenaren. Deze toestemming van het college wordt nu verleend in dit Bevoegdhedenbesluit. Alsmede wordt door de CvdK een algemeen ondertekeningsmandaat verleend voor besluiten die worden genomen in ambtelijk mandaat.

Het bestuurlijk mandaat voorziet niet in een algemene ondertekeningsbevoegdheid voor stukken die van het college uitgaan. De CvdK kan dit wel incidenteel opdragen aan de portefeuillehouder. Er is dan geen ondertekening door de mede-portefeuillehouder nodig. Bij ondertekening door een portefeuillehouder van stukken die van het college uitgaan is wel medeondertekening door de secretaris vereist. Dit is bij ondertekening door een ambtenaar niet nodig (artikel 59a tweede en derde lid Provinciewet).

Voor stukken die uitgaan van de provincie als rechtspersoon in privaatrechtelijke betrekkingen kan worden volstaan met een ondertekening door de portefeuillehouder (als de CvdK dit aan de portefeuillehouder heeft opgedragen).

Artikel 17 Wijze van ondertekening

De wet vereist dat duidelijk is dat een besluit dat in mandaat is genomen, vermeldt namens welk bestuursorgaan het is genomen (Awb artikel 10:10). Dit geldt ook voor de volmacht.

Ook is het noodzakelijk om te vermelden als een besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen maar alleen is ondertekend in mandaat (Awb artikel 10:11). De modelondertekeningen voorzien in deze vereisten.

In de praktijk vindt er ook veel informele mondelinge en e-mail communicatie plaats tussen ambtenaren en burgers of bedrijven zonder dat hier besluiten worden genomen of anderszins rechtshandelingen worden verricht. Deze communicatie vindt plaats op basis van de machtiging. Strikt genomen vindt ook deze communicatie plaats namens het college dan wel de CvdK. Het is echter praktisch ondoenlijk om daarbij steeds te vermelden dat namens welk bestuursorgaan wordt gehandeld. Om die reden is in het vierde lid bepaald dat in het geval van een machtiging de formele correspondentie uit naam van het college of de CvdK, wordt ondertekend namens het college of de CvdK.

Het onderscheid tussen informele en formele correspondentie is niet haarscherp aan te geven en het komt hier aan op de inschatting die behandelend ambtenaar maakt. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat het uitwisselen van praktische of feitelijke informatie informeel is. Denk aan het plannen van afspraken, het informeren over het verloop van een procedure of het geven van een toelichting op feitelijke documentatie. Op het moment dat in de correspondentie bestuurlijk gevoelige zaken aan de orde komen of vooruit wordt gelopen op een mogelijke standpuntbepaling van het college, is sprake van formele correspondentie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iets wordt gezegd over de kansrijkheid van een subsidieaanvraag. Het is daarbij van groot belang om in de communicatie met derden geen vorm van toezeggingen te doen en te allen tijde een voorbehoud te maken dat de definitieve besluitvorming door het bevoegde orgaan zal plaatsvinden.

Ook wanneer sprake is van handelingen die zien op de representatie van het college of de CvdK moet uit de ondertekening blijken dat namens deze bestuursorganen wordt gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan de een uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Slotbepaling

Artikel 19 Inwerkingtreding

Het bevoegdhedenbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 13 juni 2019 overeenkomstig afdeling 3:6 Awb. Het team BVJZ publiceert hiertoe het bevoegdhedenbesluit in het Provinciaal Blad.


Noot
1

ECLI:NL:RVS:2013:145, RO 3.2

Noot
1

In de Organisatieregeling staat de programmaleider genoemd. In de praktijk wordt soms in plaats hiervan ook de term ‘programmamanager’ gehanteerd. In dit bevoegdhedenbesluit wordt uitgegaan van de officiële benaming conform de Organisatieregeling.