Subsidiebeleidsregel Integratie gemeente Noordwijk 2022

Geldend van 09-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidiebeleidsregel Integratie gemeente Noordwijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot subsidiëring van activiteiten die bijdragen aan een evenredige en volwaardige deelname van nieuwkomers en minderheden aan de Noordwijkse samenleving;

Gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • -

  titel 4.3., artikel 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

De subsidieregel ‘Integratie gemeente Noordwijk 2021’.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • d.

  Inburgeringsprogramma: een door de Wet inburgering nieuwkomers (Win) dan wel de Wet inburgering (Wi) 2021 aan nieuwkomers opgelegde verplichting een inburgeringtraject te volgen, zodat nieuwkomers1 in staat worden gesteld (beter) aan de samenleving deel te nemen;

 • e.

  Minderheden: groepen met een niet Nederlandse culturele achtergrond, die een minderheidspositie / achterstandspositie in de samenleving innemen, en dit ook als zodanig ervaren;

 • f.

  Meerkosten: uit de wet en uit de ASV volgt dat de aanvrager, waar het in redelijk van hem te verwachten is, zelf voor (in ieder geval een gedeelte van) de financiering en het organiseren van zijn gewenste activiteit moet zorgdragen. Alleen het meerdere komt, indien voldaan wordt aan de overige vereisten, voor subsidie in aanmerking2.

 • g.

  Nieuwkomer: meerderjarige vreemdeling3 die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van een ‘verblijfsvergunning voor bepaalde tijd’ en die voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten (tenzij behorend tot een bepaalde uitzonderingscategorie);

 • h.

  VOG: verklaring omtrent het gedrag4.

Artikel 2 Algemeen

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidiebeleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

Deze subsidiebeleidsregel ondersteunt voor de in de gemeente Noordwijk woonachtige etnische minderheden activiteiten die tot doel hebben:

 • a.

  het bevorderen van de participatie en integratie;

 • b.

  het voorkomen dan wel bestrijden van maatschappelijke achterstanden;

Artikel 4 De aanvraag

De aanvraagdatum is de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 5 Uitsluitingsgrond

 • a.

  Activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en integratie komen alleen voor subsidie in aanmerking

  • -

   indien de activiteit in samenwerking met een - naar het oordeel van het college relevante -professionele organisatie wordt georganiseerd,

  • -

   indien deze niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van één van de andere beleidsregels behorende bij de ASV;

  • -

   indien deze reeds door een andere (maatschappelijke) organisatie wordt aangeboden;

 • b.

  Activiteiten gericht op ontmoeting in eigen kring en versterking van de eigen cultuur komen niet voor subsidie in aanmerking,

 • c.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • -

   taalonderwijs,

  • -

   activiteiten die reeds gedekt worden onder de (nieuwe) Wet inburgering en/of overige wetgeving.

Artikel 6 Subsidiecriteria

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de mate waarin een organisatie bijdraagt aan de doelstellingen van het integratiebeleid. De activiteiten dragen bij aan het verbeteren van:

 • a.

  de sociale integratie van alle nieuwkomers en minderheden in Noordwijk, gericht op het versterken van sociale cohesie, het bij elkaar brengen van mensen van diverse culturele achtergrond, gedeelde interesses of belangen.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

Subsidieontvanger dient, waar het in redelijkheid van hem te verwachten is, zelf5 50% van de kosten voor het uitvoeren van de activiteit te dragen. Subsidie kan alleen verstrekt worden voor de noodzakelijke meerkosten.

De subsidie bedraagt per aanvrager op jaarbasis maximaal:

 • a.

  voor een eenmalige activiteit € 500,

 • b.

  voor 1 activiteit per maand € 1.250,

 • c.

  voor 2 activiteiten per maand € 2.500,

 • d.

  voor 3 activiteiten per maand € 3.750,

 • e.

  voor activiteiten die wekelijks plaatsvinden € 5.000.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 9 Verdeling subsidieplafond

 • 1. Subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het aan de aanvraag voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen worden met voorrang gehonoreerd.

 • 2. Hierna worden de subsidieaanvragen gehonoreerd op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3. Wanneer meerdere aanvragen, die volledig voldoen aan de voorwaarden, gelijktijdig binnenkomen en het subsidieplafond is niet toereikend, dan wordt de gevraagde bijdrage (naar rato) verlaagd of geweigerd.

Artikel 10 Bijzondere verplichtingen

 • 1. De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn waar het kan bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking;

 • 2. Verplichtingen die voortvloeien uit reeds vastgestelde (beleids)kaders moeten worden nageleefd;

 • 3. Diegene die ter uitvoering van deze regeling werkt met kwetsbaren6 dient te beschikken over een VOG.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidiebeleidsregel treedt in werking op 1 juli 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidiebeleidsregel integratie gemeente Noordwijk 2022’.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester


Noot
1

Wie moeten meedoen aan een inburgeringsprogramma?

- toegelaten vluchtelingen;

- personen met een verblijfsvergunning op humanitaire gronden;

- personen met verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming;

- personen met de Nederlandse nationaliteit maar die buiten Nederland zijn geboren.

Noot
2

Zie 8.4 VNG Handreiking basisbeginselen subsidierecht: de activiteiten die het meest bijdragenaan het beleidsdoel waarvoor de subsidie dient krijgen voorrang.

Noot
3

Nieuwkomer is ook de meerderjarige Nederlander die geboren is buiten Nederland en voor de eerste keer in Nederland ingezetene is. Zie artikel 14 en 28 Vreemdelingenwet.

Noot
4

Zie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, afdeling 5.

Noot
5

Fondsen, bijdragen derden, lesgeld etc.

Noot
6

Ouderen, mensen met een beperking, jonge kinderen