Regeling vervallen per 01-05-2024

Nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2023-2024 gemeente Utrecht

Geldend van 08-07-2022 t/m 30-04-2024

Intitulé

Nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2023-2024 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikel 3 lid 2 Algemene subsidieverordening om het subsidiebeleid uit te voeren binnen de beleidskaders die de gemeenteraad vaststelt;

 • gelet op de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 en de uitgangspunten van de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’

Overwegende dat:

 • de nadere regel combinatiefuncties cultuur 2021-2022 eind 2022 afloopt

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2023-2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

Combinatiefunctie

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer, freelancer of zzp’er, de combinatiefunctionaris, in dienst is bij één werkgever maar werkzaamheden verricht ten behoeve van een combinatie van minimaal twee werkvelden/sectoren, waaronder het onderwijs, zoals brede school, naschoolse opvang, welzijn en buurtgericht werk. De combinatiefunctionaris vervult zijn functie in het kader van de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties van 29 juni 2018, voortgezet in de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Combinatie

Partijen die gezamenlijk een combinatiefunctionaris cultuur willen inzetten en die met elkaar samenwerkingsafspraken hebben gemaakt over de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur.

Cultuurcoach

Cultuurcoach is een andere benaming voor de combinatiefunctionaris cultuur.

Culturele instelling

Een culturele organisatie die van de gemeente Utrecht een meerjarige subsidie ontvangt voor de periode 2021-2024.

Artikel 2. Beleidsdoelstellingen

We onderscheiden de volgende doelstellingen:

 • Culturele instellingen te versterken met het oog op hun maatschappelijke functie en de cultuurorganisaties in te zetten voor het onderwijs, de naschoolse opvang, welzijn en in de wijk.

 • Te bevorderen dat een brede en diverse doelgroep vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen, waarbij het accent ligt op actieve kunstbeoefening.

 • Bij te dragen aan de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in kansarme situaties, waarbij ieder kind op zijn eigen niveau zijn talenten kan ontwikkelen.

 • Te stimuleren dat er (structureel) wordt deelgenomen aan cultuuraanbod door groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie.

 • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven.

 • Duurzaam versterken en innoveren van cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.

De doelstellingen komen voort uit het beleidskader Cultuur.

Artikel 3. Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Aanvragers dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 • De aanvrager moet een culturele instelling zijn die voor de periode 2021-2024 subsidie vanuit de Cultuurnota van de gemeente Utrecht ontvangt.

 • De aanvrager voert een beleid op het gebied van cultuureducatie, diversiteit en/of cultuur(participatie) in de wijk.

 • De samenwerking die de aanvrager aangaat met andere partijen, moet goed zichtbaar in concrete activiteiten zijn.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

De stimuleringssubsidie bedraagt maximaal EUR €32.500 (62,5%) op jaarbasis per gerealiseerde fte combinatiefunctionaris cultuur. Hierbij wordt uitgegaan van een totaalbedrag van EUR 52.000per fte. De overige 37,5% (EUR 19.500) dient te worden aangevuld door de aanvrager zelf. Het bedrag dat is gereserveerd voor deze en andere subsidies wordt jaarlijks opgenomen in de subsidiestaat.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Combinatiefunctionaris cultuur die als cultuurcoach werkzaamheden verricht en die voldoet aan het profiel van de cultuurcoach (zie artikel 7). Aanvragen voor een cultuurcoach kunnen worden ingediend door culturele instellingen. De combinatiefunctionaris geeft invulling aan de uitvoering en ontwikkeling van cultuuraanbod op en rond scholen in het onderwijs en/of instellingen of organisaties op het gebied van naschoolse opvang, zorg en welzijn, voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Materiële en niet personele kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van activiteiten mogen niet ten laste komen van het budget voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris.

Artikel 6. Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door de culturele instelling waar de combinatiefunctionaris formeel in dienst wordt genomen.

 • 2. Aanvragers moeten bij de aanvraag aangeven:

  • a.

   Voor hoeveel fte subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   Bij welke organisatie de combinatiefunctionaris formeel wordt aangesteld.

 • 3. Aanvragen moeten zijn voorzien, ook als het gaat om een nieuwe ontwikkeling, van een plan van aanpak waarin wordt beschreven welke activiteiten en of stappen de combinatiefunctionaris gaat uitvoeren of zetten, op welke wijze, met welk doel, welke resultaten hiermee worden beoogd, hoede wijkgerichte aanpak wordt ingevuld en hoe deze samenhangt met de activiteiten van de instellingen hoe de activiteiten of genoemde stappen bijdragen aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen, beschreven in artikel 2. Dit plan is leidend tijdens de uitvoering van het werk.

 • 4. Aanvragen moeten voorzien zijn van een plan voor cofinanciering (financiële dekking van 37,5 % per fte) voor de looptijd van de regeling.

 • 5. De minimale inzet per combinatie is 0,4 fte per aanvrager.

Artikel 7. Verplichtingen subsidiabele activiteiten

De werkzaamheden van de combinatiefunctionaris die wordt ingezet als cultuurcoach moeten een direct effect hebben in de praktijk. De eisen die aan de cultuurcoach worden gesteld zijn als volgt:

De cultuurcoach

 • 1.

  levert een bijdrage aan de verbinding van de culturele instelling met de in de school aanwezige of te ontwikkelen doorlopende leerlijn op het gebied van cultuureducatie en/of op het gebied van participatie in verbinding met organisaties op het gebied van welzijn of (gezondheids)zorg, bedrijven of activiteiten in de buurt.

 • 2.

  is een doener, verbinder, netwerker en een teamplayer.

 • 3.

  kan een generalist zijn met affiniteit met het onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en buurtgerichte activiteiten en/ of een specialist zijn met expertise op het gebied van cultuureducatie met affiniteit met hierboven genoemde sectoren en domeinen.

 • 4.

  heeft interesse voor/kennis van/toegang tot een breder aanbod dan één kunstdiscipline en is bereid een netwerk op te zetten of te onderhouden.

 • 5.

  heeft communicatieve, didactische en organisatorische vaardigheden.

 • 6.

  heeft, in het geval van een combinatie met een (brede) school, kennis van de verschillende visiesop het onderwijs, didactische methodes en pedagogische aanpakken.

 • 7.

  neemt deel aan het Utrechtse combinatiefunctionarissen-overleg, waarin kennis en informatie wordt gedeeld

 • 8.

  verleent medewerking aan een evaluatie van deze nadere regel.

Artikel 8. Indiening subsidieaanvraag en besluitvorming

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Subsidieaanvragen kunnen tot 15 september 2022 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, via het Digitaal Loket van de gemeente Utrecht. Voor het aanvragen van een subsidie dient gebruik gemaakt te worden van de standaardformulieren en bijlagen. Het Digitaal Loket en de benodigde formulieren zijn te vinden op www.utrecht.nl/subsidie

Na het eind van de inschrijvingsperiode worden de aanvragen beoordeeld zoals omschreven in artikel 9. Subsidieaanvragen worden uiterlijk 13 weken na het eind van de indieningstermijn beoordeeld.

Artikel 9. Beoordelingscriteria

Een externe adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen binnen deze regeling. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen (zie hiervoor de eisen in artikel 6). De aanvragen worden beoordeeld op basis van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de criteria uit deze nadere regel. Hierbij wordt ook gekeken naar bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen (zie artikel 2).

Bij het beoordelen van aanvragen voor een combinatiefunctionaris cultuur, wordt op de volgende zaken gelet:

 • 1.

  De mate waarin de combinatiefunctionaris cultuur levert een bijdrage aan de verbinding met onderwijs, sport, welzijn, zorg en/of wijkgerichte instellingen.

 • 2.

  De wijze waarop in de aanvraag één of meerdere disciplines die deel uitmaken van cultuureducatie naar voren komen. Cultuureducatie bestaat uit kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie.

 • 3.

  De kwaliteit van de uitvoering van activiteiten (het accent moet voor minimaal 60% op de uitvoering van activiteiten liggen).

 • 4.

  De mate waarin de in te zetten cultuurcoach voldoet aan het functieprofiel voor cultuurcoach (zie artikel 7 van deze regeling).

 • 5.

  De mate waarin het doel, doelstellingen en de kwaliteitsnorm helder worden gemaakt.

 • 6.

  De verankering van resultaten (proces en product) in de culturele instelling, en de instelling waarmee een combinatie wordt gemaakt en in de wijk. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat de resultaten een duurzaam effect hebben, ook na beëindiging van deze regeling.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet op alle bovenstaande punten een voldoende worden gescoord. Indien er in totaal meer wordt aangevraagd dan het totale subsidiebudget, zal het beschikbare budget evenredig verdeeld worden over alle positief beoordeelde aanvragen.

Artikel 10. Eisen aan de verantwoording

Indien de geleverde inspanningen en activiteiten minder zijn dan verwacht op basis van gemaakte afspraken of niet aan de genoemde verplichtingen wordt voldaan, kan (een deel van) de subsidie lager worden vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in de verleningsbeschikking.

Aanvrager levert aan de gemeente over het jaar 2023 een tussentijdse evaluatierapportage (uiterlijk1 oktober 2023) en een eindrapportage (uiterlijk 1 juli 2024). Op basis van de eerste evaluatierapportage kan een bijstelling in de activiteiten mogelijk zijn. Voor het jaar 2024 levert de aanvrager wederom een tussentijdse evaluatierapportage (uiterlijk 1 oktober 2024) en een eindrapportage (uiterlijk 1 juli 2025) aan.

In de evaluatierapportage geeft de aanvrager aan wat de resultaten en effecten zijn van de door de combinatiefunctionaris cultuur uitgevoerde activiteiten en hoe deze bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals genoemd in artikel 2 van deze nadere regel. Uitgangspunt is dat de resultaten een duurzaam effect hebben op het kind en/ of jongere.

Artikel 11. Evaluatie

Deze nadere regel wordt herzien bij aanvang van een nieuwe subsidieperiode vanaf 1 januari 2025.

Artikel 12. Intrekking

De Nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Cultuur 2021-2022 gemeente Utrecht wordt bij bekendmaking van dit besluit ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking van deze nadere regel. Subsidieaanvragen worden vanaf 15 september 2022 beoordeeld en beschikt op basis van deze nadere regel. Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Cultuur 2023-2024 gemeente Utrecht.

Deze Nadere regel is een vervolg op de Nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Cultuur 2021-2022 gemeente Utrecht. Aanvragen die gedaan zijn op basis van de laatstgenoemde nadere regel worden volgens die beleidsregel afgehandeld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 5 juli 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen