Beleidsregel coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022

Geldend van 11-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

overwegende dat:

 • Het college het werk van maatschappelijke organisaties tijdens de corona-periode met inzet van vrijwilligers waardeert;

 • Het college als blijk van deze waardering een coronacompliment wenst te verstrekken;

 • De gemeente van het Rijk corona-compensatiemiddelen heeft gekregen voor lokaal cultuuraanbod

gelet op:

Algemene subsidieverordening gemeente Westerwolde 2018

besluit:

vast te stellen de Beleidsregel coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de maatschappelijke organisatie die de aanvraag indient;

 • b.

  college: burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

 • c.

  vrijwilligers: natuurlijke personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor de maatschappelijke organisatie;

 • d.

  maatschappelijke organisatie: een in Westerwolde gevestigde rechtspersoon (grotendeels) geleid door vrijwilligers die zonder winstoogmerk een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de gemeente en valt onder één van categorieën:

  • Zang-, toneel- en muziekverenigingen

  • Musea

  • Organisator publieksmanifestaties

  • Speeltuinverenigingen

  • Sportverenigingen

  • Dorpsraden/Plaatselijk Belang

  • Dorpshuizen

  • Overige maatschappelijke organisaties (vrouwenverenigingen, EHBO, belangenbehartiging specifieke groepen, etc.)

 • e.

  corona-compliment: een financiële bijdrage per aanvrager van €1.000,- in de vorm van een éénmalige uitbetaling;

 • f.

  corona-waardering: waardering voor de inzet van maatschappelijke organisaties in corona-tijd.

Artikel 2. Toepassing en doelgroep

Deze nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van coronacomplimenten aan maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Westerwolde.

Artikel 3. Het coronacompliment Westerwolde

Het coronacompliment bestaat uit een éénmalige financiële bijdrage van € 1.000,-.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Om in aanmerking te komen voor het coronacompliment dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • a.

   De aanvrager moet voldoen aan de definitie van een maatschappelijke organisatie zoals omschreven in artikel 1, lid d ;

  • b.

   De maatschappelijke organisatie bestaat (grotendeels) uit vrijwilligers;

  • c.

   De organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Westerwolde;

  • d.

   De organisatie is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • e.

   Er kan per rechtspersoon slechts 1 aanvraag worden ingediend;

  • f.

   De aanvragen kunnen uiterlijk tot 15 oktober 2022 worden ingediend.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een coronacompliment wordt ingediend op de gemeentelijke website, middels een hiervoor beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 • 3. De aanvraag voor het coronacompliment dient te worden ingediend in de termijn die hiervoor door het college is vastgesteld. Deze datum wordt vooraf kenbaar gemaakt. Na sluiting van de termijn kan geen aanvraag meer worden ingediend.

 • 4. De maatschappelijke organisatie kan de aanvraag indienen.

Artikel 6. Verstrekking coronacompliment

Het college verstrekt het coronacompliment. Wanneer er sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 8, dan komt de aanvrager niet in aanmerking voor het coronacompliment.

Artikel 7. Betaling coronacompliment

De betaling van het coronacompliment vindt plaats door middel van een éénmalige betaling van € 1.000,- op het door de aanvrager opgegeven IBAN-rekeningnummer die op naam staat van de maatschappelijke organisatie.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Het college kan de verstrekking van het coronacompliment weigeren in het geval de aanvrager een krachtens deze nadere regels gestelde verplichting niet nakomt of als hij niet voldoet aan een voorwaarde, zoals omschreven in artikel 4, lid 1, sub a tot en met f, om voor het coronacompliment in aanmerking te kunnen komen.

Artikel 9. Steekproef

De gemeente kan ten allen tijde controleren of de aanvrager ook voldoet aan het bepaalde in de Beleidsregels coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022. Dit zal middels een steekproef plaatsvinden.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze nadere regels zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking met ingang op dag van publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde op 28 juni 2022,

de secretaris,

de burgemeester,