Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Heusden tot vaststelling van de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022

Geldend van 09-07-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Heusden tot vaststelling van de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022

De raad van de gemeente Heusden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022;

overwegende dat, op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treedt en dat het gewenst is om vooruitlopend hierop de regels over de fysieke leefomgeving samen te voegen in één verordening;

gelet op, op artikel(en) 149 en 160 van de Gemeentewet, 96 van de Wet bodembescherming, 8 van de Woningwet en 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet en 10.32a van de Wet milieubeheer, gelezen in samenhang met de artikelen 2.1 en 2.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

gezien het advies van de Informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

Bijlage 1 bij deze verordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening gaat over:

 • a.

  de fysieke leefomgeving en;

 • b.

  activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

 • 2.

  De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:

  • a.

   bouwwerken;

  • b.

   infrastructuur;

  • c.

   watersystemen;

  • d.

   water;

  • e.

   bodem;

  • f.

   lucht;

  • g.

   landschappen;

  • h.

   natuur;

  • i.

   cultureel erfgoed;

  • j.

   werelderfgoed.

 • 3.

  Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in ieder geval aangemerkt gevolgen die kunnen voortvloeien uit:

 • a.

  het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan;

 • b.

  het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

 • c.

  waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt;

 • d.

  het nalaten van activiteiten.

 • 4.

  Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook aangemerkt gevolgen voor de mens, voor zover deze wordt, of kan worden beïnvloed door of via onderdelen van de fysieke leefomgeving.

Artikel 1.3 Doel van deze verordening

Deze verordening is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van de gemeente en de bescherming en verbetering van het leefmilieu gericht op het in onderlinge samenhang

 • 1.

  bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en

 • 2.

  doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Artikel 1.4 Algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving

Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 1.5 Zorgplicht bij activiteit met nadelige gevolgen

Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:

 • 1.

  alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

 • 2.

  voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

 • 3.

  als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.

Artikel 1.6 Maatwerkvoorschriften- en regels

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op de doelstelling zoals genoemd in artikel 1.3 en de zorgplicht zoals genoemd in artikel 1.5, maatwerkvoorschriften en regels geven voor de activiteiten genoemd in deze verordening, met dien verstande dat bij het geven van maatwerkvoorschriften het bepaalde in het Activiteitenbesluit milieubeheer ten aanzien van het geven van maatwerkvoorschriften in acht moet worden genomen.

Artikel 1.7 Meest recente versie

Bij het toepassen van artikelen uit deze verordening die verwijzen naar documenten buiten deze verordening, wordt steeds uitgegaan van de meest recente versie van die documenten, tenzij anders is aangegeven.

HOOFDSTUK 2 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

Afdeling 2.1 Bebouwde kom

Artikel 2.1 Indeling van het gebied van de gemeente

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:

 • a.

  het gebied binnen de bebouwde kom;

 • b.

  het gebied buiten de bebouwde kom.

 • 2.

  Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig is aangegeven.

 • 3.

  Het college is bevoegd deze kaart te wijzigen.

Afdeling 2.2 Cultureel erfgoed

Paragraaf 2.2.1 Gemeentelijk erfgoedregister

Artikel 2.2 Gemeentelijk erfgoedregister

 • 1.

  Het college houdt een overzicht bij waarin, onder andere, het op grond van deze verordening aangewezen cultureel erfgoed is opgenomen. Deze lijst kan door iedereen worden ingezien.

 • 2.

  In het gemeentelijk erfgoedregister staan gegevens over de inschrijving van het aangewezen gemeentelijk cultureel erfgoed, waaronder de beschermde gemeentelijke monumenten en een gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht.

Paragraaf 2.2.2 De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument

Artikel 2.3 De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument

 • 1.

  Het college kan, eventueel op aanvraag van een belanghebbende, een onroerende zaak (met of zonder terrein) aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • 2.

  Als het college het voornemen heeft om een onroerende zaak aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument, maakt het college dit, na overleg met de eigenaar, schriftelijk bekend aan alle zakelijk gerechtigden die op die onroerende zaak genoemd staan in de openbare registers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet.

 • 3.

  De zakelijk gerechtigden kunnen gedurende vier weken na de bekendmaking van het voornemen als bedoeld in lid 2, schriftelijk reageren op het voornemen tot aanwijzing van een gemeentelijk monument.

 • 4.

  Het college kan bepalen dat ten behoeve van een voorgenomen aanwijzing een bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.

 • 5.

  Voordat een kerkelijk monument wordt aangewezen, voert het college overleg over het voornemen met de eigenaar.

 • 6.

  Dit artikel is niet van toepassing op:

  • a.

   Rijksmonumenten;

  • b.

   Monumenten en archeologische monumenten die zijn aangewezen op grond van de Erfgoedwet.

Artikel 2.4 Termijn aanwijzingsbesluit

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zoals bedoeld in artikel 6.3.

Artikel 2.5 Voorlopige aanwijzing bij spoed

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan het college een onroerende zaak of terrein aanwijzen als voorlopig beschermd gemeentelijk monument, zonder toepassing van artikel 2.3, tweede en derde lid, en artikel 6.3, eerste lid.

 • 2.

  Zodra een belanghebbende schriftelijk in kennis is gesteld van het besluit van het college tot voorlopige aanwijzing van een onroerende zaak of terrein als beschermd gemeentelijk monument, zijn artikel 3.46, 3.47 en 6.3 van deze verordening van toepassing.

 • 3.

  De voorlopige aanwijzing vervalt na 26 weken of op het moment dat het college een definitief besluit neemt over de aanwijzing.

 • 4.

  Bij het voorbereiden van het definitieve besluit over de aanwijzing zijn artikel 2.3 en 6.3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.6 Bekendmaking en registratie

 • 1.

  De aanwijzing als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, wordt bekend gemaakt aan alle zakelijk gerechtigden op die onroerende zaak die genoemd staan in de openbare registers zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet.

 • 2.

  Wanneer een aanwijzing onherroepelijk is geworden, wordt deze direct opgenomen in het gemeentelijk erfgoedregister.

 • 3.

  In het erfgoedregister staan in ieder geval de locatie en kadastrale gegevens van het beschermd gemeentelijk monument, de datum van de aanwijzing en een beschrijving van het gemeentelijk monument.

Artikel 2.7 Wijzigen van de aanwijzing

 • 1.

  Het college kan, eventueel op aanvraag van een belanghebbende, de aanwijzing wijzigen.

 • 2.

  Bij het wijzigen van de aanwijzing zijn artikel 2.3, 2.4 en 6.3 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Als de wijziging volgens het college van ondergeschikte betekenis is of het monument waarop de aanwijzing betrekking heeft als zodanig teniet is gegaan, zijn artikel 2.3, 2.4 en 6.3 niet van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De inhoud en de datum van de wijziging worden in het gemeentelijk erfgoedregister opgenomen.

Artikel 2.8 Intrekken en vervallen van de aanwijzing

 • 1.

  Het college kan de aanwijzing intrekken.

 • 2.

  Bij intrekking, zijn artikel 2.3, 2.4 en 6.3 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De aanwijzing van een beschermd gemeentelijk monument vervalt met ingang van de dag waarop het wordt ingeschreven in het rijksmonumentenregister of in een provinciaal erfgoedregister als bedoeld in artikel 3.17, derde lid, van de Erfgoedwet.

 • 4.

  De intrekking of het vervallen van de aanwijzing van het beschermd gemeentelijk monument wordt in het gemeentelijk erfgoedregister opgenomen.

Paragraaf 2.2.3 De aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht

Artikel 2.9 De aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  1. De gemeenteraad kan, op voorstel van het college, groepen van onroerende zaken aanwijzen als gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht.

 • 2.

  Als een stadsgezicht is aanwezen op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988 of op grond van een provinciale verordening, kunnen deze niet worden aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Artikel 2.10 Termijn aanwijzingsbesluit en registratie in erfgoedregister

 • 1.

  De gemeenteraad beslist binnen 26 weken na verzending van de adviesaanvraag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als bedoeld in artikel 6.4, of zoveel eerder als mogelijk.

 • 2.

  Een aangewezen gemeentelijk beschermd stadsgezicht wordt direct opgenomen in het gemeentelijk erfgoedregister.

Artikel 2.11 Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  De gemeenteraad kan, op voorstel van het college, een besluit tot aanwijzing als bedoeld in artikel 2.9 wijzigen of intrekken. Hierop zijn artikel 2.10 en artikel 6.4 eerste lid, van overeenkomstige toepassing, tenzij het gaat om een aanpassing van ondergeschikte betekenis, of het stads- en dorpsgezicht waarop de aanwijzing betrekking heeft als zodanig teniet is gegaan.

 • 2.

  Een aanwijzing vervalt zodra het stads- en dorpsgezicht waarop de aanwijzing betrekking heeft wordt aangewezen als beschermd stads-en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988.

HOOFDSTUK 3 Activiteiten in de fysieke leefomgeving

Afdeling 3.1 Inleidende bepalingen

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk gaat over activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 3.2 Normadressaat

Aan dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij anders bepaald. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.3 Wijze van meten

[gereserveerd]

Artikel 3.4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

 • 2.

  Het college kan de termijn met maximaal zes weken verlengen.

Artikel 3.5 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 3.6 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

Artikel 3.7 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

 • a.

  voor het verkrijgen daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  na het verlenen van de vergunning of ontheffing de omstandigheden of inzichten zijn veranderd waardoor het noodzakelijk is deze te wijzigen of in te trekken vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is verleend;

 • c.

  de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning of ontheffing zijn verbonden niet worden nageleefd;

 • d.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn, of, bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

 • 2.

  Naast deze intrekkings- en wijzigingsgronden kunnen voor specifieke vergunningen of ontheffingen nog aanvullende gronden gelden

Artikel 3.8 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald, of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 3.9 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

 • 2.

  Als de aanvraag voor een vergunning of ontheffing minder dan zes weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend, kan deze ook worden geweigerd als daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Afdeling 3.2 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, sloopactiviteiten

Artikel 3.10 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

 • 1.

  Het college kan voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbinden, als het college van oordeel is dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

 • 2.

  Voor het vormen van dit oordeel maakt het college gebruik van een onderzoeksrapport en/of andere bij het college bekende onderzoeksresultaten zoals bedoeld in artikel 2.4 Regeling omgevingsrecht, dan wel een saneringsplan op grond van artikel 39, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming.

 • 3.

  Deze voorwaarden kunnen worden gesteld in afwijking van het bepaalde in artikel 3.11 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht.

Artikel 3.11 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

Er mag niet worden gebouwd op een bodem die zodanig verontreinigd is dat schade of gevaar voor de gezondheid van de gebruikers is te verwachten, voor zover dat bouwen betrekking heeft op:

 • 1.

  een bouwwerk waarin meer dan 2 uur per dag mensen verblijven dan wel;

 • 2.

  een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist en dat de grond raakt, of waarvan het ter plaatse toegestane gebruik wordt gewijzigd.

Artikel 3.12 Het onderzoek naar bodemverontreiniging

 • 1.

  Het onderzoek met betrekking tot de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit de resultaten van een milieuhygiënisch bodemonderzoek dat is verricht volgens NEN 5740 en niet ouder dan 5 jaar.

 • 2.

  Als op basis van het vooronderzoek de aanleiding bestaat te veronderstellen dat er asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of -stof, in de bodem aanwezig is, wordt het onderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707.

 • 3.

  De verplichting om een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht in te dienen, geldt niet als het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, met uitzondering van de in deze artikelen genoemde hoogtebepalingen.

 • 4.

  Als voor toepassing van artikel 3.11 bij het college al bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, kan het college toestaan geheel of gedeeltelijk af te wijken van de verplichting om een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht in te dienen.

 • 5.

  Als voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, uit het in NEN 5725 bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en de bodemgesteldheid blijkt dat de locatie onverdacht is, dan wel dat de gerezen verdenkingen een volledig onderzoek volgens NEN 5740 niet rechtvaardigen, kan het college toestaan dat gedeeltelijk wordt afgeweken van de verplichting om een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht in te dienen.

 • 6.

  Indien er gesloopt moet worden, dient een bodemonderzoek plaats te vinden na sloop. Dit geldt niet wanneer de sloop aantoonbaar is uitgevoerd door een gecertificeerd sloopbedrijf volgens de BRL SVMS-007.

Afdeling 3.3 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 3.3.1 Festiviteiten en geluid

Artikel 3.13 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  Het college kan per kalenderjaar collectieve festiviteiten met daarbij dagen of dagdelen aanwijzen wanneer de geluidsnormen als bedoeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.17 van deze verordening niet gelden.

 • 2.

  Het college kan per kalenderjaar collectieve festiviteiten met daarbij dagen of dagdelen aanwijzen wanneer de voorwaarden voor verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan het college bepalen dat de aanwijzing alleen geldt in één of meerdere delen van de gemeente.

 • 4.

  Muziek mag alleen binnen de inrichting ten gehore worden gebracht.

Artikel 3.14 Melding incidentele festiviteiten

 • 1.

  Mits de houder van een inrichting het college minstens 10 dagen van tevoren op de hoogte heeft gesteld van de festiviteit, mag de inrichting maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden, waarbij de geluidnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.13 niet van toepassing zijn.

 • 2.

  Mits de houder van een inrichting het college minstens 10 dagen van tevoren op de hoogte heeft gesteld van de festiviteit, mag de inrichting maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden, waarbij de voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing zijn.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.

 • 4.

  De melding is gedaan als het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld, en tijdig is ingeleverd op de plaats die op dat formulier is vermeld.

 • 5.

  De melding wordt geacht te zijn gedaan als het college op het verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was, meteen toestaat.

 • 6.

  Muziek mag alleen binnen de inrichting ten gehore worden gebracht.

 • 7.

  De drijver van de inrichting waar een incidentele festiviteit plaatsvindt, licht omwonenden binnen een straal van 50 meter van de inrichting minstens 48 uur voor het begin van de festiviteit daarover in op de manier die is aangegeven op het meldingsformulier.

 • 8.

  Een aanwezige omroepinstallatie mag alleen worden gebruikt voor het aankondigen van het starten of beëindigen van wedstrijd- of feestonderdelen.

 • 9.

  Het college kan een festiviteit verbieden indien de verwachting is dat door de festiviteit de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze worden beïnvloed.

Artikel 3.15 Wijze van geluidmeten

(vervallen)

Artikel 3.16 Geluidhinder door geluidsapparaat, machine of handelingen in de openlucht

 • 1.

  Het is verboden om van 20.00 uur tot 07.00 uur van de daaropvolgende dag, dan wel tot 13.00 uur als dat een zondag betreft, in de openlucht een geluidsapparaat of machine in werking te hebben of handelingen te verrichten die voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder veroorzaken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Onverkort het gestelde in dit artikel of in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

 • 4.

  Het verbod is niet van toepassing op inrichtingen, die daarvoor een vergunning hebben.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden.

 • 6.

  Het verbod is niet van toepassing voor zover in het onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022 of bij besluit specifieke regels zijn gesteld over de maximaal toegestane geluidsbelasting en die regels worden nageleefd.

Artikel 3.17 Overige geluidhinder

 • 1.

  Buiten een inrichting is het niet toegestaan handelingen te verrichten, of toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben zodat daardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer of de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022.

Paragraaf 3.3.2 Bescherming uiterlijk aanzien gemeente

Artikel 3.18 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  Het is verboden op of aan een onroerende zaak of een voertuig handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving, dan wel in strijd is met het gemeentelijk welstandsbeleid, dan wel overlast veroorzaakt voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak

 • 2.

  Het verbod als genoemd in lid 1 is niet van toepassing wanneer het bevoegd gezag hiervoor vergunning of voor specifiek aan te wijzen situaties ontheffing heeft verleend.

 • 3.

  Het verbod als genoemd in lid 1 is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die zaak, gelegen in een beschermd dorps-of stadsgezicht, verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

 • 5.

  Het in het vierde lid gestelde verbod geldt niet voor onverlichte:

 • a.

  opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;

 • b.

  opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid;

 • c.

  opschriften of aankondigingen betrekking hebbend op:

- een openbare verkoping, aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

- het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend

of waarvoor die zaak is bestemd, zomede op naamborden;

en mits deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m² en geen van alle een grotere afmeting in een richting hebben dan 1,00 meter en mits deze opschriften en aankondigingen zijn aangebracht op een onroerende zaak.

 • d.

  opschriften betrekking hebbend op de naam en/of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken en/of op de namen van degenen die bij het ontwerp en/of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerk zelf en niet verplicht zijn, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

 • e.

  opschriften of aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer;

 • f.

  opschriften en aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits van het aanbrengen ervan tevoren door of vanwege de rechthebbende of de hoofdgebruiker van de onroerende zaak schriftelijk kennisgeving is gedaan aan het bevoegd gezag en het bevoegd gezag niet binnen twee weken na ontvangst van die kennisgeving van enig bezwaar heeft doen blijken. Zodanige opschriften en aankondigingen worden geacht hun tijdelijk karakter te hebben verloren, wanneer deze gedurende meer dan 9 weken op de onroerende zaak aanwezig zijn.

Paragraaf 3.3.3 Geur en veehouderijen

Artikel 3.19 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 eerste en tweede lid van de Wet geurhinder en veehouderij wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Heusden.

Artikel 3.20 Andere waarde voor de vaste afstanden

Op grond van artikel 6 tweede lid en in afwijking van artikel 3, tweede lid of artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij, bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel heeft uitgemaakt van een veehouderij in de bebouwde kommen:

 • 1.

  binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;

 • 2.

  buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

Artikel 3.21 Andere waarde voor de vaste afstanden (dieren zonder vastgestelde emissiefactor)

Op grond van artikel 6 derde lid en in afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij, bedraagt de afstand tussen een “veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld”, en een geurgevoelig object:

 • a.

  binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;

 • b.

  buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

Paragraaf 3.3.4 Verbranden afvalstoffen

Artikel 3.22 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 1.

  Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, geldt het verbod niet voor:

 • 1.

  verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

 • 2.

  sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;

 • 1.

  vuur voor koken, bakken en braden.

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 1.

  Het verbod geldt niet voor situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3 van het Wetboek van Strafrecht of de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022.

 • 2.

  Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 3.4 Activiteiten op of bij wegen of bij wateren in beheer bij de gemeente

Paragraaf 3.4.1 Algemene bepalingen met betrekking tot ligplaatsvergunningen voor pleziervaartuigen

Artikel 3.23 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 • 1.

  Het is niet toegestaan om zonder vergunning van het college een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben. Onder een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, wordt mede begrepen een vaartuigwrak.

 • 2.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare ruimte, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare ruimte of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare ruimte;

 • b.

  indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • c.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 3.

  Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op voorwerpen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

 • 4.

  Het is verboden op, in of boven openbaar water voorwerpen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterwet, de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022 of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Artikel 3.24 Vrijstellingen

 • 1.

  Geen vergunning bedoeld in artikel 3:23, eerste lid, is vereist voor door het college aangewezen voorwerpen of categorieën voorwerpen, mits wordt voldaan aan de krachtens het tweede lid gestelde nadere regels.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels voor de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of categorieën voorwerpen.

 • 3.

  Het is verboden de in het eerste lid bedoelde voorwerpen en stoffen op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben in strijd met de nadere regels, bedoeld in het tweede lid.

Paragraaf 3.4.2 Ligplaatsen voor pleziervaartuigen

Artikel 3.25 Ligplaats vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2.

  Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

 • a.

  nadere regels stellen in het belang van de volksgezondheid, milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • b.

  beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022.

 • 4.

  Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de volksgezondheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 5.

  De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

Paragraaf 3.4.3 Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en gebruik van openbare ruimten

Artikel 3.26 Voorwerpen op of aan een openbare plaats

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het college als het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 kan een vergunning worden geweigerd:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • c.

  het belang van het voorkomen of beperken van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 4.

  Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije doorgang van 1,5 meter breed en 2,2 meter hoog wordt gelaten op voetpaden en van 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog op de rijbaan voor fietsers en/of gemotoriseerd verkeer.

 • 5.

  Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op:

 • a.

  evenementen waarop artikel 2:24 ev. APV van toepassing is;

 • b.

  terrassen waarop artikel 2:27, tweede lid APV van toepassing is;

 • c.

  standplaatsen als bedoeld in artikel 3.41

 • d.

  voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 • e.

  door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen;

 • f.

  situaties waarin er geen gevaar ontstaat voor de verkeersveiligheid;

 • g.

  vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien ze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële en maatschappelijke doeleinden worden gebruikt;

 • h.

  zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voor zover:

  - elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte van de weg bevindt; - elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt

  - elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • i.

  voorwerpen of stoffen die noodzakelijkerwijs kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • m.

  haltepanelen, abri’s, DRIS-panelen, fietsenrekken, verkeersveiligheidsuitingen en oplaadpunten voor elektronische vervoermiddelen;

 • n.

  situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022.

 • 6.

  De weigeringsgrond van het derde lid onder a geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de wegenverkeerswet 1994.

 • 7.

  De weigeringsgrond van het derde lid onder b geldt niet voor bouwwerken.

 • 8.

  De weigeringsgrond van het derde lid onder c geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

 • 9.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing, tenzij sprake is van een omgevingsvergunning bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3.27 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg en de aard van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het college, als de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak.

 • 4.

  Het verbod geldt voorts niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022, de Waterschapskeur of de Telecommunicatiewet.

Artikel 3.28 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een uitweg te maken, dan wel uit te wegen op de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 kan een vergunning worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de bruikbaarheid van de weg;

 • b.

  in het belang van het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

 • c.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

 • d.

  in het belang van de bescherming van het openbaar groen;

 • e.

  in verband met strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan;

 • f.

  als dit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde verordening.

Artikel 3.29 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is niet toegestaan een voorwerp of beplanting te hebben of aan te brengen op een manier dat voor het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat, of voor het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd.

Artikel 3.30 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het college maakt van tevoren aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid zijn besluit bekend over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of voorziening als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing waarin wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 3.31 Objecten onder hoogspanningslijn

 • 1.

  Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Paragraaf 3.4.4 Oplaadinfrastructuur

[gereserveerd]

Paragraaf 3.4.5 Voertuigen

Artikel 3.32 Voertuigen van autobedrijf en dergelijke

 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt onder andere begrepen:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die niet langer dan een uur duren, voor zo lang als die werkzaamheden duren;

 • b.

  voertuigen voor persoonlijk gebruik van de persoon als bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Het is niet toegestaan voor de persoon die er zijn bedrijf, nevenbedrijf of gewoonte van heeft gemaakt om voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen om:

 • a.

  drie of meer voertuigen die aan hem toebehoren of zijn toevertrouwd op de weg te parkeren binnen een straal van 25 meter van een van deze voertuigen;

 • b.

  de weg als werkplaats te gebruiken buiten de inrichting.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3.33 Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1.

  Het is niet toegestaan een voertuig te parkeren of te plaatsen op een door het college aangewezen weg, met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3.34 Defecte voertuigen

Een voertuig waarmee niet kan of mag worden gereden door gebreken die niet eenvoudig te verhelpen zijn, mag niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geparkeerd.

Artikel 3.35 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is niet toegestaan om met een voertuig door een park, plantsoen of gemeentelijke groenvoorziening te rijden, of het daarin te laten staan.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet:

 • a.

  op de weg;

 • b.

  voor voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam;

 • c.

  voor voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3.36 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is niet toegestaan om een voertuig dat rijtechnisch onvoldoende is onderhouden en dat in een verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 3.37 Grote voertuigen

 • 1.

  Het is niet toegestaan een voertuig dat inclusief de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter, of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit volgens het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het is niet toegestaan een voertuig dat inclusief de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit volgens het college buitensporig is met het oog op de beschikbare parkeerruimte.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, die niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 4.

  Het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 6.

  Op de ontheffing bedoeld in het vijfde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Paragraaf 3.4.9 Kampeermiddelen

Artikel 3.38 Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1.

  Het is niet toegestaan om een voertuig dat voor recreatie wordt gebruikt:

 • a.

  langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te hebben of te plaatsen;

 • b.

  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit volgens het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het is niet toegestaan een woonwagen, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat niet voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

 • a.

  langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te hebben of te plaatsen;

 • b.

  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit volgens het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 3.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022.

Artikel 3.39 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is niet toegestaan om kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat daarvoor in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Naast de weigeringsgronden in artikel 3.9 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van de bescherming van:

 • a.

  natuur en landschap of

 • b.

  een stads- en dorpsgezicht.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3.40 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1.

  Artikel 3.38, eerste lid, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen ter bescherming van de belangen als genoemd in artikel 3.39, vierde lid.

Paragraaf 3.4.10 Standplaatsen

Artikel 3.41 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is niet toegestaan om een standplaats in te nemen zonder een vergunning van het college.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning als deze in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

 • 3.

  Naast de weigeringsgronden in artikel 3.9 kan een vergunning worden geweigerd als:

 • a.

  de standplaats op zichzelf of in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand;

 • b.

  een beperking in aantal of in plaats als gevolg van bijzondere omstandigheden nodig is in verband met een dwingende reden van algemeen belang in de gemeente of een deel daarvan.

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3.42 Toestemming rechthebbende

De rechthebbende op een perceel mag daarop geen standplaats toestaan zonder vergunning van het college.

Paragraaf 3.4.11 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 3.43 Crossterreinen

 • 1.

  Het is niet toegestaan op enig terrein, anders dan een weg, met een motorvoertuig of bromfiets een wedstrijd, trainings- of proefrit te houden, voor te bereiden of daaraan deel te nemen of een motorvoertuig of bromfiets daar aanwezig te hebben met het doel dat te doen.

 • 1.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op terreinen die door het college zijn aangewezen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

Artikel 3.44 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het is niet toegestaan om zich met een motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard te bevinden binnen voor het publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of andere terreinen die voor recreatief gebruik beschikbaar zijn.

 • 1.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op terreinen die door het college zijn aangewezen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

 • a.

  het voorkomen van overlast;

 • b.

  de bescherming van natuur- of milieuwaarden.

 • 3.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:

 • a.

  die worden gebruikt door de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening of andere hulpverleningsdiensten die krachtens artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister zijn aangewezen.

 • b.

  die worden gebruikt in verband met het beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als bedoeld in het eerste lid;

 • c.

  die worden gebruikt in verband met werken die krachtens een wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

 • d.

  van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die binnen de terreinen als bedoeld in het eerste lid liggen;

 • e.

  voor het verkeer ten behoeve van het bezoek of verzorging van de personen als bedoeld onder d.

 • 4.

  Het verbod is verder niet van toepassing:

 • a.

  op wegen die liggen binnen de terreinen of gebieden als bedoeld in het eerste lid;

 • b.

  voor motorvoertuigen die bij of krachtens de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022 zijn aangewezen als ‘toestel’ binnen de bij of krachtens die verordening aangewezen stiltegebieden.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing

Afdeling 3.5 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed

Artikel 3.45 Gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze afdeling wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3.46 Verbodsbepalingen en aanvraag sloopvergunning

 • 1.

  Het is niet toegestaan een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, of na te laten noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

 • 2.

  Het is niet toegestaan zonder vergunning van het college, of in strijd met de voorschriften bij die vergunning:

  • a.

   een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of te wijzigen;

  • b.

   een beschermd gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een manier dat het monument wordt aangetast, ontsierd of in gevaar gebracht.

 • 3.

  Het verbod en de vergunningplicht als bedoeld in het tweede lid gelden niet als:

 • a.

  het college nadere regels stelt met betrekking tot de manier waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, of;

 • b.

  de activiteit betrekking heeft op normaal onderhoud, voor zover detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort, kleur, en aanleg (in geval van een tuin, park of andere aanleg) niet wijzigt;

 • c.

  de activiteit alleen leidt tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft;

 • d.

  uit een rapport blijkt op welke manier de aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige monumenten worden beschermd.

 • 4.

  De vergunning als bedoeld in het tweede lid kan alleen worden verleend als het belang van de monumentenzorg zich daar niet tegen verzet. Bij de beslissing houdt het college rekening met het gebruik van het monument.

 • 5.

  Het college kan aan de vergunning als bedoeld in het tweede lid voorschriften verbinden in het belang van het monument.

 • 6.

  Het is verboden de bodem te verstoren in een archeologisch monument of een gebied waar archeologische vondsten worden verwacht als in het daar vigerende bestemmingsplan niet is voldaan aan artikel 3.1.6, vijfde lid, van het Besluit ruimtelijke ordening, tenzij:

 • a.

  voor de activiteit een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend;

 • b.

  het de verstoring betreft van een archeologisch monument of verwachtingsgebied dat is aangegeven op de landelijke indicatieve kaart van archeologische waarden en het verrichten van de activiteiten geen strijd oplevert met door het college vastgestelde regels over de toegestane mate van verstoring;

 • c.

  de activiteit plaatsvindt op basis van een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening wordt gehouden en onevenredige schade voor archeologische waarden wordt voorkomen;

 • d.

  met een vooronderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn.

 • 7.

  Het college kan nadere regels stellen over het verrichten van archeologisch onderzoek.

Artikel 3.47 Intrekken van de vergunning

 • 1.

  De vergunning kan door het college worden ingetrokken als:

 • a.

  blijkt dat de vergunning is verleend op basis van een onjuiste of onvolledige opgave;

 • b.

  blijkt dat de vergunninghouder de aan de vergunning verbonden voorwaarden niet naleeft;

 • c.

  de omstandigheden van de vergunninghouder zodanig zijn gewijzigd, dat het belang van monument zwaarder moet wegen.

 • 2.

  De vergunninghouder wordt van het voornemen tot intrekking in kennis gesteld en indien gewenst gehoord. Een afschrift van de intrekking wordt verzonden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Artikel 3.48 Verbodsbepaling en aanvraag vergunning gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  Het is niet toegestaan zonder omgevingsvergunning een bouwwerk in een gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht geheel of gedeeltelijk te slopen.

 • 2.

  De omgevingsvergunning kan in ieder geval worden geweigerd als het college het niet aannemelijk acht dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

 • 3.

  De artikelen 3.46, vierde lid en 3.49 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op het slopen als sprake is van een verplichting als bedoeld in de artikelen 13, 13a of 13b van de Woningwet.

Artikel 3.49 Intrekken van de vergunning voor sloop in gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht

De vergunning kan door het college worden ingetrokken als:

 • a.

  blijkt dat de vergunning is verleend op basis van een onjuiste of onvolledige opgave;

 • b.

  er geen begin met de werkzaamheden is gemaakt binnen de termijn die bij de vergunning is bepaald;

 • c.

  de werkzaamheden langer dan een in de vergunning bepaalde termijn zijn gestaakt;

 • d.

  er wordt gehandeld in strijd met de beperkingen waaronder de vergunning is verleend, of met de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden;

 • e.

  voor zover veranderde omstandigheden of feiten met betrekking tot de activiteit waarvoor de vergunning is verleend, zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van die activiteit verzetten.

Paragraaf 3.4.12 Graafwerkzaamheden, kabels en leidingen (AVOI)

Artikel 3.50 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen openbaar gebied

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning of instemmingsbesluit, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding:

 • a.

  de verharding in openbaar gebied op te breken;

 • b.

  te graven in openbaar gebied.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning of instemmingsbesluit een kabel of leiding aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen in openbaar gebied. Wanneer een kabel of leiding een lengte heeft van minder dan 25 m, met een bijbehorende sleufbreedte van minder dan 1 m, volstaat een graafmelding;

 • 3.

  De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, gelden niet voor activiteiten van een overheidsorgaan voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak.

 • 4.

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet voor activiteiten vanwege een ernstige belemmering of storing in de dienstverlening, waarvan uitstel redelijkerwijs niet mogelijk of niet gewenst is.

Artikel 3.51 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning openbaar gebied

 • 1.

  Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning of instemmingsbesluit voor het opbreken van of graafwerkzaamheden in openbaar gebied worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een overzicht waaruit blijkt dat alle betrokken grondeigenaren schriftelijk toestemming hebben verleend om de werkzaamheden uit te voeren;

 • b.

  een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de reden voor het opbreken of graafwerkzaamheden, het tijdstip en de duur van de activiteit inclusief de tracé lengte van de werkzaamheden.

 • c.

  een overzicht waarin (eventuele) verkeersmaatregelen zijn opgenomen.

 • 2.

  Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning of instemmingsbesluit voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de locatie van de activiteit;

 • b.

  het tijdstip en de duur van de activiteit;

 • c.

  een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een vermelding van de bijbehorende functie en bovengrondse aansluitvoorziening.

Artikel 3.52 Beoordelingsregel omgevingsvergunning openbaar gebied

 • 1.

  De omgevingsvergunning of instemmingsbesluit voor het opbreken van of graafwerkzaamheden in openbaar gebied wordt alleen geweigerd als:

 • a.

  initiatiefnemer voor het aan te leggen tracé vooraf geen schriftelijke toestemming heeft van alle betrokken grondeigenaren;

 • b.

  het veilige en doelmatige gebruik van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

 • c.

  de bereikbaarheid van gronden of gebouwen onevenredig wordt belemmerd;

 • d.

  het doelmatig beheer van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

 • 2.

  De omgevingsvergunning of instemmingsbesluit voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in het openbaar gebied wordt alleen geweigerd als:

 • a.

  het veilige en doelmatige gebruik van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

 • b.

  de bereikbaarheid van gronden of gebouwen onevenredig wordt belemmerd;

 • c.

  het doelmatig beheer van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

 • d.

  de doelmatige verdeling van de ondergrondse ruimte wordt belemmerd;

 • e.

  andere eigenaren geen toestemming geven om werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 3.53 Algemene regels graafwerkzaamheden openbaar gebied

 • 1.

  Met het oog op het beschermen van in openbaar gebied aanwezige kabels en leidingen, worden voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in openbaar gebied proefsleuven gegraven. Voor deze graafwerkzaamheden geldt een meldplicht.

 • 2.

  De proefsleuven hebben een lengte van ten minste 1 m aan weerszijden van de theoretische ligging van de in de grond aanwezige kabels of leidingen, tenzij dat niet mogelijk is vanwege aanwezige obstakels.

Artikel 3.54 Algemene regels kabels en leidingen openbaar gebied

 • 1.

  De uitvoering van werkzaamheden gebeurt overeenkomstige het bepaalde in het Handboek Kabels & Leidingen gemeente Heusden.

 • 2.

  Met het oog op het beperken van hinder worden huisaansluitingen en tijdelijke aansluitingen zo veel mogelijk haaks op het net aangelegd.

 • 3.

  Handholes die vaker dan twee keer per jaar worden gebruikt, worden zo veel mogelijk aangebracht buiten de rijbaan.

 • 4.

  Met het oog op het beschermen van in openbaar gebied aanwezige kabels en leidingen bedraagt bij kruising van een kabel of leiding met een andere kabel of leiding in een open ontgraving de verticale afstand tussen beiden ten minste 20 cm.

 • 5.

  Bij kruising van een kabel of leiding met een andere kabel of leiding bij een boring of persing bedraagt de verticale afstand tussen beidenten minste 50 cm., waarbij de nieuwe kabel of leiding onder de bestaande kabel of leiding wordt gelegd.

 • 6.

  Met het oog op de doelmatige verdeling van de ondergrondse ruimte, is de netbeheerder bij de aanleg verplicht zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds aanwezige voorzieningen.

 • 7.

  Met het oog op de doelmatige verdeling van de ondergrondse ruimte, verwijdert de netbeheerder een kabel of leiding die niet meer in gebruik is op het moment dat de verharding in het openbaar gebied ter plaatse van die kabel of leiding wordt opgebroken.

Artikel 3.55 Melding kabels en leidingen

 • 1.

  Het is verboden een kabel of leiding zonder graafmelding aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen in het openbaar gebied zonder dit ten minste vijf werkdagen voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor activiteiten door of in opdracht van de gemeente voor de uitoefening van haar publiekrechtelijke taken.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt de melding onverwijld gedaan bij een ernstige belemmering of storing in de dienstverlening, waarvan uitstel redelijkerwijs niet mogelijk of niet gewenst is.

 • 4.

  Een melding bevat:

 • a.

  een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de locatie van de activiteit;

 • b.

  het type werkzaamheden dat wordt verricht;

 • c.

  het tijdstip en de duur van de activiteit.

Artikel 3.56 Maatwerkvoorschriften openbaar gebied

Het gemeentebestuur kan maatwerk- en vergunningvoorschriften opstellen als bedoeld in art. 3.53 en 3.54.

Artikel 3.57 Verplichtingen netbeheerder

 • 1.

  De netbeheerder is verplicht zorg te dragen voor een goede staat van onderhoud van de kabels en leidingen.

 • 2.

  Als het eigendom, de exploitatie, het beheer of het gebruik van kabels of leidingen wijzigt, meldt De netbeheerder dit direct schriftelijk aan het college, het Kadaster en de Stichting Klic.

 • 3.

  De netbeheerder levert op verzoek van de gemeente informatie over een kabel of leiding.

Artikel 3.58 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen graafwerkzaamheden in beperkingengebied leidingen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning of instemmingsbesluit te graven in het beperkingengebied leidingen als de diepte van de graafwerkzaamheden meer is dan 40 cm.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor graafwerkzaamheden bij normaal onderhoud aan bouwwerken of andere werken.

Artikel 3.59 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning graafwerkzaamheden beperkingengebied leidingen

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning of instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden in het beperkingengebied leidingen worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de locatie van de graafwerkzaamheden;

 • b.

  de diepte van de graafwerkzaamheden;

 • c.

  een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om de kans op schade aan de kabels of leidingen, waarvoor het beperkingengebied leidingen is aangewezen, te beperken.

Artikel 3.60 Beoordelingsregel omgevingsvergunning graafwerkzaamheden beperkingengebied leidingen

De omgevingsvergunning of het instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden in het beperkingengebied leidingen wordt alleen verleend als de kans op beschadiging van de kabels of leidingen, waarvoor het beperkingengebied leidingen is aangewezen, verwaarloosbaar is.

Artikel 3.61 Algemene regels lozen bij graafwerkzaamheden

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van graafwerkzaamheden worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

 • 2.

  Voor het lozen van dat grondwater in een schoonwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  Voor het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l.

 • 4.

  Het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langer dan 8 weken weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste 5 m3/u.

Artikel 3.62 Meet- en rekenbepaling

 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

Artikel 3.63 Melding lozen bij graafwerkzaamheden

 • 1.

  Het is verboden grondwater afkomstig van graafwerkzaamheden te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, als de lozing langer duurt dan 48 uur.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van vijf dagen, als de lozing niet langer duurt dan acht weken.

 • 3.

  Een melding bevat:

  • a.

   gegevens over de locatie van het lozingspunt;

  • b.

   het maximale debiet van de lozing;

  • c.

   de verwachte datum van het begin van de lozing;

  • d.

   de verwachte duur van de lozing.

 • 4.

  Wanneer een activiteit op een andere manier wordt verricht als omschreven in lid 3, wordt hiervan een melding gedaan.

Artikel 3.64 Overleg en afstemming tijdens planvorming

 • 1.

  De gemeente initieert en faciliteert nader overleg tussen alle betrokken partijen over alle projecten in openbare gronden. Dit overleg vindt periodiek, doch tenminste tweemaal per jaar plaats.

 • 2.

  De gemeente initieert in de planfase van een door of vanwege de gemeente uit te voeren project overleg met de desbetreffende netbeheerder(s) om de gevolgen van dat project voor de ligging en het onderhoud van kabels en leidingen te analyseren. De gemeente doet per bedoeld project een voorstel ten aanzien van het aantal overleggen en de regelmaat daarvan.

 • 3.

  Op initiatief van de gemeente wisselen alle betrokken partijen voorafgaand aan de start van een werk dat gevolgen heeft voor de ondergrondse infrastructuur de noodzakelijke informatie met elkaar uit.

Paragraaf 3.4.13 Hemelwaterafvoer

Artikel 3.66 Verplichting tot waterberging in nieuwe situaties

 • 1.

  Vanaf een bouwwerk of verharding op een perceel wordt niet in het openbaar riool of op de openbare ruimte geloosd, tenzij een hemelwaterberging is aangebracht en in stand wordt gehouden.

 • 2.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot waterberging in nieuwe situaties indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 3.67 Verplichting tot waterberging in bestaande situaties:

gebiedsaanwijzing

 • 1.

  De beheerder van het openbaar riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen -voor bestaande situaties- niet in het openbaar riool of op de openbare ruimte wordt geloosd.

 • 2.

  Een gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op de openbare weg.

Artikel 3.68 Gebiedsaanwijzing: procedure en ontheffing

 • 1.

  Bij het vaststellen van een gebiedsaanwijzing als bedoeld in artikel 3.67 eerste lid houdt de beheerder van het openbaar riool rekening met het gemeentelijk waterplan.

 • 2.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 3.69 Nadere aanwijzingen

De beheerder kan nadere aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop de verplichting tot waterberging ten gevolge van de verboden op grond van de artikelen 3.66 en 3.67 plaatsvindt.

Artikel 3.70 Bemalingswater

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, zevende lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen is het lozen van grondwater bij ontwatering ten behoeve van werkzaamheden aan de gemeentelijke voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater in het openbaar riool en de gemeentelijke voorzieningen voor de opvang, infiltratie en verwerking van hemelwater toegestaan tot een geloosde hoeveelheid van ten hoogste 20 kubieke meter per uur.

Artikel 3.71 Vacuüm afvoersystemen voor hemelwater in nieuwe situaties

Indien bij een gebouw gebruik gemaakt wordt van een vacuüm afvoersysteem (zoals Pluvia) wordt de waterbergingsopgave voortvloeiend uit de verplichting tot waterberging op eigen perceel vermenigvuldigd met een factor 1,5

Afdeling 3.5 Activiteiten met betrekking tot planten

Paragraaf 3.4.12 Vellen van houtopstanden

Artikel 3.72 Aanwijzing activiteiten

 • 1.

  Deze afdeling gaat over het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

 • 2.

  Deze afdeling gaat niet over het dunnen van een houtopstand.

Artikel 3.73 Oogmerken

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op:

 • a.

  het beschermen van de gezondheid;

 • b.

  het beschermen van de biodiversiteit;

 • c.

  het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden;

 • d.

  de beeldbepalende waarde van bomen en

 • e.

  de cultuurhistorische waarde van bomen.

Artikel 3.74 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom te kappen of houtopstand te vellen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

 • a.

  bomen die een omtrek hebben van maximaal 150 cm, gemeten op 130 cm vanaf de grond (bij een meerstammige boom geldt de omvang van de dikste stam), behoudens bomen die als herplant zijn aangeplant, voor bomen die een omtrek hadden van meer dan 150 cm, gemeten op 130 cm vanaf de grond;

 • b.

  bomen die zich bevinden op een perceel dat kleiner is dan 400 m2;

 • c.

  bomen die eigendom zijn van de gemeente, met een stamomtrek van maximaal 150 cm, gemeten op 130 cm vanaf de grond, tenzij de bomen onderdeel zijn van de gemeentelijke groenstructuurkaart, die vastgesteld is in het Groenstructuurplan;

 • d.

  wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouw gronden, beide voor zover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;

 • e.

  vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;

 • f.

  kweekgoed;

 • g.

  houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantgezondheidswet of krachtens een aanschrijving of last van het college;

 • h.

  bomen en houtopstand waarvoor het college toestemming geeft tot het direct vellen van een boom of houtopstand, indien er sprake is van een situatie van acuut spoedeisend belang.

Artikel 3.75 Aanvraag vergunning

 • 1.

  De vergunning moet worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 2.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 3.76 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een aanduiding van de te kappen boom of te vellen houtopstand op een kaart, foto of tekening;

 • b.

  de reden voor het kappen van de boom of vellen van de houtopstand;

 • c.

  de mogelijkheid tot herbeplanten en, als het voornemen tot herbeplanten bestaat, de locatie daarvan, het aantal en de soorten.

Artikel 3.77 Beoordelingsregels omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend:

 • a.

  als de belangen van de boom of houtopstand op een andere manier - dan door het in stand houden hiervan- worden geborgd of

 • b.

  vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen.

Artikel 3.78 Weigeringsronden

De omgevingsvergunning kan worden geweigerd op grond van:

 • a.

  de natuurwaarde van de houtopstand;

 • b.

  de landschappelijke waarde van de houtopstand

 • c.

  de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

 • d.

  de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

 • e.

  de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

 • f.

  de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Artikel 3.79 Bijzondere vergunningvoorschriften; herplanten, storting gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’

 • 1.

  Aan de vergunning kan het voorschrift worden verbonden dat herplant moet plaatsvinden. Het college geeft hiervoor een termijn en aanwijzingen voor het aantal en de manier waarop.

 • 2.

  Als niet ter plaatse, op hetzelfde perceel of in de nabije omgeving kan worden herplant met een of meerdere bomen van vergelijkbare waarde, kan als voorschrift worden opgenomen dat een financiële bijdrage in de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ moet worden gestort. Deze bijdrage is 20% van de monetaire waarde van de boom.

 • 3.

  In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald dat wanneer de herplant niet aanslaat, dat deze binnen één jaar moet worden vervangen op de aangegeven manier.

Artikel 3.80 Herplant-/instandhoudingsplicht bij illegale kap

 • 1.

  Als een houtopstand zonder vergunning is geveld terwijl daar wel een vergunning voor nodig was, kan het college bij een last onder bestuursdwang of onder dwangsom de verplichting opleggen aan de overtreder om te herplanten. De herplant vindt plaats volgens de bij een last onder bestuursdwang of onder dwangsom aangegeven manier en binnen de aangegeven termijn. Deze verplichting wordt opgelegd aan de rechthebbende van de gevelde houtopstand en/of degene die de houtopstand heeft geveld of heeft laten vellen.

 • 2.

  Als er niet fysiek kan worden herplant, moet 20% van de getaxeerde monetaire waarde van de boom als financiële bijdrage worden gestort in de gemeentelijke reserve Rood voor Groen.

 • 3.

  Bij de verplichting als bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald dat wanneer de herplant niet aanslaat, dat deze binnen één jaar moet worden vervangen op de aangegeven manier.

 • 4.

  Als het voortbestaan van een beschermde houtopstand wordt bedreigd door menselijk handelen, kan het college aan de rechthebbende van de houtopstand, of aan degene die op een andere manier bevoegd is voorzieningen te treffen, in het kader van de op te leggen last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, de verplichting opleggen om:

 • a.

  de activiteiten die de bedreiging veroorzaken onmiddellijk te stoppen en een onherroepelijk geworden omgevingsvergunning voor het kappen te hebben, voordat de activiteiten mogen worden voortgezet;

 • b.

  volgens de aangegeven manier en binnen de aangegeven termijn voorzieningen te treffen die de bedreiging wegnemen;

 • c.

  de activiteiten die de bedreiging veroorzaken onmiddellijk te stopen en een Bomen Effect Analyse op te stellen en aan het college voor te leggen;

 • d.

  de schade die wordt veroorzaakt aan bomen die eigendom zijn van de gemeente te vergoeden door het bedrag van een boomschade taxatie door overtreder te laten vergoeden door een storting in de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’.

Artikel 3.81 Boete bij illegale kap

 • a.

  Het college kan in het geval van het kappen van een houtopstand zonder geldige vergunning een financiële compensatie opleggen ten bedrage van maximaal 100% van de monetaire waarde van de boom.

 • b.

  De bedragen genoemd in lid 1 worden gestort in de gemeentelijk reserve ‘Rood voor Groen’.

 

HOOFDSTUK 4 Beheer en onderhoud

[gereserveerd - oplaadinfrastructuur]

 

HOOFDSTUK 5 Financiële bepalingen

Afdeling 5.1 Gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’

Artikel 5.1 Gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’

 • 1.

  In de door de gemeenteraad ingestelde gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ worden financiële bijdragen gestort door vergunninghouders ter uitvoering van een voorschrift dat is opgenomen in de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand.

 • 2.

  Als aan de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand het voorschrift is verbonden dat de waarde van de houtopstand geheel of gedeeltelijk moet worden gecompenseerd, dan moet deze financiële compensatie in de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ worden gestort.

 • 3.

  Het college beheert de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’.

 • 4.

  De gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ wordt gebruikt voor de versterking van de groenstructuur in de gemeente.

Artikel 5.2 Financiële compensatie

 • 1.

  De boomwaardebepaling wordt gedaan op grond van de op dat moment actuele gepubliceerde methode van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Bomen (NVTB).

 • 2.

  Als de waarde van de houtopstand niet kan worden bepaald door middel van de methode als bedoeld in het eerste lid, bepaalt het college een financiële vervangingswaarde.

Artikel 5.3 Storting in de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ is geoormerkt

 • 1.

  De financiële compensatie die volgens een vergunningvoorschrift aan de uitvoering van de vergunning als waarborgsom in de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ moet worden gestort, is geoormerkt als bedrag dat is bestemd voor de herplant in een aangewezen aanplantproject.

 • 2.

  De geoormerkte gelden in de gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’ kunnen alleen worden gebruikt voor het versterken van de gemeentelijke groenstructuur.

Afdeling 5.2 Schadevergoeding

Artikel 5.4 Schadevergoedingsverzoek op grond van Wet natuurbescherming

Het college is het bevoegde bestuursorgaan om te beslissen op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 6.3 van de Wet natuurbescherming.

Artikel 5.5 Schadevergoedingsverzoek voor gemeentelijke monumenten

1. Het college is het bevoegde bestuursorgaan om te beslissen op een verzoek om schadevergoeding, indien de schade in relatie staat tot:

a. de weigering van het bevoegd gezag een vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 3.46, lid 2;

b. de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 3.46, lid 5;

c. een aanwijzing als bedoeld in artikel 2.3, lid 1.

2. Voor de behandeling van verzoeken zijn de bepalingen van de Verordening tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49

Wet Ruimtelijke Ordening van toepassing

Afdeling 5.3 Aansprakelijkheid

Artikel 5.6 Aansprakelijkheid (Oplaadinfrastructuur)

[gereserveerd]

HOOFDSTUK 6 Procesregels

Afdeling 6.1 Voorbereiding van besluiten

Artikel 6.1 De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument

Het college kan bepalen dat een nader waardestellend onderzoek moet worden verricht ten behoeve van de aanwijzing van een onroerende zaak of terrein als beschermd gemeentelijk monument.

Afdeling 6.2 Advies

Artikel 6.2 Het college vraagt advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • 1.

  Het college vraagt advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over de redelijke eisen van welstand, voordat zij een besluit neemt over de aanvraag om een omgevingsvergunning.

 • 2.

  De meest recente Welstandsnota Heusden dient hierbij als toetsingskader.

 • 3.

  Advisering vindt plaats overeenkomstig het reglement van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Heusden.

Artikel 6.3 Termijn advies en aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Het college vraagt advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voordat zij een besluit neemt over de aanwijzing van een beschermd gemeentelijk monument.

 • 2.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert schriftelijk binnen 8 weken na verzending van de adviesvraag van het college.

Artikel 6.4 Advies bij aanwijzen gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  Het college vraagt advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.9. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies achterwege blijven.

 • 2.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert schriftelijk binnen 8 weken na verzending van de adviesvraag van het college.

 

Artikel 6.5 Advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • 1.

  Het college vraagt advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voordat zij een besluit neemt op de aanvraag van de vergunning als bedoeld in artikel 3.46.

 • 2.

  Als de aanvraag betrekking heeft op een gemeentelijk archeologisch monument, dan betrekt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een externe deskundige op het gebied van archeologie.

 • 3.

  Advisering vindt plaats overeenkomstig het reglement van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Heusden.

Artikel 6.6 Vaststellen reglement van orde door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is bevoegd om het reglement van orde op te stellen en toe te passen.

Afdeling 6.2 Overige bepalingen

[gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 7 Toezicht en handhaving

Artikel 7.1 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • a.

  de door het college krachtens artikel 5.10 en 5.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen personen;

 • b.

  de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering en Buitengewoon opsporingsambtenaren;

 • c.

  de overige door het college aangewezen personen.

Artikel 7.2 Strafbaarstelling

 • 1.

  Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waaronder ook begrepen de zorgplichtbepalingen, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als in het onderwerp is voorzien door de Wet economische delicten.

 

HOOFDSTUK 8 Overgangsrecht

Artikel 8.1 Overgangsrecht

 • 1.

  Besluiten, genomen krachtens de verordeningen, als genoemd in artikel 9.3 worden geacht besluiten krachtens het bepaalde in deze verordening te zijn.

 • 2.

  Aanvragen voor vergunningen waarop op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog geen beslissing is genomen, worden afgehandeld op grond van deze verordening.

 • 3.

  Het intrekken van de verordeningen, als genoemd in artikel 9.3, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de op basis daarvan genomen besluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd ook zijn opgenomen in deze verordening en voor zover deze niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

HOOFDSTUK 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Nadere regels

 • a.

  Het college is bevoegd ter uitvoering van het bepaalde in deze verordening nadere regels vast te stellen.

 • b.

  Het college kan de regels in deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken wanneer, gelet op het doel en de strekking van de regeling, de toepassing van de regeling kan leiden tot onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen.

Artikel 9.2 Omhangen

Na inwerkingtreding van deze verordening berust:

 • a.

  aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Heusden op artikel 3.13 van deze verordening;

 • b.

  aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Heusden 2019 op artikel 3.67 van deze verordening.

Artikel 9.3 Intrekken verordeningen

Op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden de volgende verordeningen, gedeeltelijk of geheel ingetrokken:

 • a.

  Algemene plaatselijke verordening gemeente Heusden 2020 (gedeeltelijk);

 • b.

  Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Heusden 2016 (geheel);

 • c.

  Bouwverordening 2012 (geheel);

 • d.

  Monumentenverordening Heusden 2012 (geheel);

 • e.

  Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Heusden 2012;

 • f.

  Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater 2019 (geheel);

 • g.

  Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2021 (geheel).

Artikel 9.4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9.5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 juli 2022.

 

 

 

de griffier,

drs. F.E.H.M, Backerra

de voorzitter,

drs. W. van Hees

BIJLAGE 1 Begrippenlijst

 • 1.

  Archeologisch monument: terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen;

 • 2.

  Ballon: een van rubber, latex, papier of ander materiaal vervaar-digde met gas of hete lucht gevulde, bolvormige of andervormige, zak of hulsel.

 • 3.

  Bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;

 • 4.

  Beeldbepalend pand: gebouw of object met een cultuurhistorische waarde, dat of de monumenten in de beschermde stads- of stads-en dorpsgezichten ondersteunt of wanneer het buiten het stads-of stads- en dorpsgezicht is gelegen het straatbeeld bepaalt vanwege architectuurhistorische waarden;

 • 5.

  Beheerplan: Een beschrijving van de werkzaamheden die moeten worden opgesteld om houtgewassen, boomstructuren en boomgebieden zich optimaal te laten ontwikkelen. Een beheerplan geldt voor 5, 10 of 15 jaar;

 • 6.

  Beschermd gemeentelijk monument: Een onroerend monument dat is aangewezen op grond van deze verordening en:

 • a.

  een zaak betreft die van algemeen belang is vanwege haar schoonheid, betekenis voor de wetenschap of (cultuur)historische waarde, of;

 • b.

  een terrein betreft dat van algemeen belang is vanwege de aanwezigheid van overblijfselen, voorwerpen of andere sporen dat mensen daar in het verleden zijn geweest, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen;

 • 7.

  Beschermde houtopstand: Een houtopstand die op de waardevolle bomenlijst gemeente of in het landelijk register monumentale bomen van de Bomenstichting is opgenomen;

 • 8.

  Bestendig beheer: Alle handelingen die door de eigenaar volgens een beheerplan worden uitgevoerd ten behoeve van het in stand houden van de vorm of functie en ter bevordering van de gewenste ontwikkeling van de houtopstand;

 • 9.

  Bestaande situatie: bestaand bouwwerk, open erf of terrein;

 • 10.

  Bomen Effect Analyse: Een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor een boom op het betreffende perceel, uitgevoerd door een boomdeskundige op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting;

 • 11.

  Boom: Een houtachtig, opgaand gewas, levend of afgestorven, met een stamomtrek van minimaal 10 centimeter, gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld. Bij meerstammigheid geldt de omtrek van de dikste stam;

 • 12.

  Boomdeskundige: Een natuurlijk persoon die lid is en in het bezit van een geldig certificaat van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)

 • 13.

  Boomstructuur: Een lijnvormige, ecologische of ruimtelijke functionele groep bomen in de midden- en/of zijbermen van een weg;

 • 14.

  Boomvormer: Een houtachtig gewas met één of meer hoofdtakken, dat kan uitgroeien tot een één- of meerstammige boom;

 • 15.

  Boomwaardebepaling: Volgens de NVTB uitgevoerde systematiek om de waarde, uitgedrukt in Euro’s, van een boom vast te stellen. In een boomgebied geldt een waarde per m2;

 • 16.

  Bouwwerk: Een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal, of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties. Hieronder valt niet een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart;

 • 17.

  Collectieve festiviteit: Een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden; 

 • 18.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

 • 19.

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heusden: De commissie die als taak heeft het college te adviseren ten aanzien van:

 • a.

  de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk waarvoor een vergunningaanvraag is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand;

 • b.

  vergunningaanvragen voor wijziging, verbouw of sloop van beschermde rijks- of gemeentelijke monumenten;

 • c.

  dit gebeurt conform het Reglement van orde voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heusden.

 • 20.

  Compensatieplan: Een document dat door het college is vastgesteld, waarin door de eigenaar en de vergunninghouder is aangegeven waar en hoe compensatie zal plaatsvinden van de houtopstand die wordt geveld. Bij het document is in ieder geval een tekening met maatvoering toegevoegd van de situatie voor en na het vellen;

 • 21.

  Cultureel erfgoed: Materiële en immateriële bronnen uit het verleden, die in de loop der tijd door mensen, eventueel in wisselwerking met hun omgeving, tot stand zijn gebracht. Deze bronnen worden gezien als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en bieden een referentiekader aan de huidige en toekomstige generaties;

 • 22.

  Elektrische voertuigen: Alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, die geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en die een stekker hebben om te kunnen opladen, met uitzondering van fietsen en snor- of bromfietsen;

 • 23.

  Gebouw: Een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • 24.

  Geluidgevoelige gebouwen: Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

 • 25.

  Geluidgevoelige ruimte: Een ruimte binnen een woning die als slaap-, woon- of eetkamer is bestemd of daarvoor wordt gebruikt, evenals keuken van minimaal 11 m2;

 • 26.

  Gemeentelijk beschermd stads- en stads- en dorpsgezicht: Groepen van onroerende zaken die op grond van deze verordening als gemeentelijk beschermd stadsgezicht zijn aangewezen, omdat deze van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, of wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde;

 • 27.

  Gemeentelijke reserve ‘Rood voor Groen’: Het door de gemeenteraad ingestelde fonds waarin vergunninghouders gelden storten ter uitvoering van in de omgevingsvergunning opgenomen voorschrift tot financiële compensatie van de houtopstanden die met de vergunning worden geveld; of ter uitvoering van handhavingsmaatregelen voor als een houtopstand zonder de benodigde vergunning is gekapt en er geen herplantplicht op het perceel kan worden opgelegd;

 • 28.

  Gemeentelijke riolering: De gemeentelijke voorziening voor het beheer van gemeentelijk afval- en regenwater;

 • 29.

  Handelsreclame: Iedere openbare aanprijzing van goederen en/of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

 • 30.

  Hoogspanningslijn: Een leiding behorend tot het landelijk hoogspanningsnet, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet;

 • 31.

  Houder van een inrichting: Degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • 32.

  Houtopstand: Een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend;

 • 33.

  HMRI-99: Handleiding meten en rekenen industrielawaai, van het ministerie van Vrom, uitgave 1999;

 • 34.

  Incidentele festiviteit: Een festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • 35.

  Inrichting: Inrichting type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • 36.

  IJsbaan of ijsweg: Een gemarkeerde strook ijs bestemd voor schaatsenrijders;

 • 37.

  Kabels en leidingen: Eén of meer kabels of leidingen, daaronder in ieder geval begrepen lege buizen, ondergrondse en bovengrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie als het geen telecomkabel betreft;

 • 38.

  Kampeermiddel: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan welebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 • 38a.

  Ligplaats: Een deel van het openbaar water waar het is toegestaan een vaartuig af te meren gedurende ten minste de periode tussen zonsondergang en zonsopkomst;

 • 39.

  Motorvoertuig: Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 40.

  NEN: Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

 • 41.

  Nieuwe situatie: nieuwbouw van een bouwwerk en verbouw van een bestaand bouwwerk, toevoeging van een open erf of terrein;

 • 42.

  NVTB: Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen;

 • 43.

  Omgevingsvergunning: Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, en artikel 2.2, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 44.

  Openbare ruimte:

  • a.

   in geval van houtopstanden: een voor het publiek toegankelijke plaats. Hieronder vallen ook de weg, en erven en terreinen die niet kenbaar ten opzichte van de openbare weg zijn begrensd of afgescheiden door inrichting, beplanting of begroeiing;

  • b.

   in overige gevallen: een plaats die krachtens de bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek, met uitzondering van gebouwen of besloten plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

 • 45.

  Openbaar water:

 • a.

  in geval van ligplaatsen voor bedrijfs- en pleziervaartuigen: alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of op een andere manier toegankelijk zijn, met uitzondering van bevaarbare en openbaar toegankelijke wateren die geen eigendom zijn van de gemeente;

 • b.

  in overige gevallen: alle wateren die voor het publiek bevaarbaar of op een andere manier toegankelijk zijn, met inbegrip van de wal.

 • 46.

  Openbare weg: Alle wegen of paden die voor het openbaar verkeer open staan, inclusief de daarin gelegen bruggen en duikers, de paden, bermen of zijkanten die bij die wegen horen en de parkeerterreinen die aan die wegen liggen en die als zodanig zijn aangeduid;

 • 46a.

  Oplaadinfrastructuur: Het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte die bedoeld zijn voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 47.

  Oplaadpaal: Een paal met ten minste één aansluiting, en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen, voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

 • 48.

  Parkeren: Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 49.

  Perceel: Een onroerende zaak, een stuk grond, al dan niet met bebouwing, die met erf en tuin een eenheid vormt;

 • 50.

  Provinciaal monument: Een provinciaal monument is een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een provinciale monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde.

 • 51.

  Rechthebbende: Degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • 52.

  Reclameaanduiding: Elk opschrift, aankondiging of afbeelding op of aan een onroerende zaak, die gericht is op het maken van handelsreclame;

 • 53.

  Religieus monument: Een onroerend monument dat eigendom is van een religieus genootschap en dat uitsluitend of grotendeels wordt gebruikt voor de uitoefening van godsdienst;

 • 54.

  Rijksmonument: Monument of archeologisch monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

 • 55.

  Rioolaansluiting: De rioolleiding tussen de gemeentelijke riolering en het perceel waar afvalwater en regenwater vrijkomt;

 • 56.

  Spoedeisende werkzaamheden: Werkzaamheden waarvan uitstel niet mogelijk is als gevolg van een calamiteit, een ernstige belemmering of een storing in de dienstverlening;

 • 57.

  Standplaats: Het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Hieronder wordt niet verstaan een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet en een vaste plaats op een evenement aantasting

 • 58.

  Telecomaanbieder: de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

 • 59.

  Telecomkabel: een kabel als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • 60.

  Vaartuig: Elk drijvend voorwerp, inclusief vaartuigen zonder waterverplaatsing, dat vanwege zijn drijfvermogen wordt gebruikt voor of bestemd is voor het vervoeren van personen of goederen te water, met uitzondering van woonschepen;

 • 61.

  Vellen: Alle handelingen niet zijnde bestendig beheer, zoals kappen, rooien, verplanten, vernielen, verkleinen van groeiplaats, en snoeien van meer dan 25 procent van de kroon of het wortelgestel, waardoor een houtopstand verdwijnt, ernstig ontsierd, beschadigd of gedood wordt;

 • 62.

  Vergunninghouder: De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • 63.

  Vaartuigwrak: Vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert;

 • 64.

  Voertuig: Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen;

 • 65.

  Waardevolle boom: een boom die is opgenomen in de door het college vastgestelde lijst van waardevolle bomen.

 • 66.

  Wachtlijst: Een lijst die door het college wordt bijgehouden waarop belangstellenden die voor een ligplaatsvergunning in aanmerking willen komen, zich kunnen (laten) inschrijven;

 • 67.

  Waterstaatswerken: dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Waterwet;

 • 68.

  Weg: Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.